DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2007

2007-04-25, 08:57
 - Regulatorisk

· Resultatet efter finansnetto för första kvartalet 2007 uppgick till 14 (-43) MSEK.

· Ökade kostnader för vedråvara samt vedbrist har påverkat resultatet negativt. De höga priserna på ved väntas bestå under resterande del av året.

· Det under 2006 igångsatta besparingsprogrammet har medfört kostnadssänkningar under kvartalet med cirka 15 MSEK och förväntas för 2007 nå upp till den planerade besparingsnivån på 85 MSEK.

· I mars meddelades att Rottneroskoncernen och det sydafrikanska skogsägarföretaget NCT har träffat en avsiktsförklaring om att tillsammans utvärdera möjligheterna att bygga en gemensamt ägd fabrik för produktion av mekanisk pappersmassa av CTMP-typ i Sydafrika. Om utvärderingen utfaller positivt skulle det innebära att CTMP-anläggningen vid Utansjö Bruk flyttas till Sydafrika.

· Bolaget förväntar sig en fortsatt stark marknad för massa, med fortsatta prishöjningar under året på framförallt den långfibriga massan

· Bolaget avstår från att lämna en prognos för helåret 2007.

DETTA ÄR ROTTNEROS

Rottneros, med anor tillbaka till 1600-talet, är en fristående och flexibel leverantör av kundanpassad, högkvalitativ pappersmassa. Genom ständig produktutveckling, hög leveranssäkerhet, teknisk support och service anpassar Rottneros sig till krävande kunders behov.

Rottneros har en total produktionskapacitet på drygt 700 000 ton massa per år vid fem fabriker i Sverige och Spanien, vilket innebär att koncernen är en av de tio största leverantörerna i världen av avsalumassa. Ett allt intensivare produktutvecklingsarbete i samklang med kundernas önskemål skall leda till en stabilare och högre lönsamhet över en konjunkturcykel. För att få en utjämning av resultaten över konjunkturcyklerna har koncernen en väl genomarbetad finansiell säkringspolicy.

MASSAMARKNADEN

Marknad och produkter

Marknaden för samtliga massakvaliteter har fortsatt att utvecklas positivt under det första kvartalet 2007. Leveransutnyttjandet för blekt kemisk massa i världen för perioden januari – februari var 91 % (96 % för motsvarande period 2006). Produktionsutnyttjandet för samma period var 96 % (98 %).

Priset för blekt långfibrig kemisk massa uppgick under perioden till USD 760. Från och med 1 april 2007 har ytterligare prishöjningar aviserats vilket innebär att priset för långfibrig kemisk massa (NBSK) höjs till 780 USD/ton. För kortfibrig kemisk massa har priset varit oförändrat USD 670.

Producentlagren i världen för blekt kemisk massa var vid årets början 3 044 000 ton, och vid februari månads utgång preliminärt 3 376 000 ton.

Långfibrig kemisk massa (NBSK) (som tillverkas i Vallvik)

Priset var vid årets början USD 760. Från första april har ytterligare prishöjningar aviserats till USD 780. Marknaden för långfibrig kemisk massa har fortsatt att utvecklas starkt under kvartalet och i dagsläget råder brist på denna kvalitet.

Leveransutnyttjandet på marknaden under perioden januari – februari var 97 % (97 % för motsvarande period 2006), och produktionsutnyttjandet var under motsvarande period 97 % (97 %).

Kortfibrig kemisk massa (som tillverkas i Miranda)

Priset för eukalyptusmassa (BEK) har varit oförändrat under kvartalet och uppgått till USD 670. Leveransutnyttjandet under perioden januari – februari var 84 % (94 % för motsvarande period föregående år), och produktionsutnyttjandet var under motsvarande period 94 % (93 %).

Mekanisk massa och CTMP (som tillverkas i Rottneros, Rockhammar och Utansjö)

Priserna för kortfibrig CTMP har under kvartalet varit oförändrade. Perioden har kännetecknats av såväl hög efterfrågan som hög produktion. Leveransutnyttjandet för perioden januari-februari var 91 % (102 % för samma period 2006), och produktionsutnyttjandet var 95 % (98 %). Priset för stora delar av den mekaniska massaproduktionen följer priset på den kortfibriga kemiska massan och har således inte ökat under innevarande kvartal.

