Kommuniké från årsstämma i Rottneros AB (publ)

2023-04-27, 16:30
 - Regulatorisk

Vid årsstämma i Rottneros AB (publ) (”Rottneros” eller ”Bolaget”) idag den 27 april 2023 beslutades bland annat följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2022 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2022 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2022 för Bolaget och koncernen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att av till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 495 085 482 kronor disponeras på så sätt att ett sammanlagt belopp om 213 600 695 kronor, motsvarande 1,40 kronor per utdelningsberättigad aktie utdelas till aktieägarna och att i ny räkning balanseras 281 484 787 kronor.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleanter.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Per Lundeen, Johanna Svanberg, Roger Mattsson, Julia Onstad och Conny Mossberg samt nyvaldes Magnus Wikström så som ordinarie styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Per Lundeen omvaldes till styrelseordförande.

Till Bolagets revisor nyvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att den auktoriserade revisorn Bo Karlsson kommer att agera huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsearvodet till icke anställda ledamöter ska utgå med 618 000 kronor till styrelsens ordförande och med 309 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, med 21 000 kronor per ledamot i revisionsutskottet och med 21 000 kronor per ledamot i ersättningsutskottet. Till arbetstagarrepresentanterna ska utgå ett inläsningsarvode om 31 000 kronor per person.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om att principerna för utseende av valberedningen så som fastställdes vid årsstämman 2018 och som beskrivits i kallelsen ska vara oförändrade.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna den framlagda ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2022.

__________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef, Rottneros AB, +46 (0)270 622 65, lennart.eberleh@rottneros.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2023, kl. 16.30.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')