Rottneros valberedning och årsstämma 2019

2018-10-19, 08:00
 - Regulatorisk

Rottneros årsstämma kommer att hållas torsdagen den 2 maj 2019 i Sunne. Valberedning är utsedd.

I enlighet med de riktlinjer som beslutades på Rottneros årsstämma 2018 har valberedning utsetts inför årsstämman 2019.

I valberedningen ingår:

  • Julia Onstad, utsedd av Arctic Paper S.A.
  • Stefan Sundh, utsedd av PROAD AB
  • Per Lundeen, styrelseordförande i Rottneros AB

Valberedningen har utsett Julia Onstad till sin ordförande.

Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2019 bereda och framlägga förslag avseende val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor, val av ordförande för årsstämman samt i förekommande fall ändringar i instruktionen för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@rottneros.com eller per brev till Rottneros AB, att: Valberedningen, Box 144, 826 23 Söderhamn, senast den 31 januari 2019.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via epost till info@rottneros.com senast den 14 mars 2019, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Valberedningens ordförande Julia Onstad, mobil +44 79 8039 8314
Styrelsens ordförande Per Lundeen, mobil 070-518 33 47

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2018 kl. 08.00 CET.

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 1,9 miljarder kronor under verksamhetsåret 2017.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')