Valberedning inför Rottneros årsstämma 2017

2016-11-11, 09:00
 - Icke regulatorisk

Till ordförande i valberedningen har utsetts Olle Grundberg, Arctic Paper S.A, och till övriga ledamöter Stefan Sundh, PROAD AB, samt Per Lundeen, styrelseordförande i Rottneros AB.

Det ankommer på valberedningen, enligt den av bolagsstämman fastställda instruktionen, att bereda och till bolagsstämman avge förslag till val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor, val av ordförande för årsstämman samt kriterier för hur ny valberedning ska utses.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till bolagets valberedning kan göra det per e-post till: valberedning@rottneros.com eller per brev till Rottneros AB, att: Valberedningen, Box 144, 826 23 Söderhamn.

Sådana synpunkter eller förslag ska vara valberedningen till handa i god tid före årsstämman för att kunna beaktas och i vart fall senast tisdagen den 21 mars 2017.

Årsstämma kommer att hållas tisdagen den 16 maj 2017 i Söderhamn.

 

För ytterligare information kontakta:

Valberedningens ordförande Olle Grundberg, mobil 070-654 44 20

Styrelsens ordförande Per Lundeen, mobil 070-518 33 47

 

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 260 anställda och omsatte cirka 1,8 miljarder kronor under verksamhetsåret 2015.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')