Rottneros delårsrapport januari-september 2023

2023-10-26, 08:00
 - Regulatorisk
Positivt resultat visar på styrkan i Rottneros affärsmodell
 • NETTOOMSÄTTNINGEN sjönk med 14 % till 693 (806) MSEK. Exklusive slipmassa sjönk omsättningen med 2 %. Jämfört med andra kvartalet 2023 ökade omsättningen tack vare högre försäljningsvolymer av både sulfatmassa och CTMP. En lägre efterfrågan på Rottneros traditionella marknader har lett till en ökad andel spotförsäljning.
   
 • LISTPRISET för NBSK-massa var 21 % lägre i USD och 19 % lägre i SEK jämfört med tredje kvartalet 2022. Jämfört med andra kvartalet 2023 sjönk listpriset i USD med 10 % och i SEK med 8 %.
   
 • PRODUCERAD VOLYM exklusive slipmassa uppgick till 88,8 (85,9) tusen ton, en ökning med 3 %. Under kvartalet har Rottneros Bruk haft sitt årliga underhållsstopp.
   
 • SÅLD VOLYM av sulfatmassa och CTMP uppgick till 102,3 (86,1) tusen ton.
   
 • EBIT (rörelseresultat) var 49 (185) MSEK. Kvartalet var fortsatt påverkat av en svag europeisk marknad. De rörliga kostnaderna var markant högre än 2022, men har sjunkit jämfört med första halvan av 2023.
   
 • NETTORESULTATET uppgick till 33 (270) MSEK. Resultat per aktie för kvartalet var 0,22 (1,77) SEK.
   
 • BALANSRÄKNINGEN är fortsatt stark. Soliditeten var 66 (68) % och tillgänglig likviditet uppgick till 696 (713) MSEK. Nettokassan uppgick till 264 MSEK.

 

VD-ORD - Vårt långsiktiga arbete bär frukt

Under det tredje kvartalet levererade vi ett mycket tillfredsställande resultat trots det utmanande omvärldsklimatet, främst tack vare en stark volymutveckling och en god kostnadskontroll. Vi står oss därmed väl trots kostnadsinflationen och den svaga marknadsutvecklingen det senaste året. Massamarknaden visar nu tydliga tecken på en stabilisering även om den fortsätter att präglas av stor osäkerhet. Vårt fokus på löpande effektiviseringar, kundernas behov och långsiktigt växande nischer tillsammans med våra solida finanser ger oss trygghet att långsiktigt utveckla Rottneros trots den oroliga omvärlden.


Vår resultaträkning fortsatte att tyngas av de lägre massapriserna i USD och högre rörliga kostnader. Nettoomsättningen minskade 2 procent för jämförbara enheter jämfört med samma kvartal ifjol, till 693 MSEK medan EBIT var 49 MSEK vilket innebär att EBIT hittills i år kan summeras till 239 MSEK motsvarande en marginal om 11,3 procent, trots de tuffa omvärldsbetingelserna. Resultatet får betraktas som ett tydligt kvitto på att vårt långsiktiga arbete med att utveckla Rottneros bär frukt och delvis motverkar den kraftiga kostnadsinflationen, inte minst på vår viktigaste insatsvara ved. Det har dock skett en liten förbättring under senaste kvartalet tack vare en bättre tillgång på vedråvara lokalt och därmed lägre importandel samt lägre kostnad för kemikalier.

Produktionen utvecklades väl under kvartalet med en tillväxt om 3 procent exklusive slipmassa. CTMP växte med starka 8 procent. Våra leveranser ökade samtidigt med hela 19 procent för jämförbara enheter, mycket som följd av vårt framgångsrika arbete med att avsätta volymer inom våra utvalda nischer samtidigt som vi varit snabbfotade i arbetet med att hitta nya kunder trots att vår viktigaste marknad Europa visade en svag utveckling. Vår nischstrategi med specialprodukter anpassade till våra kunders behov, tillsammans med bästa möjliga service, betalar sig tydligt i ett tufft marknadsläge.

Inom vårt enskilt viktigaste kundsegment, kartong och förpackningar, har marknaden i Europa hittills i år minskat med så mycket som 13 procent jämfört med ifjol.

