Rottneros uppdaterar sina långsiktiga mål

2021-02-04, 08:15
 - Icke regulatorisk
Rottneros vision ”Att alltid göra skillnad” konkretiseras ytterligare genom att de sedan tidigare kommunicerade hållbarhets­målen kompletterats med miljömål. Från 2021 adderas utsläpp till vatten (COD) och fossilfri produktion (CO2) som långsiktiga mål, där ambitionen är att kontinuerligt minska miljöpåverkan.

Rottneros är en del av det cirkulära samhället och bidrar med träbaserade, förnyelsebara och återvinningsbara produkter. Utsläppen av fossil koldioxid från massabruken i Vallvik och Rottneros kommer främst från fossila bränslen och inköp av el. Inom klimatområdet är Sveriges målsättning att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. I linje med detta har Rottneros satt målet att uppnå en fossilfri produktion till år 2030. Under 2021 kommer koncernen att ta fram en handlingsplan för hur produktionsenheterna ska nå målet.

Även Rottneros långsiktiga mål, att kontinuerligt minska utsläppen till vatten, lyfts från 2021 upp i den externa rapporteringen.

Rottneros uppdaterade långsiktiga mål:

FINANSIELLA MÅL

SOCIALA MAL MILJÖMÅL
Utdelning av nettoresultat 30-50 % Säkerhet Nollvision Fossilfri produktion
Soliditet > 50 % LTIFR 2021 < utfall 2020 enl. GHG Scope 1 & 2 år 2030
Massakapacitet/år + 3 %
Intäkter, ej massa andel 2023 > 10 % Andel kvinnliga Utsläpp av COD/t   årlig förbättring
medarbetare år 2025 > 30 %
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information vänligen kontakta
Monica Pasanen, CFO, Rottneros AB, +46 (0) 581 4019, monica.pasanen@rottneros.

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2021 klockan 08.15 CET.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')