Årsstämma i Rottneros hölls den 16 maj 2017

2017-05-16, 16:00
 - Regulatorisk

Fastställande av resultaträkningar och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningarna och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2016.

Utdelning

Årsstämman fastställde styrelsens förslag om en ordinarie utdelning på 0,30 kronor per aktie och en extra utdelning på 0,10 kronor per aktie (sammanlagt 0,40 kronor) för räkenskapsåret 2016. Avstämningsdag för utdelningen är den 18 maj 2017 och utbetalning sker den 23 maj 2017.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Styrelsen

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsens ledamöter ska vara fem (en minskning med en) och omvalde styrelseledamöterna Marie S. Arwidson, Ulf Carlson, Per Lundeen, Roger Mattson och Per Skoglund. Per Lundeen omvaldes som styrelseordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om oförändrade arvoden; 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 275 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Arbetstagarrepresentanterna ska få ett inläsningsarvode om 27 500 kronor per person.

Revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att bolaget ska som revisor ha ett registrerat revisionsbolag och omvalde Ernst & Young Aktiebolag för perioden till slutet av årsstämman 2018. Auktoriserade revisorn Erik Sandström kommer att utses till huvudansvarig för revisionen. Revisorsarvode ska utgå enligt av verkställande direktören godkänd räkning.

Valberedning inför årsstämman 2018

Årsstämman godkände valberedningens förslag om oförändrade riktlinjer för utseende av valberedning inför årsstämman 2018.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag om oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Fullständiga förslag och beslut

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför årsstämman. Förslagen framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till årsstämman liksom besluten av årsstämmans protokoll som kommer att publiceras på bolagets webbplats.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef Rottneros AB (publ), +46 270 622 65 

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')