MASSAPRISERNA VISAR TECKEN PÅ STABILISERING

Massamarknaden visar tecken på en stabilisering även om den fortsätter att präglas av stor osäkerhet. Uppfattningen om en svårbedömd marknad delas av våra kunder. Kina har gått före övriga världen med en tydlig prisuppgång sedan juni, vilket innebär att prisgapet till Europa i stort sett har stängts. Uppgångens uthållighet ifrågasätts dock av många bedömare som menar att den drivits av spekulationer snarare än ökad efterfrågan från kunderna.

På vår huvudmarknad Europa har lagren minskat under de senaste månaderna och listpriset har planat ut sedan i början av september kring strax under 1 145 USD, vilket motsvarar en nedgång jämfört med slutet av föregående kvartal om knappt 100 USD. Sedan kvartalets utgång har vi sett flera aviseringar om prishöjningar med 50 USD.

ATT SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TILLVÄXT HAR HÖG PRIORITET

Organisationen lägger mycket kraft på de utvecklingsinriktade investeringarna styrelsen fattade beslut om under våren. De följer planen och en del förberedande arbete utfördes i samband med underhållstoppet i september. De kommer tas i drift under 2024. En viktig del är väsentligt utökad CTMP-kapacitet och förnyelsebar energiproduktion med tillhörande energilagring i Rottneros Bruk.

I Vallviks Bruk pågår arbetet med investeringen i ett nytt hartskokeri. Det utgör en central del av kemikalieåtervinningen i bruket där tallolja är en värdefull biprodukt som bland annat kan ersätta fossila oljor i olika sammanhang. Arbetet med Rottneros Packagings investering löper på. Tidplanen påverkas dock av långa leveranstider på utrustningen.

FORTSATTA EFFEKTIVISERINGAR ALLTID PÅ AGENDAN

Kostnadsinflationen i kombination med det senaste årets svaga massamarknad innebär att vi gör det vi kan för att motverka de negativa marginaleffekterna. Därför har vi anpassat vår organisation utifrån de nuvarande förutsättningarna, något som har varit både smärtsamt och skapat oro bland våra anställda. Fokus ligger nu på att skapa en arbetsmiljö där människor trivs.

VÅRT SÄKERHETSARBETE GER RESULTAT

Trots vårt kostnadsfokus tummar vi inte på säkerheten. Det är därför extra glädjande att arbetet ger resultat genom att antalet incidenter som förorsakar sjukskrivning minskar stadigt. Vid utgången av kvartalet närmade vi oss i bägge bruken ett helt år utan olycksfall förknippade med frånvaro.

FINANSIELL STYRKA GER OSS TRYGGHET ATT SATSA FRAMÅT

Våra starka finanser ger oss förutsättningar att jobba lång¬siktigt med utvecklingen av Rottneros och skapa värde på olika plan. Soliditeten uppgick vid utgången av kvartalet till 66 procent. Den tillgängliga likviditeten var i stort sett oförändrad och uppgick till betryggande 696 MSEK.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka alla mina medarbetare på Rottneros för deras dedikerade jobb att varje dag utveckla verksamheten ytterligare, samt våra kunder, leverantörer, ägare och styrelsen för ett fortsatt gott samarbete.

Lennart Eberleh
Vd och koncernchef

(för fullständig rapport, se bifogade fil)

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den26 oktober 2023 klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de tvåska den svenska versionen gälla.

Påminnelse: Inbjudan till Rottneros kvartalspresentation för Q3 2023

Alla deltagare kan följa presentationen via länken kl 12.00 den 26 oktober 2023:
Rottneros - Q3 presentation 2023 - Finwire

Frågor kan ställas via länken i förväg eller under presentationen.

Det går även att se presentationen i efterhand via Rottneros Youtubekanal eller
webbplats:
Rottneros Rapporter och presentationer


Presentationen kommer att hållas på engelska. Frågor kan ställas på engelska eller svenska.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef, Rottneros AB,
+46 (0)270 622 65,
lennart.eberleh@rottneros.com

Monica Pasanen, finans- och ekonomidirektör, Rottneros AB,
+46 (0)270 622 70, 
monica.pasanen@rottneros.com

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')