Rottneros bokslutskommuniké januari-december 2023

2024-02-01, 08:00
 - Regulatorisk
Planerat underhållsstopp påverkar resultatet

· NETTOOMSÄTTNINGEN sjönk med 13 procent till 637 (730) MSEK. Exklusive slipmassa sjönk omsättningen med 1 procent. Jämfört med tredje kvartalet 2023 sjönk omsättningen på grund av lägre leveransvolym.
 
· LISTPRISET för NBSK-massa var 19 procent lägre i både USD och SEK jämfört med fjärde kvartalet 2022. Jämfört med tredje kvartalet 2023 steg listpriset i USD med 1 procent men var oförändrat i SEK.
 
· PRODUCERAD VOLYM exklusive slipmassa uppgick till 80,1 (76,6) tusen ton, en ökning med 5 procent. Under kvartalet har Vallviks Bruk haft sitt årliga underhållsstopp.
 
· SÅLD VOLYM av sulfatmassa och CTMP uppgick till 84,5 (74,6) tusen ton.
 
· EBIT (rörelseresultat) var -100 (1) MSEK. Jämfört med samma kvartal 2022 var massapriserna lägre medan vedkostnaden var högre. Resultatet påverkades också av underhållsstoppet i Vallviks Bruk.
 
· NETTORESULTATET för kvartalet uppgick till -64 (9) MSEK och för helåret till 121 (565) MSEK. Resultat per aktie för 2023 var 0,79 (3,70) SEK.
 
· BALANSRÄKNINGEN är fortsatt stark. Soliditeten var 66 (66)procent och tillgänglig likviditet uppgick till 528 (747) MSEK. Nettokassan uppgick till 105 MSEK.
 
· UTDELNING Baserat på årets resultat och den solida balansräkningen föreslår styrelsen en utdelning på 0,50 SEK/aktie.

Vd-ord: Resultatet i Q4 tyngdes av låga massapriser och planerat underhållsstopp

Resultatet i fjärde kvartalet på -100 MSEK var en besvikelse och tyngdes av lägre massapriser i USD, högre rörliga kost­nader samt det årliga underhållsstoppet i Vallvik. För helåret­ 2023 levererade vi ett tillfredsställande resultat trots en utmanande omvärld, främst tack vare en stark volymutveckling och god kostnadskontroll. Detta bekräftar att vårt systematiska arbete med att utveckla och förbättra verksamheten steg för steg ger effekt. Vårt fokus på löpande effektiviseringar, kundernas behov och långsiktigt växande nischer tillsammans med våra solida finanser ger oss trygghet att fortsätta utveckla Rottneros i högt tempo under 2024, trots den osäkra omvärlden.

2023 var händelserikt där Rottneros långsiktiga förändringsresa med fokus på hållbar och lönsam tillväxt i kombination med finansiell stabilitet fortsatte i högt tempo. Resultatet bekräftar också att vårt systematiska arbete med att varje dag jobba proaktivt för en ökad tillgänglighet i våra fabriker ger effekt. Vår långsiktiga ansats för att skapa nära relationer med såväl kunder som leverantörer har också stor betydelse för vår affär och lönsamhet. Att ständigt öka effektiviteten är ytterligare en hörnsten i vår strategi.

Under det fjärde kvartalet fortsatte resultatet att tyngas av de lägre massapriserna i USD och högre rörliga kostnader samtidigt som det årliga underhållsstoppet i Vallvik påverkade lönsamheten enligt det normala säsongsmönstret. Nettoomsättningen minskade 1 procent för jämförbara enheter jämfört med samma kvartal ifjol, till 637 MSEK. EBIT var -100 MSEK vilket innebar att EBIT för helåret 2023 kunde summeras till 139 MSEK, motsvarande en marginal om 5,0 procent. Resultatet bekräftar att vårt långsiktiga arbete med att utveckla Rottneros ger effekt och motverkar den kraftiga kostnadsinflationen, inte minst på vår viktigaste insatsvara, ved.

Stabila råvaruflöden

Våra flöden av vedråvara var stabila under kvartalet, mycket tack vare långa och nära relationer med våra leverantörer. Genom förvärvet av Nykvist Skogs har vi sedan några år fördjupat relationerna med ett antal sågverk vilket gynnat tillgången till flis. Tillgången på vedråvara inom våra närområden var därmed god under det fjärde kvartalet vilket höll importvolymerna från Baltikum nere och gynnade våra marginaler.

