Rottneros bekräftar förtidsinlösen av utestående obligationer med ISIN: SE0010297804

2021-07-08, 09:00
 - Regulatorisk
Rottneros AB (publ) (“Rottneros”) offentliggör idag att bolaget kommer att lösa in dess SEK 600 000 000 seniora icke säkerställda obligationer med rörlig ränta och med ISIN: SE0010297804 (”Obligationerna”)

Den 22 juni 2021 pressmeddelande Rottneros att bolaget skickat ett villkorat meddelande om förtidsinlösen till varje person som, per den 21 juni 2021, var direktregistrerad som innehavare av Obligationer i den skuldbok som administreras av Euroclear (”Meddelandet”).

Rottneros bekräftar härmed att bolaget har eftergivit villkoret (beskrivet i Meddelandet) för inlösen av Obligationerna, och att inlösen således kommer att ske den 19 juli 2021 ("Inlösendagen") i enlighet med Meddelandet och bolagets pressmeddelande den 22 juni 2021.

Obligationerna kommer inlösas till ett belopp motsvarande 102,075 procent av det nominella beloppet av varje Obligation plus upplupen men obetald ränta per Inlösendagen ("Inlösenbeloppet").

Inlösenbeloppet kommer att betalas ut till varje person som, vid stängning den 12 juli 2021, är registrerad på värdepapperskonto som direktregistrerad ägare eller auktoriserad förvaltare av Obligationerna enligt skuldboken ("Avstämningsdagen").

I samband med inlösen kommer Obligationerna avnoteras från Nasdaq Stockholm, och sista dag för handel med Obligationerna kommer att infalla på eller omkring Avstämningsdagen (den 12 juli 2021).
 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Monica Pasanen, finans- och ekonomidirektör, Rottneros AB,
+46 (0)270 622 70, 
monica.pasanen@rottneros.com


Denna information är sådan som Rottneros är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan angivna kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2021, kl. 9.00 (CEST).
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')