Kommuniké från årsstämma i Rottneros AB (publ)

2021-04-28, 14:00
 - Regulatorisk

Vid årsstämma i Rottneros AB (publ) (”Rottneros” eller ”Bolaget”) idag den 28 april 2021 beslutades bland annat följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2020 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2020 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2020 för Bolaget och koncernen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2020 och att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleanter.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Per Lundeen, Marie S. Arwidson, Ulf Carlson, Roger Mattsson och Conny Mossberg, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Per Lundeen omvaldes till styrelseordförande.

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att den auktoriserade revisorn Sven Cristea kommer att agera huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsearvodet till icke anställda ledamöter ska utgå med 550 000 kronor till styrelsens ordförande och med 275 000 kronor vardera till övriga styrelse-ledamöter, med 20 000 kronor per ledamot i revisionsutskottet och med 10 000 kronor per ledamot i ersättningsutskottet. Till arbetstagarrepresentanterna ska utgå ett inläsningsarvode om 27 500 kronor per person.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om att principerna för utseende av valberedningen så som fastställdes vid årsstämman 2018 och som beskrivits i kallelsen ska vara oförändrade.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna den framlagda ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2020.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen för att möjliggöra för styrelsen att samla in fullmakter och erbjuda aktieägarna att kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef, Rottneros AB,
+46 (0)270 622 65,
lennart.eberleh@rottneros.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2021, kl. 14.00.


 
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')