Rottneros delårsrapport januari-juni 2023

2023-07-21, 08:00
 - Regulatorisk
Fokus på förbättrad konkurrenskraft och finansiell stabilitet

 

 • NETTOOMSÄTTNINGEN sjönk med 13 procent till 681 (784) MSEK. Såld volym påverkades av att försäljningen av slipmassa upphört. Samtidigt gynnades produktmixen och genomsnittligt försäljningspris steg. Lägre efterfrågan och ändrad kundmix höll tillbaka  faktureringen i kvartalet.
   
 • LISTPRISET för NBSK-massa var 5 procent lägre i USD och 1 procent högre i SEK jämfört med andra kvartalet 2022. USD stärktes mot SEK med 7 procent under samma period.
   
 • PRODUCERAD VOLYM exklusive slipmassa uppgick till 93,2 (94,2) tusen ton, en nedgång med 1 procent.
   
 • SÅLD VOLYM av sulfatmassa och CTMP uppgick till 82,8 (89,1) tusen ton. Volymen slipmassa uppgick till 0,1 (16,9) tusen ton.
   
 • EBIT (rörelseresultat) var 41 (219) MSEK. Kvartalet påverkades av en svagare konjunktur, markant högre rörliga kostnader för framför allt vedråvara, samt kostnader för organisationsöversyn i Vallviks Bruk.
   
 • NETTORESULTAT uppgick till 34 (172) MSEK. Resultat per aktie för kvartalet var 0,22 (1,13) SEK.
   
 • BALANSRÄKNING är fortsatt stark. Soliditeten var 65 (67) procent och tillgänglig likviditet uppgick till 714 (553) MSEK. Nettokassan uppgick till 274 MSEK. De långfristiga lånefaciliteterna har refinansierats med en löptid på två år och möjlighet till förlängning.
   
 • UTDELNING till aktieägarna i kvartalet om 1,40 SEK per aktie, totalt 214 MSEK.
   

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

VD-ORD

 

Under det andra kvartalet fortsatte vi att leverera på vår målsättning om ständiga förbättringar och ökad konkurrenskraft. Utifrån vår starka finansiella position fattade vi en rad viktiga beslut inför framtiden. Massamarknaden var utmanande vilket innebar ytterligare prisnedgångar. Vår inriktning på kostnadseffektivitet, långsiktigt växande nischer tillsammans med våra solida finanser ger oss en betydande motståndskraft mot potentiella utmaningar framöver.
 

Vår resultaträkning påverkades av det svaga marknadsläget som innebar både lägre leveranser och priser i USD. Nettoomsättningen minskade med 13 procent under kvartalet, till 681 MSEK. EBIT uppgick till 41 MSEK, inklusive reserveringar för pensionsavgångar och ny organisation i Vallvik om totalt 16 MSEK. Produktionen följde planen och var stabil mätt på jämförbara enheter, medan leveranserna minskade som följd av främst längre transittider mellan bruk och kund genom den svagare marknaden. Generellt var vi framgångsrika i att hitta avsättning för våra produktionsvolymer. Den starka dollarn var fortsatt gynnsam för våra marginaler.

 

FOKUS PÅ EFFEKTIVISERINGAR

Kostnadsinflationen i kombination med de sjunkande massapriserna innebär att vi gör det vi kan för att motverka de negativa marginaleffekterna. Under kvartalet förhandlades en ny organisation för Vallviks Bruk som innebär en minskning med 21 anställda. Tillsammans med effektiviseringarna och avvecklingen av sliplinjen i Rottneros Bruk under fjolåret innebar det att vi minskat antalet heltidstjänster med nästan 20 procent under det senaste året. Vi har varit måna om att genomföra neddragningarna så respektfullt som möjligt för våra medarbetare. Vi kommer även att anpassa underhållsaktiviteterna i bruken under det kommande året. Genom att skjuta på vissa åtgärder som inte är tidskritiska gynnas den fasta kostnadsbasen på kort sikt.

