Bokslutskommuniké januari-december 2013

2014-01-24, 08:30
 - Regulatorisk

VD-ord

2013 var på många sätt ett år av förändring, omprövning och nytänkande för Rottneros. Sedan sommaren 2013 driver vi ett omfattande och nödvändigt förändringsarbete. Målet är att stärka vår konkurrenskraft och skapa den lönsamhet som ytterst är avgörande för koncernens långsiktiga överlevnad. Resultatmässigt blev 2013 ett svagt år i Rottneros historia. Detta som en följd av både valutaeffekter och lägre produktion än planerat.

Hela det fjärde kvartalet präglades av det pågående förändringsarbetet som syftar till att skapa ökad lönsamhet. Programmet skall vara genomfört till januari 2015. Förändring tar tid, men vi har redan sett resultat,Efter det årliga underhållstoppet kan vi glädjande notera en god produktion under både november och december i Vallviks bruk.

Arbetet berör hela koncernen och är både praktiskt och strategiskt. I produktionen fokuserar vi på säkerhet, tydliga rutiner och ansvar. En stark säkerhetskultur och en säker arbetsmiljö - ordning och reda om man så vill - är, liksom en positiv och öppen attityd och ett tydligt ledarskap, viktiga grundförutsättningar för förbättrad tillgänglighet och produktivitet. Vi lägger stor vikt vid att identifiera, inventera och analysera risker i produktionen samt att skapa nödvändiga regelverk, men det handlar också om att skapa den samsyn som behövs för att lyckas. Utöver ändrade arbetssätt i produktionen kommer vi naturligtvis att arbeta med att optimera vår försäljning, inköp och ekonomistyrning för att säkerställa vår långsiktiga lönsamhet.

Vi har lämnat in vår ansökan om tillstånd för en utökad produktion vid Vallviks bruk. Om berörda myndigheter ger sitt godkännande får vi tillstånd att producera 255 000 ton per år. Idag har vi ett temporärt tillstånd om maximalt 240 000 ton per år. Vi ser ett behov av begränsade investeringar i syfte att eliminera flaskhalsar. Under hösten aktiverade vi sliplinjen vid Rottneros Bruk och nådde goda produktionsnivåer.

Marknadsmässigt präglades även sista kvartalet av en fortsatt ökande efterfrågan på NBSK-massor och marknaden är idag stark med fortsatt stigande NBSK priser. Också CTMP-massan hade en fortsatt stark och positiv utveckling under det fjärde kvartalet.

Alla förändringar, små och stora, är tidskrävande. Jag är övertygad om att det arbete vi nu inlett, ett steg i taget, kommer att ge oss den tillgänglighet, den produktivitet och inte minst den kultur som vi behöver för långsiktig lönsamhet.

Carl-Johan Jonsson

 

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, vilket överensstämmer med svensk lag genom tillämpning av Rådet för Finansiell Rapportering RFR 1, Kompletterande redovisnings­regler för koncerner samt RFR 2, Redovisning för juridiska personer, avseende moderbolaget.

Samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder tillämpas som i den senaste årsredovisningen

 

Kommande informationstillfällen

25 april 2014

Delårsrapport januari-mars 2014

23 juli 2014

Delårsrapport januari-juni 2014

24 oktober 2014

Delårsrapport januari-september 2014

 

Årsstämma i Rottneros AB kommer att hållas fredagen den 25 april 2014 i Stockholm

 

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Rottneros ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 januari 2014 klockan 08.30.

 

Denna bokslutskommuniké, liksom ytterligare information, finns tillgänglig på www.rottneros.com

 

Stockholm den 24 januari 2014

Styrelsen Rottneros AB

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 

DETTA ÄR ROTTNEROS

Rottneros med anor från 1600-talet är en leverantör av kundanpassade högkvalitativa pappersmassor.

Rottneros har cirka 250 medarbetare och omsatte cirka 1,4 miljarder kronor under 2013.

Rottneros producerar avsalumassa, det vill säga pap­persmassa som säljs på den öppna marknaden, till skillnad mot massa som produceras vid fabriker med integrerad pappersproduktion.

