Rottneros delårsrapport januari-mars

2021-04-22, 08:00
 - Regulatorisk
Stigande priser och stark efterfrågan på marknadsmassa
 • SÅLD VOLYM uppgick till 112,0 (110,0) tusen ton tack vare stark efterfrågan på marknadsmassa.
   
 • PRODUCERAD VOLYM uppgick till 102,5 (109,4) tusen ton. Det var framför allt den kalla vintern som påverkade produktionen negativt.
   
 • CORONAPANDEMIN innebär fortsatta åtgärder för att minimera risken för smittspridning i koncernens anläggningar. Produktionen har inte påverkats av pandemin under kvartalet. Dock har utvecklingen av Packaging fördröjts.
   
 • NETTOOMSÄTTNINGEN minskade med 7 procent till 542 (585) MSEK. De högre listpriserna reflekteras i fakturerade priser med en viss fördröjning. Högre försäljningsvolymer bidrog positivt.
   
 • LISTPRISET för NBSK-massa var 16 procent högre i USD jämfört med första kvartalet 2020. En svagare USD mot SEK medförde att ökningen i SEK endast var 1 procent. Listpriset har stigit kraftigt det senaste halvåret, från 840 till 1 030 USD/t.
   
 • EBIT (rörelseresultat) för första kvartalet 2021 var 11 (48) MSEK. Lägre försäljningspriser och lägre produktion påverkade resultatet negativt. Samtidigt har lägre rörliga och fasta kostnader bidragit positivt.
   
 • NETTORESULTATET för första kvartalet 2021 var 5 (32) MSEK. Resultat per aktie för kvartalet var 0,03 (0,21) SEK.
   
 • BALANSRÄKNINGEN är fortsatt stark. Soliditeten var 57 (54) procent och tillgänglig ikviditet uppgick till 513  (569) MSEK.
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

VD-ORD

Resultatet för kvartalet var inte tillfredsställande men men visar på en positiv utveckling. Jämfört med första kvartalet 2020 påverkade främst en svagare USD. Samtidigt bidrog lägre rörliga kostnader positivt, tydligt påverkade av den goda tillgången på ved. Massamarknaden fortsätter att förbättras, med en mycket stark trend för listpriserna. Den ovanligt kalla vintern tyngde produktionsvolymerna. Vårt fokus mot successivt högre produktion och kostnadskontroll fortsätter under 2021, samtidigt som vi bibehåller vår solida balansräkning.
 

Som en följd av främst den ovanligt kalla vinterväderleken minskade produktionen med sex procent till 102 500 ton. Samtidigt ökade våra leveranser två procent till 112 000 ton. Nettoomsättningen minskade med sju procent under kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år.

EBIT försämrades med 37 MSEK till 11 MSEK. Nedgången förklaras huvudsakligen av lägre försäljningspriser i SEK på grund av den svagare dollarn. Genomsnittskursen SEK/USD för Q1 var 13 procent lägre jämfört med Q1 2020. Tillgången på vedråvara fortsätter att vara god och hade tydliga effekter på våra inköpskostnader.

Eftersom våra priser påverkas med en viss eftersläpning mot listpriserna bör resultatet under det andra kvartalet gynnas i större utsträckning än var som var fallet under Q1. I mars var produktionstakten tillbaka på normala nivåer.

Den svenska elmarknaden var under kvartalet mer balanserad än tidigare vilket fick till följd att skillnaderna mellan systempriset och det pris vi betalar lokalt minskade. Därmed gav våra elterminer, som utgår från systempriset, avsedd effekt för att reducera exponeringen mot elpriset.

CORONAPANDEMIN

Efter över ett år med coronapandemin kan vi konstatera att våra omfattande åtgärder inneburit att smittan i stort sett hållits borta från våra anläggningar. Våra medarbetares säkerhet och välmående kommer alltid först och vi arbetar systematiskt för att minimera pandemins konsekvenser. Vi lägger bland annat mycket fokus på att motverka de psykosociala konsekvenser som kan uppstå̊ när arbetet måste utföras hemifrån i stor utsträckning.

STARK UTVECKLING FÖR LISTPRISERNA

Den starka återhämtningen på marknaden som främst drivs av Kina fortsätter. Listpriset per ton NBSK ökade under det första kvartalet med 150 USD, till 1 030 USD per den sista mars. Uppgången fortsatte i början av det andra kvartalet till 1 120 USD och aviseringar om ytterligare prishöjningar på 100 USD har gjorts för maj.

Under kvartalet har vi ytterligare konkretiserat koncernens vision, ”Att alltid göra skillnad”, genom att hållbarhetsmålen kompletterats med miljömål. Utsläpp till vatten (COD) och fossilfri produktion (CO2) har därmed adderats som långsiktiga mål. Ambitionen är att kontinuerligt minska miljöpåverkan och att nå en helt fossilfri produktion till 2030.

BESLUT OM MILJÖINVESTERINGAR LYFTER NIVÅN UNDER 2021

I januari beslutade styrelsen om en rad investeringar för att minska utsläppen till vatten från Vallviks Bruk. Investeringarna uppgår till sammanlagt 33 MSEK och är kopplade till brukets nyligen uppdaterade miljötillstånd. I början av april fattade styrelsen beslut om att investera ytterligare 40 MSEK i biopannan vid Rottneros Bruk i syfte att höja tillgängligheten och därmed minimera behovet av fossila bränslen för torkningen av massan. Sammantaget innebär detta att koncernens investeringar i år kommer att uppgå till omkring 140 MSEK. Den långsiktiga basnivån, som krävs för att underhålla våra anläggningar och samtidigt öka produktionsnivån med minst tre procent årligen, ligger fast kring 100 MSEK.

NY TILLVERKNINGSLINJE FÖR PACKAGING FÖRDUBBLAR KAPACITETEN

Rottneros Packagings nya tillverkningslinje togs i drift i början av april. Därmed fördubblar vi kapaciteten i Sunne. Vi har intentionen att inleda ett samarbete med en centraleuropeisk papperstillverkare med målet att nå trågtillverkning i industriell skala på den europeiska marknaden.

Till sist vill jag återigen rikta ett varmt tack till samtliga medarbetare för de omfattande insatser som gjorts för att ta koncernen ytterligare en nivå trots de stora utmaningarna vi mött sedan pandemins start. Jag vill även rikta ett stort tack till både kunder och leverantörer för ett gott samarbete.
 

(för fullständig rapport, se bifogade fil)

______________________________________________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2021 klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')