Rottneros delårsrapport april-juni

2020-07-23, 08:00
 - Regulatorisk
Pandemin pressar marknaden, stabil verksamhet i Rottneros
  • LISTPRISET för NBSK-massa var 19 % lägre i USD och 17 % lägre i SEK jämfört med andra kvartalet 2019.

  • NETTOOMSÄTTNINGEN minskade med 12 % till 510 (582) MSEK i linje med de sjunkande marknadspriserna.

  • EBIT (rörelseresultat) för andra kvartalet 2020 var 2 (103) MSEK. Resultatet är starkt påverkat av utvecklingen på massamarknaden.

  • DET PLANERADE UNDERHÅLLSSTOPPET i Rottneros Bruk påverkar resultatet negativt med cirka -23 (0) MSEK. 2019 hölls stoppet i Q3.

  • RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER för andra kvartalet 2020 var -3 (98) MSEK. Resultat per aktie för kvartalet var -0,02 (0,50) SEK.

  • PRODUCERAD VOLYM påverkades av underhålsstoppet i Rottneros Bruk och uppgick till 97,7 (107,7) tusen ton. Försäljningsvolymen minskade något till 93,1 (95,2) tusen ton.

  • STARK BALANSRÄKNING i osäkra tider. Soliditeten är 56 (60) % och tillgänglig likviditet uppgår till 505 (519) MSEK. 

  • ÅRSSTÄMMAN hölls den 24 juni 2020. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för 2019 och att bolagets fria vinstmedel balanseras i ny räkning.

  • CORONAPANDEMIN har inte påverkat Rottneros produktion negativt. Massamarknaden präglas däremot av stor osäkerhet, priserna har påverkats negativt och efterfrågan förväntas minska med ca 4 % för helåret.

VD-ORD

Coronapandemins effekter och utmaningar tyngde vår marknad och verksamhet under kvartalet. Den underliggande produktionstakten var stabil, justerat för underhållsstoppet i Rottneros Bruk. Lägre massapriser pressade samtidigt nettoomsättningen och resultatet. Genom våra engagerade medarbetare, starka balansräkning och höga effektivitet i anläggningarna är vi väl rustade för den fortsatt tuffa situation som pandemin för med sig. Vår strategiska inriktning, att systematiskt skapa ständiga förbättringar, fortsätter.

Coronapandemins konsekvenser fortsatte att prägla vår verksamhet under det andra kvartalet. Som alltid satte vi våra medarbetares hälsa i första rummet och arbetade systematiskt för att undvika smittspridning bland våra anställda och på våra arbetsplatser. Pandemin hade ingen större påverkan på vår verksamhet under kvartalet vad gäller sjukfrånvaron men den påverkar naturligtvis arbetsmiljön samt möjligheten att träffa kunder, både befintliga och nya.
    Nettoomsättningen minskade med 12 procent under det andra kvartalet jämfört med samma period ifjol. Samtidigt minskade EBIT-resultatet drygt 100 MSEK till 2 MSEK. Nedgången förklaras främst av de lägre försäljningspriserna på grund av den försämrade marknaden, men även av det årliga underhållsstoppet i Rottneros Bruk. Jämfört med samma kvartal ifjol minskade koncernens produktionsvolym med 9 procent och leveranserna med 2 procent. Justerat för det planerade, årliga underhållsstoppet i Rottneros Bruk under kvartalet var dock koncernens underliggande produktions-
volym relativt stabil. Motsvarande stopp ifjol gjordes under Q3.

