Kommuniké från årsstämma i Rottneros AB (publ)

2020-06-24, 16:00
 - Regulatorisk
Vid årsstämma i Rottneros AB (publ) i Karlstad idag den 24 juni 2020 beslutades följande:

Fastställande av räkenskaperna för 2019 och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2019 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2019. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2019 och att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag, utan revisorssuppleanter.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Per Lundeen, Marie S. Arwidson, Ulf Carlson, Roger Mattsson och Conny Mossberg, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Per Lundeen omvaldes till styrelseordförande. Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att den auktoriserade revisorn Sven Cristea kommer att agera huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsearvodet till icke anställda ledamöter oförändrat ska utgå med 550 000 kronor till styrelsens ordförande och med 275 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, med 20 000 kronor per ledamot i revisionsutskottet och med 10 000 kronor per ledamot i ersättningsutskottet. Till arbetstagarrepresentanterna ska utgå ett inläsningsarvode om 27 500 kronor per person. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om att principerna för utseende av valberedningen så som fastställdes vid årsstämman 2018 och som beskrivits i kallelsen ska vara oförändrade.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter. Riktlinjerna innebär i korthet att ersättningar inom Rottneros ska vara baserade på principer om prestation, konkurrenskraft och skälighet. Ersättning till ledande befattningshavare ska kunna bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, aktie- och aktiekursbaserade incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen för att reflektera vissa regeländringar.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef, Rottneros AB, +46 (0)270 622 65, lennart.eberleh@rottneros.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2020, kl. 16.00 CEST.

___________________________________________________________________________________________________________________________

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')