Kommuniké från årsstämma i Rottneros AB (publ)

2022-04-28, 17:11
 - Regulatorisk

PRESSMEDDELANDE
2022-04-28

 

 

Kommuniké från årsstämma i Rottneros AB (publ)

Vid årsstämma i Rottneros AB (publ) (”Rottneros” eller ”Bolaget”) idag den 28 april 2022 beslutades bland annat följande.

 

Fastställande av räkenskaperna för 2021 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2021 för Bolaget och koncernen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

 

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att av till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 239 636 702 kronor disponeras på så sätt att ett sammanlagt belopp om 91 543 155 kronor, motsvarande 0,60 kronor per utdelningsberättigad aktie utdelas till aktieägarna och att i ny räkning balanseras 149 093 547 kronor.

 

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara sex suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleanter.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Per Lundeen, Marie S Arwidson, Roger Mattsson och Conny Mossberg samt nyvaldes Johanna Svanberg och Julia Onstad så som ordinarie styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Per Lundeen omvaldes till styrelseordförande.

Till Bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att den auktoriserade revisorn Mattias Eriksson kommer att agera huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsearvodet till icke anställda ledamöter ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och med 300 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, med 20 000 kronor per ledamot i revisionsutskottet och med 10 000 kronor per ledamot i ersättningsutskottet. Till arbetstagarrepresentanterna ska utgå ett inläsningsarvode om 30 000 kronor per person.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om att principerna för utseende av valberedningen så som fastställdes vid årsstämman 2018 och som beskrivits i kallelsen ska vara oförändrade.

 

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna den framlagda ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef, Rottneros AB,
+46 (0)270 622 65, lennart.eberleh@rottneros.com

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2022, kl. 17.00.


Informationen är sådan som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-28 17:11 CET.

Filer

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')