Rottneros erhåller godkännande från obligationsinnehavare för en potentiell extra utdelning

2019-10-02, 09:00
 - Regulatorisk
Rottneros AB (publ) (“Rottneros”) offentliggjorde den 16 september att bolaget, genom ett skriftligt förfarande (så kallad written procedure), ansöker om att innehavare av Rottneros obligationer (”Obligationsinnehavarna”) med ISIN SE0010297804 (“Obligationerna”) ska godkänna ett undantag (så kallad waiver) från utdelningsrestriktionerna i villkoren för Obligationerna i syfte att tillåta Rottneros att göra en potentiell extra utdelning om 70 öre per aktie, vilket motsvarar totalt ca. 107 miljoner kronor, till sina aktieägare.

Rottneros meddelar härmed att Obligationsinnehavarare representerande mer än 50 procent av utestående nominellt belopp för Obligationerna har röstat och godkänt det föreslagna undantaget från utdelningsrestriktionerna i villkoren för Obligationerna i syfte att tillåta Rottneros att göra en potentiell extra utdelning om 70 öre per aktie, vilket motsvarar totalt ca. 107 miljoner kronor, till sina aktieägare. Erforderligt kvorum och tillräcklig majoritet föreligger därmed och det skriftliga förfarandet kommer därför att avslutas i förtid i enlighet med villkoren.

Resultatet från det skriftliga förfarandet kommer även att meddelas Obligationsinnehavarna per post och publiceras på Rottneros och Nordic Trustee & Agency AB:s (”Agenten”) respektive hemsidor (rottneros.se, nordictrustee.com och stamdata.com).

Med anledning av ovan beslut från Obligationsinnehavarna avser Rottneros att vid extrainsatt styrelsemöte besluta om att (i) godkänna de slutliga villkoren till förslag om extra utdelning och (ii) kalla till extra bolagsstämma. Kallelsen kommer därefter formellt att offentliggöras.

Förutsatt att Rottneros aktieägare vid extra bolagsstämma beslutar att genomföra den extra utdelningen, såsom beskriven ovan, kommer Obligationsinnehavarna erhålla en grundpremie (s.k. Base Fee) motsvarande ett belopp om 0,10 procent av nominellt belopp per Obligation som respektive innehavare innehar per en avstämningsdag som kommer att offentliggöras av Rottneros i samband med kallelse till extra bolagsstämma.  

Varje Obligationsinnehavare som röstade för att godkänna förslaget genom att skicka in en giltig röstsedel så att röstsedeln var Agenten tillhanda senast kl. 14.00 den 1 oktober 2019 kommer i tillägg till grundpremien att erhålla en extrapremie (s.k. Early Bird Fee) motsvarande ett belopp om 0,20 procent av nominellt belopp per Obligation som innehavaren röstat för. Förväntat datum för utbetalning av grundpremie respektive extrapremie kommer att offentliggöras av Rottneros i samband med kallelse till extra bolagsstämma.

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Monica Pasanen, CFO, Rottneros AB, på + 46 70 581 40 19
monica.pasanen@rottneros.com 

Detta är sådan information som Rottneros är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovan angivna kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2019, kl. 09.00


Filer

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')