 

PANDEMIN HAR SATT PRESS PÅ MARKNADEN MED STORA SVÄNGNINGAR SOM FÖLJD
Massamarknaden är under fortsatt press genom pandemins genomgripande konsekvenser på den globala ekonomin och det mesta talar för att den negativa utvecklingen fortsätter under det andra halvåret.
    Totalt sett var utbudet under andra kvartalet större än efterfrågan. För att få avsättning för våra volymer har vi sålt en större andel på korta kontrakt., vilket har påverkat våra marginaler och lönsamheten i negativ riktning. Listpriset för NBSK steg dock under kvartalet från 840 USD/ton till 858 USD/ton. Efter kvartalets utgång har priset fallit tillbaka något.
    Skriv- och tryckpapper har utvecklats svagt och prognoser pekar mot att efterfrågan minskar med över 20 % för helåret. Andra segment som är viktiga för oss uppvisar samtidigt en tydlig tillväxt, främst massa till mjukpapper. Även tillverkare av filter och förpackningar har uppvisat en god efterfrågan.
    Tillgången på vedråvara var fortsatt god under kvartalet. Balansen mellan lokal vedförsörjning och import låg på en normal och gynnsam nivå. En lägre produktionstakt inom skogsindustrin samtidigt som barkborreproblematiken fortsätter att driva på utbudet av skadat virke gynnar balansen på marknaden och innebär att priserna sjunker.
    När det gäller våra stora elinköp i Rottneros Bruk är det bekymrande med de markanta prisskillnaderna mellan det områdespris vi betalar och systempriset, som är ett teoretiskt pris för hela Sverige. Bristen på överföringskapacitet mellan de olika delarna av Sverige har inneburit att priset för oss har varit extremt högt under korta perioder, väsentligt högre än systempriset.
 

ORGANISATIONEN: NYCKELTILLSÄTTNINGAR PÅ PLATS
Under kvartalet sattes flera centrala pusselbitar för vår organisation och koncernledning på plats. Rekryteringen av en ny Inköpsdirektör, Arvid Svanborg, innebär att vi säkrat successionen på bästa tänkbara sätt efter Ingemar Eliasson, som går i pension i början av 2021. Arvid har en gedigen bakgrund inom virkesmarknaden och kommer närmast från befattningen som vd för Västkustens Skog AB.
    Sedan 1 juni är Jens Hallendorff platschef för Rottneros Packaging i Sunne. Han kommer närmast från rollen som säljchef för högutbytesmassor inom Rottneros AB. Jens uppgift blir att leda utvecklingen av Packaging i nästa fas, i och med att vi fördubblat vår produktionskapacitet. Nils Hauri, kan nu fokusera helt på sitt ansvarsområde Innovation och strategiska projekt.
 

VÅRT SYSTEMATISKA ARBETE MED STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR FORTSÄTTER
Parallellt med att hantera utmaningarna från coronapandemin, lägger vi stort fokus på vår långsiktiga plan, att genom ständiga förbättringar i våra processer och rutiner öka produktionen. Målet är att vi ska närma oss produktionskapaciteten i koncernen, 440 tusen ton, på lite sikt. Det motsvarar en ökning från dagens nivå med storleksordningen 5 procent.
    Vår starka balansräkning med en betydande likviditet gör oss väl förberedda inför den osäkerhet som råder på massamarknaden. Soliditeten uppgick vid utgången av det andra kvartalet till 56 procent. Koncernens likvida medel uppgick samtidigt till 323 MSEK och outnyttjade krediter till 182 MSEK. Den räntebärande nettoskulden var 88 MSEK.
    I de rådande turbulenta tiderna känns det tryggt att vi har en stark organisation med högmotiverade medarbetare som hanterar de nya omständigheterna med ett systematiskt angreppssätt. Jag vill tacka samtliga kollegor för deras helhjärtade insatser att ta koncernen till nästa nivå och stå upp mot de stora utmaningarna vi möter. Genom våra åtgärder försöker vi hålla coronaeffekterna så långt bort som möjligt från verksamheten och fokusera på att fullfölja det systematiska arbetet med att vidareutveckla Rottneros för ökad produktion, effektivitet, hållbarhet och närhet till våra kunder.
    Avslutningsvis vill jag tacka såväl kunder som leverantörer för att vi tillsammans har gjort vad som har varit möjligt för att hantera coronasituationen på bästa sätt och därmed hållit affärerna igång.

(för fullständig rapport, se bifogade fil)

___________________________________________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den23 juli 2020 klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')