Kallelse till extra bolagsstämma i Rottneros AB (publ)

2021-08-31, 09:00
 - Regulatorisk

Aktieägarna i Rottneros AB (publ), org. nr. 556013-5872, (”Rottneros”) med säte i Sunne, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 september 2021.

INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19

Rottneros värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av Covid-19 kommer den extra bolagsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs samma dag som stämman, så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt. 

ANMÄLAN OM FÖRHANDSRÖSTNING M.M.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman stämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 14 september 2021 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan),
  • dels avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsröstningsformuläret är bolaget tillhanda senast tisdagen den 21 september 2021.

Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för extra bolagsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling om personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid extra bolagsstämman, begära att vara omregistrerade för aktierna i eget namn i bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före torsdagen den 16 september 2021, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare. 

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.rottneros.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats.

Det ifyllda formuläret måste vara Rottneros tillhanda senast tisdagen den 21 september 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Rottneros AB, Extra bolagsstämma 2021, c/o Advokatfirman Vinge KB, Box 110 25, 404 21 Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till rottneros@vinge.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordningen.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Beslut om vinstutdelning.

Styrelsens förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (ärende 1)

Styrelsen föreslår att Per Lundeen, eller vid hans förhinder, den som styrelsen utser, ska väljas till ordförande vid extra bolagsstämman.

Val av en eller två justeringspersoner (ärende 2)

Styrelsen föreslår att Göran Eklund och Stefan Sundh, eller vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar, utses till att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

Beslut om vinstutdelning (ärende 6)

Som en följd av bolagets goda finansiella ställning och resultat föreslår styrelsen att, i enlighet med bolagets utdelningspolicy, en utdelning om 45 öre per aktie ska utgå.

Avstämningsdag för utdelningen ska vara den 24 september 2021. Beslutar extra bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas Euroclear Sweden betala ut utdelningen den 29 september 2021. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är 22 september 2021.

Styrelsens förslag till utdelning motsvarar ett belopp om sammanlagt 68 657 366 kronor, baserat på 152 571 925 utestående aktier per den 31 augusti 2021 (vilket exkluderar 821 965 aktier som innehas av bolaget).

Per den 31 december 2020 uppgick fritt eget kapital i bolaget till cirka 216 miljoner kronor. På årsstämman den 24 juni 2020 och årsstämman den 28 april 2021 beslutades att de till stämmorna förfogande stående medlen om 186 455 581 kronor år 2020 respektive 215 739 304 kronor år 2021 skulle överföras i ny räkning och några utdelningar lämnades således inte. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § 1 st. aktiebolagslagen uppgår till cirka 216 miljoner kronor. Efter extra bolagsstämmans beslut om utdelning förväntas det tillgängliga beloppet enligt 17 kap. 3 § 1 st. aktiebolagslagen minskas med 68 657 366 kronor till cirka 147 miljoner kronor.

Övrig information

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 153 393 890, varav bolaget innehar 821 965 egna aktier.

Information inför stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Rottneros AB, Extra bolagsstämma 2021, c/o Advokatfirman Vinge KB, Box 11025, 404 21 Göteborg, eller via e-post till rottneros@vinge.se, senast tisdagen den 14 september 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor och på www.rottneros.com senast fredagen den 17 september 2021. Upplysningarna kommer även att översändas per post till de aktieägare som så begär det och uppger sin postadress, inom samma tidsram.

Handlingar

Förslag till beslut enligt ärende 6 ovan är fullständigt utformat i kallelsen.

Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § och styrelsens redogörelse samt revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolagets webbplats www.rottneros.com under ”Bolagsstämma”, som återfinns under ”Bolagsstyrning”. Årsredovisningen, inklusive revisionsberättelser, finns tillgängliga på bolagets webbplats under ”Finansiella rapporter”. Samtliga handlingar finns även tillgängliga på bolagets huvudkontor på adress Vallviks Bruk, 826 79 Vallvik, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________________

Vallvik i augusti 2021
Rottneros AB (publ)
Styrelsen

 

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')