Koncernens produktionskapacitet är nära 400 000 ton massa per år vid de två bruken i Rottneros och Vallvik.

 

Affärsidé

Rottneros affärsidé är att vara en oberoende och flexibel leverantör av högkvalitativ, kundanpassad pappersmassa. Genom ständig produktutveckling, hög leveranssäkerhet, teknisk support och service anpassar Rottneros sitt utbud till krävande kunders behov.

 

Affärsmodell

Rottneros verkar på marknaden för avsalumassa och är en global leverantör av långfibrig kemisk blekt och oblekt massa samt mekaniska massor av typerna CTMP och slipmassa.

Produktion sker vid två svenska massabruk. Vid Vallviks Bruk produceras långfibrig sulfatmassa av två kvaliteter, helblekt sulfatmassa ECF (Elemental Chlorine Free) och oblekt sulfatmassa UKP (Unbleached Kraft Pulp).

Vid Rottneros Bruk tillverkas de mekaniska massa­kvaliteterna CTMP och slipmassa.

 

Värdeskapande

Rottneros skapar värde genom att fokusera på segment där koncernen har, eller kan uppnå, en stark ställning på marknaden för avsalumassa. Rottneros är en betydande leverantör av bland annat  massa för elek-triska applikationer med mycket höga renhetskrav, filter där luftpermeabilitet har en av­görande betydelse, livsmedelskartong där styvhet är den viktigaste faktorn och massa för tunna tryckpapper med höga krav på opacitet.

En väsentlig del i värdeskapandet är effektiv och ratio­nell hantering av de insatsvaror som krävs för massa­produktion. Rottneros använder främst tre insatsvaror:

  • Ved som står för cirka 39 procent av kostnaderna
  • Elektricitet som svarar för cirka åtta procent av kost­naderna
  • Kemikalier som motsvarar cirka åtta procent av kost­nadsmassan.

 

För att uppnå trygghet och stabilitet eftersträvar Rottneros långsiktiga relationer och avtal med leveran­törer av dessa varor.

 

Operativa mål och strategier

Rottneros har ett antal övergripande mål för den opera­tiva verksamheten som ska leda till konkurrenskraftig avkastning för aktieägarna över en konjunkturcykel genom värdeutveckling och direktavkastning. För att uppnå detta måste koncernen skapa mervärde för kunderna, vara en attraktiv arbetsgivare samt en kon­kurrenskraftig producent.

Ett av målen är tillväxt. För att skapa förutsättningar för detta agerar Rottneros efter två huvudstrategier:

  • Rottneros söker utvecklingsmöjligheter som stär­ker den befintliga massaverksamheten genom strategiska allianser i Sverige och utlandet. Kon­cernen planerar även för ytterligare kapacitetshöj­ning vid Vallviks Bruk.
  • Rottneros förbereder ett eventuellt inträde i närlig­gande verksamheter där koncernens kunnande om förädling av massafibrer utnyttjas och är en förutsättning samt där det finns tydliga synergief­fekter. Ett led i detta är att koncernen driver pro­jekt som avses leda till produktion av högförädlade biobränslen vid bägge bruken i samarbete med industriella och finansiella partners.

 

Ytterligare ett mål är att Rottneros över tiden ska skapa förutsättningar för en mindre volatil resultatutveckling under en konjunkturcykel genom inriktningen mot allt mer specialiserade massakvaliteter.

Rottneros, med anor tillbaka till 1600-talet, är en fristående och flexibel leverantör av kundanpassad, högkvalitativ pappersmassa. Genom ständig produktutveckling, hög leveranssäkerhet, teknisk support och service anpassar Rottneros sig till krävande kunders behov.

Rottneros har en total produktionskapacitet på nära 400 000 ton massa per år vid två fabriker i Sverige. Ett allt intensivare produktutvecklingsarbete i samklang med kundernas önskemål ska leda till en stabilare och högre lönsamhet över en konjunkturcykel.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')