Rottneros offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm

2017-10-11, 14:00
 - Regulatorisk

Rottneros AB (publ) (”Bolaget”) offentliggjorde den 28 augusti 2017 en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 400 miljoner kronor inom ett rambelopp om 600 miljoner kronor ("Obligationen").

I enlighet med villkoren för Obligationen är avsikten att den inom kort blir noterad och upptagen till handel på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. Ansökan har lämnats in till Nasdaq Stockholm avseende notering av Obligationen.

Därför har Bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och på Bolagets hemsida (www.rottneros.com).  
 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef Rottneros AB, +46 270 622 65

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2017 kl. 14.00 CET.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')