ROTTNEROS DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2018

2018-04-24, 08:00
 - Regulatorisk

STARK RESULTATTILLVÄXT

  • Nettoomsättningen för första kvartalet 2018 ökade med 15 % till 541 (472) MSEK.
  • Resultat efter finansiella poster för första kvartalet ökade med 30 % till 73 (56) MSEK. Resultat per aktie för kvartalet var SEK 0,37 (0,28).
  • NBSK massaprisnoteringen under första kvartalet 2018 var 18 % högre i SEK, jämfört med första kvartalet 2017. Jämfört med fjärde kvartalet 2017 var prisnivån i SEK 8 % högre.
  • Stigande vedpriser påverkar resultatet negativt.
  • Produktionsvolymen för kvartalet uppgick till 99,9 (102,9) tusen ton. Ett nytt kvartalsproduktionsrekord sattes för Rottneros Bruk. Ett oplanerat stopp i Vallviks Bruk höll tillbaka tillväxten.
  • Investeringarna inom utvecklingsprogrammet Agenda 500 följer planen, både när det gäller kapacitetsökningar och kostnader.  
  • Effektiviseringsarbetet pågår och har ett tydligt fokus på ökad lönsamhet.

VD-ORD: STARK RESULTATTILLVÄXT TROTS UTMANINGAR

Det första kvartalet gynnades av en fortsatt stark marknad och innebar en tydlig resultatförbättring trots att en del poster påverkade negativt. Produktionen i Vallvik tyngdes av ett oplanerat stopp medan Rottneros Bruk noterade ett nytt produktionsrekord för ett enskilt kvartal. Utöver lägre produktion i Vallvik hölls resultatutvecklingen tillbaka av högre vedkostnader och andra störningar på grund av den kalla väderleken samt av massaprissäkringar. Vårt systematiska kostnadsfokus börjar ge effekt och kommer att ge ett ännu tydligare avtryck på kostnaderna framöver. 

Såväl nettoomsättningen som EBIT visade en god utveckling jämfört med samma kvartal ifjol. De växte 15 respektive 37 procent. Detta trots att massaprissäkringar påverkade resultatutvecklingen med -13 MSEK. Produktionen i koncernen minskade med 3 procent som en följd av Vallviks produktionsstörningar. I Rottneros Bruk ökade produktionen 4 procent till kvartalsrekordet 45,6 tusen ton, vilket är tydligt kvitto på att våra investeringar betalar sig.

Det oplanerade produktionsstoppet i Vallvik samt ogynsamma väderförhållanden innebar att vi tappade några dygns produktion runt månadsskiftet februari/mars. Under kvartalet minskade därmed produktionen i Vallvik med 8 procent jämfört med ifjol. Under senare delen av mars och början av det andra kvartalet löpte dock produktionen på väl.

Fullt fokus på effektivitet
Vårt effektiviseringsarbete pågår och ökar i omfattning. Vi börjar se effekterna i resultaträkningen där de övriga externa kostnaderna minskade med 11 procent. Den nya organisationen med tydliga ansvarsområden är en viktig pusselbit när vi optimerar och ökar effektiviteten ytterligare.

Kostnaderna för råvaror och förnödenheter ökade med 17 procent under Q1. Det blöta och milda vädret under hösten och inledningen av vintern tillsammans med hög produktion i hela skogsindustrin har lett till vedbrist och stigande vedpriser vilket påverkade inköpskostnaderna negativt med cirka 26 MSEK jämfört med Q1 ifjol. Vedsituationen kommer fortsätta påverka kostnaderna negativt framöver. Den kalla väderleken hade också en viss negativ effekt på kostnaderna för övriga insatsvaror och påverkade också effektiviteten i Vallvik med ökade kostnader som följd.

Investeringspuckeln snart passerad
Arbetet med våra beslutade investeringar löper på som planerat. Genom att vi når en tillverkningskapacitet om cirka 440 tusen ton i slutet av 2018 har vi passerat puckeln kopplad till de senaste årens större investeringar.  En långsiktigt mer normal nivå, mellan 50-100 MSEK i årliga investeringar innebär att vi successivt och i mindre steg kan investera bort flaskhalsar i produktionen. Det ger oss utrymme att fokusera på effektiviteten i ännu större utsträckning.

I Rottneros Bruk pågår arbetet med investeringssteg 2 i CTMP-linjen som höjer kapaciteten med cirka 18 000 ton per år och beräknas tas i drift hösten 2018. I Vallviks Bruk investerar vi i ett svaggassystem för att uppnå kraven som är kopplade till miljötillståndet om ökad produktion som gavs 2016. Investeringen planeras tas i bruk under slutet av 2018.

Inom Packaging fortsätter utvecklingen enligt plan mot tillverkning och försäljning i större industriell skala. Vi räknar med att starta tillverkningen i den nya produktions­anläggningen i Sunne under hösten. Intresset från marknaden för hållbara förpackningar är stort och växer hela tiden vilket ger oss tillförsikt inför framtiden.

Marknad och utsikter
Marknaden var fortsatt stark i början av det andra kvartalet med prisuppgångar som drivs av den gynnsamma balansen mellan utbud och efterfrågan. Våra välfyllda orderböcker innebär att vi har ett bra utgångsläge inför kommande kvartal. Vi ser vissa tecken på en ökad konsolidering på marknaden vilket kan vara positivt för marknadsbalansen längre fram.

Sammanfattningsvis innebar kvartalet tydliga framsteg inom ramen för vår strategi att växa med lönsamhet i våra nischer. Den gynnsamma marknaden och vårt arbete med produktions- och effektivitetshöjande åtgärder betyder att vi ser positivt på utsikterna framöver.

Lennart Eberleh

(för fullständig rapport, se bifogad fil)


Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef Rottneros AB, +46 270 622 65

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')