Rottneros styrelse drar tillbaka förslag om utdelning inför årsstämman 2020

2020-05-05, 16:00
 - Regulatorisk
Rottneros finansiella ställning är fortsatt stark och efterfrågan på bolagets produkter har varit stabil, men med hänsyn till den osäkra globala utvecklingen kopplat till spridningen av coronaviruset har Rottneros styrelse beslutat att dra tillbaka förslaget om utdelning inför årsstämman 2020.

Den 18 mars 2020 lämnade Rottneros AB (publ) (”Rottneros”) en uppdatering rörande Rottneros verksamhet med anledning av coronapandemin och meddelade att Rottneros styrelse beslutat att revidera utdelningsförslaget inför årsstämman 2020. Det reviderade förslaget innebar att den ordinarie utdelningen om 40 öre per aktie bibehölls, samtidigt som den tidigare föreslagna extrautdelningen om 20 öre per aktie utgick.

Med beaktande av den fortsatta osäkerheten avseende effekterna av coronapandemin har styrelsen för Rottneros beslutat att dra tillbaka förslaget till ordinarie vinstutdelning om 40 öre per aktie till årsstämman 2020. Styrelsen föreslår således att ingen vinstutdelning ska lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2019 och att disponibla vinstmedel förs över i ny räkning.

Styrelsen kommer löpande att analysera den globala situationen och skulle marknadsförhållandena stabiliseras under året samtidigt som Rottneros finansiella ställning förblir god kommer styrelsen överväga att kalla till en extra bolagsstämma senare under året för att besluta om vinstutdelning.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Lundeen, styrelseordförande, Rottneros AB, +46 (0) 70 518 3347, per.lundeen@rottneros.com

 

Denna information är sådan som Rottneros AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 5 maj 2020 klockan 16.00 CET.

 

Filer

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')