Rottneros styrelse reviderar utdelningsförslaget

2020-03-18, 16:00
 - Regulatorisk
Mot bakgrund av den ökade osäkerheten för omvärldsutvecklingen som råder i samband med den globala spridningen av coronaviruset har Rottneros styrelse beslutat att revidera utdelningsförslaget inför årsstämman 2020. Det reviderade förslaget innebär att den ordinarie utdelningen om 40 öre/aktie bibehålls, samtidigt som den tidigare föreslagna extrautdelningen om 20 öre/aktie utgår. Förändringen ska ses som en försiktighetsåtgärd inför en mer svårbedömd konjunkturutveckling framöver.

 

Rottneroskoncernen har en solid balansräkning. Soliditeten uppgick vid utgången av 2019  till 58 procent. Koncernens likvida medel uppgick till 376 MSEK och outnyttjade krediter till 182 MSEK. Vid samma tidpunkt var den räntebärande nettoskulden 35 MSEK.

 

Styrelsens tidigare förslag, som publicerades i bokslutskommunikén 2019, den 6 februari 2020, innebar en ordinarie utdelning om 40 öre/aktie samt en extra utdelning om 20 öre/aktie, sammanlagt 60 öre/aktie.

Årsstämman äger rum den 28 april 2020.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Lundeen, styrelseordförande, Rottneros AB, +46 (0) 70 518 3347, per.lundeen@rottneros.com

 

Denna information är sådan som Rottneros AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 18 mars 2020 klockan 16.00 CET.

 

Filer

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')