Årsstämma i Rottneros hölls den 2 maj 2019

2019-05-02, 18:30
 - Regulatorisk

Fastställande av resultaträkningar och balansräkningar
Årsstämman fastställde resultaträkningarna och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2018.

Utdelning
Stämman beslutade om en ordinarie utdelning på 0,40 kronor per aktie och en extra utdelning på 0,30 kronor per aktie (sammanlagt 0,70 kronor) för räkenskapsåret 2018. Avstämningsdag för utdelningen är den 6 maj 2019 och utbetalning sker den 9 maj 2019.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Styrelsen
Stämman beslutade att styrelsens ledamöter oförändrat ska vara fem och omvalde styrelseledamöterna Marie S. Arwidson, Ulf Carlson, Per Lundeen och Roger Mattsson samt nyvalde Conny Mossberg som styrelseledamot. Per Lundeen omvaldes till styrelseordförande.

Arvoden till styrelsen och revisor
Stämman beslutade om följande arvoden: 550 000 kronor till styrelsens ordförande (oförändrat) och 275 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (oförändrat). Utöver styrelsearvodet ska ersättningar utgå med 20 000 kronor till vardera ledamot i revisionsutskottet (höjning med 10 000 kronor) och 10 000 kronor till vardera ledamot i ersättningsutskottet (oförändrat). Till arbetstagar-representanterna ska utgå ett inläsningsarvode om 27 500 kronor per person (oförändrat). Revisorsarvode ska utgå enligt av verkställande direktören godkänd räkning.

Revisor
Stämman beslutade att bolaget ska som revisor ha ett registrerat revisionsbolag och omvalde revisionsbolaget KPMG för perioden till slutet av årsstämman 2020. Auktoriserade revisorn Jan Malm kommer fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman godkände föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Fullständiga förslag och beslut
Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför årsstämman. Förslagen framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till årsstämman och besluten kommer att framgå av årsstämmans protokoll som kommer att publiceras på bolagets webbplats.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef, Rottneros AB, +46 (0)270 622 65, lennart.eberleh@rottneros.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2019 kl. 18.30 CET.

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 2,3 miljarder kronor under verksamhetsåret 2018.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')