Rottneros ingår ny finansiering

2021-07-14, 09:00
 - Regulatorisk
Rottneros AB (publ) (“Rottneros”) har ingått ett nytt låneavtal med Danske Bank som möjliggör upptagande av ett lån om 150 miljoner SEK samt revolverande krediter om upp till 100 miljoner SEK.

Rottneros kommer begära utbetalning av lånet om 150 MSEK den 19 juli 2021 i syfte att refinansiera samtliga Rottneros utestående obligationer med ISIN SE0010297804 (som bekräftat i pressmeddelande den 8 juli 2021).

Den revolverande kreditfaciliteten kommer vid behov att nyttjas för allmänna bolagsändamål.

Såväl lånet som eventuella revolverande krediter som tas upp under låneavtalet löper med ränta baserat på STIBOR 3 månader plus räntemarginal. Den nya finansieringslösningen beräknas sänka Rottneros finansieringskostnader med ca 13 MSEK per år.

Lånet och låneavtalet har en löptid om två år, dock finns möjlighet till förlängning.

Förtida inlösen av obligationen kommer att innebära en engångskostnad på 10 MSEK, vilket tas upp som finansiell kostnad i tredje kvartalet 2021.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Monica Pasanen, finans- och ekonomidirektör, Rottneros AB,
+46 (0)270 622 70, 
monica.pasanen@rottneros.com

Denna information är sådan som Rottneros är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan angivna kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2021, kl. 9.00 (CEST).


 
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')