Produktionen utvecklades väl under kvartalet med en tillväxt om 5 procent exklusive slipmassa. Det är uppenbart att renodlingen mot CTMP i Rottneros Bruk har inneburit en stark kraftsamling. CTMP-produktionen växte med hela 23 procent i kvartalet.

Koncernens totala leveranser ökade samtidigt med goda 12 procent för jämförbara enheter, mycket som en följd av vårt starka fokus på att avsätta volymer inom våra utvalda nischer och även hitta nya kunder trots en tydlig motvind på vår huvudmarknad, Europa. Vår strategiska inriktning på special­produkter anpassade till våra kunders behov, tillsammans med bästa möjliga service, har stor betydelse i ett tufft marknadsläge.

Relativt stabil massamarknad

Massamarknaden var relativt stabil under kvartalet även om den fortsatte att präglas av stor osäkerhet. Under det tredje kvartalet skedde ett uppsving i efterfrågan drivet av lägre priser samt en minskning av utbudet. Den trenden avstannade dock i stort sett under det fjärde kvartalet med undantag av listpriserna som fortsatte att stiga. Våra kunder återvände med bättre efterfrågan och avropade i större utsträckning massa enligt sina kontrakt jämfört med tidigare under 2023. Listpriset i Europa för NBSK bottnade på 1 145 USD i början av tredje kvartalet och har stärkts till 1 300 USD i januari 2024.

Ny vd för Rottneros Packaging

Under kvartalet utsågs Anna Jonhed till vd för Rottneros ­Packaging. Hon tillträder den 1 mars 2024 och kommer ingå i Rottneros koncernledning. Med sin breda kompetens kommer hon att leda Rottneros Packaging in i nästa fas som den ledande leverantören av högkvalitativa fiberbaserade förpackningar. Det innebär ett ökat fokus på att utveckla marknadspositionen och att med full kraft nå de rätta kunderna samt att öka produktionskapaciteten.

Arbetet med Rottneros Packagings investering i Polen tillsammans med Arctic Paper löper på. Tidplanen påverkas dock av långa leveranstider på utrustningen och vi räknar därför med produktionsstart under det tredje kvartalet 2024.

I december gick vi in som delägare i Blue Ocean Closures, ett svenskt startup-bolag som utvecklar egna fiberbaserade förpackningsmaterial. De är ledande inom ett spännande nytt område; torrformerade, fiberbaserade förslutningar så som korkar eller kapsyler. Målet är att ersätta förslutningar i plast med fiberbaserade. Tekniken och materialet kan potentiellt även användas inom många fler användningsområden där fossila material utgör grunden idag. Vi ser detta som ett möjligt komplement till vårt starka erbjudande inom våtformade fibertråg.

Våra starka finanser avgörande för koncernens långsiktiga utveckling

Vår starka balansräkning ger oss förutsättningar och arbetsro att jobba långsiktigt med utvecklingen av Rottneros och skapa värde på olika plan. Soliditeten uppgick vid utgången av kvartalet till 66 procent. Den tillgängliga likviditeten uppgick till betryggande 528 MSEK.

Jag vill rikta ett varmt tack till alla kollegor för deras stora engagemang för Rottneros och våra kunder under året, samt till våra kunder, leverantörer, ägare och styrelsen för ett givande och ­
nära samarbete.

Lennart Eberleh

Vd och koncernchef

(för fullständig rapport, se bifogade fil)

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2024 klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de tvåska den svenska versionen gälla.

__________________________________________________________________________________

Påminnelse: Inbjudan till Rottneros kvartalspresentation för Q4 2023

Alla deltagare kan följa presentationen via länken:

Rottneros - Q4 presentation 2023 - Finwire

Frågor kan ställas via länken i förväg eller under presentationen.

Det går även att se presentationen i efterhand via Rottneros Youtubekanal eller
webbplats: https://www.rottneros.se/investerare/presentationer/


Presentationen kommer att hållas på engelska. Frågor kan ställas på engelska eller svenska.

__________________________________________________________________________________
 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef, Rottneros AB,
+46 (0)270 622 65,
lennart.eberleh@rottneros.com

Monica Pasanen, finans- och ekonomidirektör, Rottneros AB,
+46 (0)270 622 70, 
monica.pasanen@rottneros.com

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')