Rottneros styrelse föreslår utdelning på extra bolagsstämma

2021-08-26, 13:00
 - Regulatorisk
Styrelsen för Rottneros AB (publ) (”Rottneros”) föreslår en utdelning om 45 öre per aktie. Med hänsyn till den osäkerhet coronapandemin medfört har Rottneros inte gett någon vinstutdelning för räkenskapsåren 2019 och 2020. Samtidigt har styrelsen löpande analyserat den globala situationen, marknadsförhållandena samt bolagets finansiella ställning för att se om en utdelning är möjlig.

Uppgången i den globala massamarknaden inleddes i slutet av 2020. Under 2021 har efterfrågan varit stark och listpriserna har nått rekordnivåer. De har inneburit en god affärsutveckling för Rottneros, som under andra kvartalet 2021 kunde redovisa ett stabilt resultat om 97 MSEK EBIT och ett kassaflöde från löpande verksamhet om 81 MSEK.

Rottneros ingick i juli 2021 en ny finansiering. Obligationslånet som uppgick till 400 MSEK ersattes med bankfinansiering i form av ett långfristigt lån om 150 MSEK samt revolverande krediter om upp till 100 MSEK. Samtidigt ger den nya finansieringen möjlighet till retroaktiv vinstutdelning för åren 2019 och 2020.

Rottneros har en solid finansiell ställning. Per den 31 juli 2021 var bolagets soliditet 66 % och tillgänglig likviditet var drygt 400 MSEK. Den föreslagna utdelningen om 45 öre per aktie motsvara en utbetalning om 69 MSEK.

Rottneros styrelse kommer nästa vecka att kalla till extra bolagsstämma där närmare upplysning om bolagsstämmodag, avstämningsdag, röstningsförfarande och andra uppgifter kommer att framgå.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Lundeen, styrelseordförande, Rottneros AB, +46 (0) 70 518 3347, per.lundeen@rottneros.com

 

Denna information är sådan som Rottneros AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 26 augusti 2021 klockan 13.00 CET.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')