Bokslutskommuniké januari-december 2012

2013-01-24, 08:00
 - Regulatorisk

 

VD-ord

Rörelseöverskottet, eller internationellt uttryckt EBITDA, uppgick till 61 MSEK för helåret 2012. Motsvarande fjol­årssiffra var 97 MSEK. Resultatet efter finansnetto, EBT, var för årets fjärde kvartal en svart nolla och för helåret plus 6 MSEK. Det är inget högt resultat men vi är trots allt glada över att visa vinstsiffror under ett år då många massatillverkare haft det tufft. Vi som har basen i Sverige har, förutom kämpandet mot en allt svagare världs­ekonomi, även fått lida av den under hösten kraftigt stärkta svenska valutan.

Trots det gnisslande världsmaskineriet har konsumtionen av massa stigit med cirka 3 procent, något mer för barr­vedsmassor och något mindre för lövvedsmassor. Efterfrågeutsikterna för 2013 ser relativt oförändrade ut. Priserna som under första hälften av 2012 utvecklades positivt, toppade på strax över 850 USD/ton för att under sommaren och hösten sjunka med cirka 100 USD/ton och sedan mot årets slut stiga igen till strax över 800 USD/ton. Under hösten har världslagren, i synnerhet för barrvedsmassa sjunkit, så att vi går in i 2013 med ett positivt marknadsmomentum. Den totala tillverkningskapaciteten i världen för barrvedsmassor sjunker snarare än stiger under 2013 då flera massabruk byggs eller ställs om till andra kvaliteter. Tillsammans med efterfråge­ökningen kommer kapacitetsutnyttjande sannolikt att stiga och prisutvecklingen borde därför bli fortsatt stigande.

Om vi nu zoomar in Rottneros specifikt så har vi under året framgångsrikt fortsatt omställningen mot mer försäljning till kundsegment med specifika krav där våra råvaror och processutrustning kommer till sin fördel. Detta för att minska exponeringen mot den hårt trängda och mindre specialiserade tryckpappersmarknaden. Detta gäller både mekanisk och kemisk massa och är en utveckling som vi kommer att fortsätta under 2013. Vår försäljning till olika filterapplikationer fortsätter utvecklas sakta men säkert. Leveranserna till kartongtillverkare med uttalat krav på bulk växer stadigt. Marknaden för våra kunder inom elektriska applikationer har varit tuff med temporärt mindre infrastrukturinvesteringar och därmed lägre leveranser vilket medfört att vår försäljning sjunkit trots bibehållna marknadsandelar. På kostnadssidan har vi sjunkande både rörliga och fasta kostnader. Framför allt är det ved­kostnaderna som sjunkit under hösten för att nu i vinter ligga still. Sammantaget har de rörliga kostnaderna per ton minskat med nära 10 procent, helår mot helår. Motsvarande siffra för fasta kostnader per ton är för Rottneros Bruk över 10 procent trots sjunkande produktion och för Vallviks Bruk lite under 10 procent tack vare det stolta års­produktionsrekordet på nära 209 000 ton. Rottneros Bruk visar ett litet positivt rörelseöverskott för 2012 trots det pågående personalneddragningsprogrammet. Kassaflödet efter investeringar uppgick till 17 MSEK. Vallviks Bruks rörelseöverskott är 55 MSEK och har nu de tre senaste åren överskridit 350 MSEK. Detta överskott återinvesteras i bruket. Denna typ av bruksspecifika resultat avser vi inte att lämna fortlöpande men eftersom det gångna året bjudit på flera mediauppgifter med felaktiga uppfattningar ansåg vi det denna gång vara motiverat.

I början av november 2012 offentliggjorde Arctic Paper S.A. ett erbjudande till våra samtliga aktieägare att byta ut sina aktier i Rottneros AB mot aktier i deras bolag. Avsikten var att därefter slå samman bolagen. Ett stort antal aktieägare har avstått från erbjudandet och en sammanslagning av bolagen kan därför inte ske. Vid en samman­slagning av bolagen hade betydande synergivinster kunnat realiseras med en ledning och en balans- och resultat­räkning. Nu består ett självständigt Rottneros men med en annan aktieägarsammansättning, där huvudägarens bolagssfär ökat sitt ägande från 20 procent till 40 procent samtidigt som nästan hela bankägandet försvunnit. Med två oberoende bolag kommer bara affärer som gynnar båda parter och samtliga aktieägare att göras, det vill säga precis som det redan är och i många år har varit. Vi kommer att fortsätta den affärsutveckling som pågår och vidareutveckla de leverantörs- och kundrelationer vi har. Vi väntar med öppen dörr på den diskussion som Arctic Paper S.A. utlovat avseende synergivinster även utan ett samgående. Alla sätt att förbättra Rottneros välkomnas!

Jag vill avslutningsvis tacka för det stora aktieägarstöd som under de senaste månaderna kommit till uttryck i telefonsamtal och email.

 

Ole Terland

VD och koncernchef

 

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, vilket överensstämmer med svensk lag genom tillämpning av Rådet för Finansiell Rapportering RFR 1, Kompletterande redovisnings­regler för koncerner samt RFR 2, Redovisning för juridiska personer, avseende moderbolaget.

Samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder tillämpas som i den senaste årsredovisningen.

 

Utsikter för 2013

Bolaget avstår från att lämna en resultatprognos för 2013.

 

Kommande informationstillfällen

 

 

18 april 2013

Delårsrapport januari-mars 2013

18 juli 2013

Delårsrapport januari-juni 2013

22 oktober 2013

Delårsrapport januari-september 2013

24 januari 2014

Bokslutskommuniké 2013

 

Årsstämma i Rottneros AB kommer att hållas torsdagen den 18 april 2013 i Stockholm.

I övrigt hänvisas till Rottneros uppdaterade hemsida www.rottneros.com.

Stockholm den 24 januari 2013

 

Ole Terland

Koncernchef och verkställande direktör

 

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

 

Rottneros AB (publ)

Org. nr. 556013-5872

Box 70 370, 107 24 Stockholm

tel.: 08-590 010 00, fax: 08-590 010 01

www.rottneros.com

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 januari klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.

 

Rottneros, med anor tillbaka till 1600-talet, är en fristående och flexibel leverantör av kundanpassad, högkvalitativ pappersmassa. Genom ständig produktutveckling, hög leveranssäkerhet, teknisk support och service anpassar Rottneros sig till krävande kunders behov.

Rottneros har en total produktionskapacitet på nära 400 000 ton massa per år vid två fabriker i Sverige. Ett allt intensivare produktutvecklingsarbete i samklang med kundernas önskemål skall leda till en stabilare och högre lönsamhet över en konjunkturcykel.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')