 

RÅVARUMARKNADEN GYNNAS AV KONJUNKTURINBROMSNINGEN

Tecknen på en minskad kostnadsinflation märks genom en tydligt förbättrad balans och god tillgång på vedråvara inom våra närområden. Det är främst en lägre efterfrågan som gynnar balansen. Därmed kommer importvolymerna från Baltikum att minska, vilket gynnar våra marginaler. Även våra kemikaliepriser sjunker. De har normalt en relativt nära koppling till energipriserna.

 

MASSAPRISERNA SJUNKER

I det svaga konjunkturläget som råder utvecklas balansen på massamarknaden till nackdel för säljarna, med prisnedgångar som följd. Lagernivåerna på marknaden är fortsatt höga. Listpriset för NBSK sjönk därmed med 130 USD under Q2, till 1240 USD i slutet av juni. I Kina visar marknaden tydliga tecken på att ha bottnat med aviseringar om prishöjningar på kortfibrig kemisk massa. Det inger hopp om en stabilisering på den globala marknaden lite längre fram. I Europa fortsatte efterfrågan och priserna att minska i början av det tredje kvartalet.

 

STORT INTRESSE FÖR PACKAGINGS PRODUKTER

Det med Arctic Paper samägda bolaget i Polen för form­pressade fiberförpackningar ligger helt rätt i tiden. Detta bekräftades med råge i samband med Interpack i Düssel­dorf, världens största förpackningsmässa. Intresset för våra produkter var jättestort.

 

EN RAD VIKTIGA UTVECKLINGSSTEG

Vi fortsätter att ha ett högt tempo i vårt arbete med att utveckla Rottneros till nästa nivå. I april beslutade styrelsen att investera i utökad CTMP-kapacitet samt i förnyelsebar energiproduktion med tillhörande energilagring i Rottneros Bruk. I juni ingick vi ett långsiktigt avtal för att säkra tillgången till långsiktig, förnybar energi med tyska EnBW genom ett Power Purchase Agreement (PPA). Bolaget kommer att förse oss med drygt 30 GWh/år av ren vindenergi under en 8,5-årsperiod med start 2025. Avtalet är en viktig del i vårt arbete för att minska den långsiktiga exponeringen mot elpriserna, samt vår resa mot fossilfri produktion.

 

VÅRA BETYDANDE BUFFERTAR GER OSS FINANSIELL UTHÅLLIGHET

I slutet på juni refinansierade vi våra långsiktiga kreditfaciliteter om sammanlagt 250 MSEK. Finansieringsavtalet, som löper i två år, omfattar liksom tidigare en hållbarhetslänk som innebär att räntevillkoren är kopplade till vissa av miljö- och arbetsmiljökriterierna i koncernens långsiktiga mål. Vi fortsätter att prioritera våra finansiella buffertar inför de möjliga utmaningar som konjunkturavmattningen kan föra med sig. Soliditeten uppgick vid kvartalsskiftet till 65 procent, våra likvida medel var 382 MSEK och tillgänglig likviditet uppgick till totalt 714 MSEK. Nettokassan uppgick till robusta 274 MSEK efter att vi betalat ut en utdelning på rekordnivå under kvartalet, 214 MSEK.

 

Slutligen vill jag tacka alla kollegor som ständigt arbetar för att utveckla vår verksamhet, samt våra kunder, leverantörer, ägare och styrelsen för ett givande samarbete.

 

(för fullständig rapport, se bifogade fil)

 

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2023 klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.

______________________________________________________________________________________________________________________________


 

Påminnelse; Inbjudan till Rottneros kvartalspresentation för Q2 2023

 

Alla deltagare kan följa presentationen via länken kl 12.00 den 21 juli: Rottneros - Q2 presentation 2023 - Finwire

 

Frågor kan ställas via länken i förväg eller under presentationen.

Det går även att se presentationen i efterhand via Rottneros Youtubekanal eller webbplats: https://www.rottneros.se/investerare/presentationer/


Presentationen kommer att hållas på engelska. Frågor kan ställas på engelska eller svenska.

__________________________________________________________________________________________________________________________
 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef, Rottneros AB,
+46 (0)270 622 65, lennart.eberleh@rottneros.com

Monica Pasanen, finans- och ekonomidirektör, Rottneros AB,
+46 (0)270 622 70, monica.pasanen@rottneros.com

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')