Rottneros ansöker om godkännande från obligationsinnehavare till en potentiell extra utdelning

2019-09-16, 09:00
 - Regulatorisk
Rottneros AB (publ) (“Rottneros”) offentliggör idag att bolaget, genom ett skriftligt förfarande (så kallad written procedure), ansöker om att innehavare av Rottneros obligationer (”Obligationsinnehavarna”) med ISIN SE0010297804 (“Obligationerna”) ska godkänna ett undantag (så kallad waiver) från utdelningsrestriktionerna i villkoren för Obligationerna i syfte att tillåta Rottneros att göra en potentiell extra utdelning om 70 öre per aktie, vilket motsvarar totalt ca. 107 miljoner kronor, till sina aktieägare.

Rottneros har begärt att Nordic Trustee & Agency AB (publ), i dess roll som agent (“Agenten”) för Obligationsinnehavarna, inleder ett skriftligt förfarande i enlighet med villkoren för Obligationerna. Syftet med det skriftliga förfarandet är att Obligationsinnehavarna ska godkänna ett undantag (så kallad waiver) från utdelningsrestriktionerna i villkoren för Obligationerna i syfte att tillåta en potentiell extra utdelning om 70 öre per aktie, totalt ca. 107 miljoner kronor, till Rottneros aktieägare (”Förfrågan”). Bakgrunden till Förfrågan återfinns i dokumentet Notice of Written Procedure och presentationen Supplement to Notice of Written Procedure, vilka finns tillgängliga på Rottneros och Agentens respektive hemsidor (www.rottneros.com, www.nordictrustee.com och www.stamdata.com).

För att få rösta i det skriftliga förfarandet måste en Obligationsinnehavare vara registrerad som direktregistrerad ägare eller registrerad som förvaltare av en eller flera Obligationer i skuldboken för Obligationerna den 23 september 2019. Agenten måste ha mottagit en korrekt ifylld röstsedel senast klockan 14.00 (CET) den 10 oktober 2019. Det skriftliga förfarandet kan komma att avslutas i förtid om erforderligt kvorum och en tillräcklig majoritet för att godkänna Förfrågan uppnås innan den 10 oktober 2019.

Förutsatt att Förfrågan godkänns med erforderligt kvorum och av en tillräcklig majoritet samt att Rottneros aktieägare på Rottneros extra bolagsstämma beslutar om den extra utdelningen så kommer varje Obligationsinnehavare erhålla en grundpremie (så kallad base fee) motsvarande ett belopp om 0,1 procent av nominellt belopp per Obligation som respektive Obligationsinnehavare innehar den 5 november 2019. Detta datum kan tidigareläggas om det skriftliga förfarandet avslutas i förtid.

Under ovan angivna förutsättningar har varje Obligationsinnehavare som röstar för Förfrågan och inger en korrekt ifylld röstsedel till Agenten senast klockan 14.00 (CET) den 1 oktober 2019 även rätt att erhålla en extrapremie (så kallad early bird fee) motsvarande ett belopp om 0.2 procent av nominellt belopp per Obligation som Obligationsinnehavaren röstat för.

Rottneros förväntas offentliggöra resultatet av det skriftliga förfarandet senast den 10 oktober 2019. Efter offentliggörandet kommer även resultatet av det skriftliga förfarandet publiceras på Rottneros och Agentens respektive hemsidor.

Fullständig information om det skriftliga förfarandet, inklusive hur man röstar, finns i kallelsen till det skriftliga förfarandet som finns tillgänglig på Rottneros och Agentens respektive hemsidor.


För ytterligare information vänligen kontakta: 
Monica Pasanen, CFO, Rottneros AB, på + 46 70 581 40 19
monica.pasanen@rottneros.com 


Detta är sådan information som Rottneros är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovan angivna kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2019, kl. 09.00.

Filer

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')