Rottneros lämnar meddelande om villkorad förtidsinlösen av utestående obligationer med ISIN: SE0010297804

2021-06-22, 14:00
 - Regulatorisk
Rottneros AB (publ) (“Rottneros”) offentliggör idag att bolaget meddelat innehavarna av dess upp till SEK 600 000 000 seniora icke säkerställda obligationer med rörlig ränta och med ISIN: SE0010297804 (”Obligationerna”) om sin avsikt att lösa in Obligationerna, under förutsättning att bolaget får ny finansiering.

Idag, den 22 juni 2021, har Rottneros skickat ett villkorat meddelande om förtidsinlösen till varje person som, per den 21 juni 2021, var direktregistrerad som innehavare av Obligationer i den skuldbok som administreras av Euroclear.

Förutsatt att Villkoret (såsom definierat nedan) uppfylls kommer inlösen att ske den 19 juli 2021 ("Inlösendagen"). Obligationerna kommer inlösas till ett belopp motsvarande 102,075 procent av det nominella beloppet av varje Obligation plus upplupen men obetald ränta per Inlösendagen ("Inlösenbeloppet"). Inlösenbeloppet kommer att betalas ut till varje person som, vid stängning den 12 juli 2021, är registrerad på värdepapperskonto som direktregistrerad ägare eller auktoriserad förvaltare av Obligationerna enligt skuldboken ("Avstämningsdagen"). I samband med inlösen kommer Obligationerna avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Förtidsinlösen av Obligationerna är villkorad av att Rottneros ingår ett facilitetsavtal och att villkoren för utbetalning därunder är uppfyllda på eller före Avstämningsdagen ("Villkoret"). Uppfyllande av Villkoret kommer att bekräftas till innehavarna av Obligationerna genom ett pressmeddelande på eller före Avstämningsdagen. Om Villkoret inte har uppfyllts innan Avstämningsdagen kommer inlösen inte att ske och det kommer i sådana fall att bekräftas till obligationsinnehavarna genom ett pressmeddelande på eller före Avstämningsdagen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Monica Pasanen, finans- och ekonomidirektör, monica.pasanen@rottneros.com eller tel + 46 70 581 40 19

 

Denna information är sådan som Rottneros är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan angivna kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2021, kl. 14.00 (CEST).

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')