BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2015

2016-02-12, 08:31
 - Regulatorisk

VD-ord

Resultatmässigt ett historiskt år

2015 blev ett mycket gynnsamt år för Rottneroskoncernen. Året som helhet innebar en kraftig resultatförbättring där rörelseresultatet mer än fördubblades till MSEK 263. Vi redovisar därmed en avkastning på sysselsatt kapital som uppgår till 25 procent. Det innebär att vi har uppfyllt vår målsättning, att avkastningen ska överstiga den för jämförbara massaproducerande bolag. Våra starka finanser gjorde också att styrelsen i början av november valde att föreslå en extrautdelning om 40 öre per aktie. Förslaget godkändes i december av en extrastämma.  

Årets sista kvartal blev dock svagt. Resultatet efter finansnetto uppgick till MSEK 1, att jämföra med MSEK 13 samma period föregående år. Det fjärde kvartalet är normalt säsongsmässigt svagt då Vallviks Bruk tar sitt årliga underhållsstopp. I år belastades det av en besvärligare inkörningsperiod än planerat efter ett antal kapacitetshöjande nyinvesteringar som gjordes inom ramen för koncernens pågående investeringsprogram Agenda 500. Då uppstartsprocessen drog ut på tiden påverkades leveransvolymerna negativt under slutet av november samt under december. Detta i kombination med lägre pris/mix samt högre underhålls- och produktionskostnader är grunden till det svagare resultatet.  

Stabil efterfrågan men pressade priser

Efterfrågan på våra olika massakvaliteter är överlag fortsatt stabil. Prispressen på den globala marknaden för långfibermassa har dock fortsatt även detta kvartal vilket påverkat det traditionellt svagare fjärde kvartalet ytterligare. För helåret 2015 har prisnedgången på marknaden varit markant. I början av 2015 låg det publicerade NBSK-massapriset på 930 dollar/ton för att vid årets utgång ha sjunkit med 14 procent till ca 800 dollar/ton. Detta gör att 2016 prismässigt inleds på en väsentligt lägre nivå än föregående år.  

Långsiktiga och effektiva investeringar

Inom ramen för vår långsiktiga industriella plan, Agenda 500, att öka produktionen från 2014 års nivå på 344 000 ton till ett mål om åtminstone 460 000 ton, uppnåddes en produktion 2015 om 373 300 ton, en ökning med 8 procent från 2014. Båda bruken satte nya produktionsrekord. Investeringarna är mycket kostnadseffektiva, mätt som investerade kronor per ton utökad kapacitet, jämfört med andra massaproducenter. Under året har Rottneroskoncernens styrelse beviljat investeringar för MSEK 205 i Vallviks Bruk samt MSEK 136 i Rottneros Bruk, varav MSEK 103 genomfördes under 2015.

Under sista kvartalet 2015 beslutade styrelsen att CTMP linjens flingtork byggs ut vid Rottneros Bruk.

Efter utgången av kvartalet beviljades Vallviks Bruk ett nytt miljötillstånd som innebar att bruket tillåts producera den begärda volymen om 255 000 ton sulfatmassa. Därmed uppfylls förutsättningar att vi kan genomföra vår planerade kapacitetsökning i linje med Agenda 500.  

Kompetens- och resursförstärkning

Det är vår personal som utgör grunden till Rottneros starka lönsamhetsförbättring. Under året har vi genomfört ett 50-tal nyrekryteringar. Därmed har vi ersatt anställda som lämnar på grund av pension men också delvis utökat bemanningen för att öka kompetens och kapacitet i Rottneros.

Sammanfattningsvis har 2015 varit ett mycket starkt år för Rottneroskoncernen. Det faktum att massapriset har försvagats successivt under året innebär att vi går in i 2016 med mindre gynnsamma förutsättningar än föregående år. Givet de förbättringsåtgärder som genomförts och planeras i bruken ser vi fortsatt framtiden an med tillförsikt, under förutsättning av att massapriset inte fortsätter att sjunka. De senaste veckorna har några större aktörer i branschen aviserat prisökningar för februari.

 

Vallvik den 12 februari 2016

Per Lundeen

Verkställande direktör och koncernchef

 

(För fullständig bokslutskommuniké se bifogad fil)

I övrigt hänvisas till Rottneros hemsida. www.rottneros.com

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2016 klockan 08.30. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')