Rottneros AB kallar till extra bolagsstämma

2019-10-04, 17:10
 - Icke regulatorisk
Aktieägarna i Rottneros AB (publ), org. nr 556013-5872, med säte i Sunne, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 4 november 2019 kl. 14.00, Lagergrens gata 2, Karlstad. Rösträttsregistrering börjar klockan 13.30 och avslutas när stämman öppnas.

Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 28 oktober 2019 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och
 • anmäla sin avsikt att delta vid stämman till bolaget senast måndagen den 28 oktober 2019, under adress Rottneros AB, Extra bolagsstämma, c/o Advokatfirman Vinge KB, Box 11025, 404 21 Göteborg eller via e-post till rottneros@vinge.se.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling om personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast måndagen den 28 oktober 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Ombud

Aktieägare får utse ett eller flera ombud (dock högst två). Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före extra bolagsstämman insändas till Rottneros AB, Extra bolagsstämma, c/o Advokatfirman Vinge KB, Box 11025, SE-404 21 Göteborg eller via e-post till rottneros@vinge.se. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, rottneros.com.

Förslag till dagordning

 1. Extra bolagsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
 6. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
 7. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna
 8. Beslut om extra utdelning
 9. Extra bolagsstämmans avslutande

Ärende 8 – Styrelsens förslag till beslut om extra utdelning

Som en följd av bolagets goda finansiella ställning och resultat föreslår styrelsen att, med avsteg från bolagets befintliga utdelningspolicy, en extra utdelning om 70 öre per aktie ska utgå.

Avstämningsdag för den extra utdelningen ska vara den 6 november 2019. Beslutar extra bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas Euroclear Sweden betala ut utdelningen den 11 november 2019. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är den 4 november 2019.

Den extra utdelningen som föreslås av styrelsen kommer inte att påverka den ordinarie utdelningen som årsstämman beslutade om den 2 maj 2019.

Styrelsens förslag till utdelning motsvarar ett belopp om sammanlagt 106 800 347,50 kronor, baserat på 152 571 925 utestående aktier per den 4 oktober 2019 (vilket exkluderar 821 965 aktier som innehas av bolaget).

Per den 31 december 2018 uppgick fritt eget kapital i bolaget till cirka 325 miljoner kronor. På årsstämman den 2 maj 2019 beslutades om en ordinarie utdelning om 0,40 kronor per aktie och en extra utdelning om 0,30 kronor per aktie (sammanlagt 0,70 kronor per aktie). Utbetalning av utdelningen skedde den 9 maj 2019. Den totala utdelningen beslutad av årsstämman uppgick till 106 800 348 kronor, vilket har minskat utrymmet av fritt eget kapital med samma belopp. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § 1 st. aktiebolagslagen uppgår därmed till cirka 218 miljoner kronor. Efter extra bolagsstämmans beslut angående utdelningen förväntas det resterande tillgängliga beloppet enligt 17 kap. 3 § 1 st. aktiebolagslagen minskas med 106 800 347,50 kronor till cirka 111 miljoner kronor.

Övrig information

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 153 393 890.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden.

Handlingar

Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § och styrelsens redogörelse samt revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolagets webbplats rottneros.com under avsnittet ”Bolagsstämma”, som återfinns under fliken ”Bolagsstyrning”. Årsredovisningen, inklusive revisionsberättelser, finns tillgängliga på bolagets webbplats rottneros.com under avsnittet ”Finansiella rapporter”. Samtliga handlingar finns även tillgängliga på bolagets huvudkontor på adress Vallviks Bruk, 826 79 Vallvik, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________________

Vallvik i oktober 2019
Rottneros AB (publ)
Styrelsen

Filer

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')