Rottneros förvärvar Nykvist Skogs AB

2019-11-04, 11:00
 - Icke regulatorisk
Rottneros utvecklar koncernens råvaruförsörjning genom förvärv av Nykvist Skogs AB. Affären innebär att Rottneros långsiktigt ökar tillgängligheten till skogsråvara som erbjuds från privata skogsägare samtidigt som Nykvist Skogs kommer att fortsätta att utvecklas som en självständig och oberoende råvaruaktör.

Nykvist Skogs verkar som en heltäckande och oberoende skogsaktör i Värmland, inom framför allt virkeshandel, skogsförvaltning, avverkning, skogsvård och rådgivning. Bolaget förser den lokala massa- och sågverksindustrin med råvara och omsatte ca. 90 MSEK under räkenskapsåret 2018/19, en ökning med 37 procent jämfört med föregående år. Verksamheten hanterade under samma period 140 000 kubikmeter ved, där sågtimmer och massaved svarade för omkring hälften vardera. Nykvist Skogs förvaltar ungefär 5 000 hektar skog för sina uppdragsgivare och har nio anställda. Bolaget kommer att konsolideras i Rottneros räkenskaper från och med den 1 januari 2020. Det kommer dock inte ha en materiell inverkan på koncernenens omsättning och resultat. Parterna har beslutat att inte offentliggöra köpeskillingen.

”Förvärvet av Nykvist Skogs innebär att Rottneros stärker sina råvaruanskaffningsmöjligheter ytterligare. Genom köpet ökar koncernens tillgång till råvara från gruppen privata skogsägare, som utgör omkring hälften av skogsägandet i Sverige. Bolaget har affärsrelationer med Rottneros sedan länge och är mycket välskött med god tillväxt historiskt. För att säkerställa Nykvist Skogs fortsatta utveckling kommer verksamheten drivas vidare som ett självständigt dotterbolag i koncernen. Ambitionen är att expandera verksamheten och utöka virkesflödet genom organisationen ytterligare”, säger Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef, Rottneros.

Säljare är Pär Skinnargård och Sven Nykvist. Nykvist Skogs vd, Pär Skinnargård, kommer att fortsätta leda verksamheten och samtliga anställda avses att vara kvar i bolaget.

”Vi är mycket glada för att ingå i Rottneroskoncernen. Affären är ett naturligt steg i den fortsatta utvecklingen av Nykvist Skogs. Vi är ett oberoende och flexibelt råvaruföretag som genom vårt heltäckande tjänsteerbjudande maximerar värdet för såväl skogsägare som virkeskunder. Vi har en stark relation med skogsägare med ett tydligt fokus på att maximera värdetillväxten på deras tillgångar. Bolaget har även en nära relation med skogsindustrin för att kunna ge snabba flexibla lösningar. Nyckeln till framgången för Nykvist Skogs är vår passion för skogen. Det finns ett stort skogshjärta i hela organisationen”, säger Pär Skinnargård, vd Nykvists Skogs AB.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef, Rottneros AB, +46 (0)270 622 65, lennart.eberleh@rottneros.com

Filer

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')