(För tabell, se bifiogad fil)

PRODUKTION OCH LEVERANSER

Koncernens fem massafabriker i Rottneros, Rockhammar, Utansjö, Vallvik och Miranda i Spanien har en sammanlagd produktionskapacitet på drygt 700 000 ton per år. Produktionen under kvartalet uppgick till 176 100 (174 600) ton och räknat över en rullande tolvmånaders period överstiger produktionen 700 000 ton. Produktionen under kvartalet har störts av brist på vedråvara vilket även har medfört att underhållsåtgärder i Rottneros och i Utansjö samt att årligt underhållsstopp i Rockhammar har tidigarelagts till det första kvartalet. Årliga underhållsstopp planeras därutöver i Vallvik och Rottneros under tredje kvartalet och i Miranda och Utansjö under fjärde kvartalet. Samtliga kostnader för underhållsstopp redovisas under den period då stoppen genomförs. De genomförda underhållsstoppen har tillsammans med övriga stopp på grund av bristen på vedråvara reducerat produktionen under det första kvartalet. Då underhållsstoppen i första kvartalet endast flyttats fram räknar bolaget i dagsläget med att antalet stoppdygn under året för underhåll inte skall öka jämfört med föregående år.

Utleveranserna under första kvartalet 2007 uppgick till 182 900 (187 700) ton, vilket är 4 800 ton lägre än föregående år.

(För tabell, se bifogad fil)

Det genomsnittliga kapacitetsutnyttjandet i bruken under året uppgick till 99 % (97) fördelat på sulfatmassa 99 % (100), slipmassa 103 % (94) samt CTMP 94 % (94).

FAKTURERING OCH RESULTAT

Januari – mars 2007 jämfört med januari – mars 2006

Koncernens nettoomsättning uppgick till 740 MSEK (700). Verksamheten inom Rottneros Packaging är under uppbyggnad varför någon särredovisning per affärsområde inte lämnas.

Omsättningen för 2007 var 40 MSEK högre än föregående år främst beroende på: minskade leveranser -17 MSEK, svagare USD -78 MSEK samt högre massapris i USD 135 MSEK. Det genomsnittliga priset på långfibrig sulfatmassa NBSK uttryckt i USD ökade från USD 615 till USD 752 medan de genomsnittliga priserna för NBSK-massa omräknat till SEK ökade från 4 779 till 5 268 kr per ton, en förbättring med 10 %. Genomsnittspriset i USD för eukalyptusmassa, BEK, ökade från USD 603 till USD 671 per ton eller med 11 % medan motsvarande genomsnittspriser omräknat i SEK ökade från 4 688 till 4 704 kr per ton, en marginell ökning.

Det pågående besparingsprogrammet har medfört kostnadssänkningar under kvartalet med cirka 15 MSEK och förväntas under 2007 nå upp till den planerade besparingsnivån på 85 MSEK. Kostnaden för el som föregående år steg dramatiskt har under inledningen av året genomsnittligt uppgått till 25 öre per kWh. Långsiktigt utgör dock elpriset för kommande år ett fortsatt hot mot den mekaniska massatillverkningen. För åren 2008 och framåt handlas el på Nordpool till drygt 40 öre per kWh.

Tillgången på vedråvara har störts kraftigt under slutet av föregående år och inledningen av detta år. Det varma vädret med mycket våta marker tillsammans med stormen Per störde avverkningen i december och januari. Vädersituationen har också varit påtaglig i Balticum och Ryssland varifrån leveranserna kraftigt minskat.

I mars meddelades att Rottneroskoncernen och det sydafrikanska skogsägarföretaget NCT har träffat en avsiktsförklaring om att tillsammans utvärdera möjligheterna att bygga en gemensamt ägd fabrik för produktion av mekanisk pappersmassa av CTMP-typ i Sydafrika. Om utvärderingen utfaller positivt skulle det innebära att CTMP-anläggningen vid Utansjö Bruk flyttas till Sydafrika. Om ett avtal ingås med NCT vid årsskiftet 2007/2008 skulle en ny fabrik kunna tas i bruk under 2009, vilket innebär att Utansjö Bruk körs i nuvarande omfattning till slutet av 2008. Den del av Utansjö Bruk som är aktuell att flytta är CTMP-anläggningen, som togs i drift så sent som i april 2005. Förhandlingar om nedläggningen pågår fortfarande och någon definitiv plan har ännu inte upprättats.

Rottneros kommer om projektet genomförs att bli delägare i ett bolag som har förutsättningar att nå en god lönsamhet samtidigt som projektet beräknas ge en minskad skuldsättning.

Koncernens rörelseresultat uppgick till 22 MSEK (-43).

De kostnader som huvudsakligen har påverkat resultatet för kvartalet i jämförelse med samma period föregående år är i huvudsak ökade kostnader för vedråvara med 39 MSEK. Elkostnaderna har minskat med 15 MSEK under kvartalet jämfört med motsvarande period 2006. Resultatet under första kvartalet 2006 belastades med en avsättning för omstruktureringar uppgående till 27 MSEK samt med cirka 10 MSEK för kostnader avseende inkörning av nya nischkvaliteter i Utansjö. Utfallet av realiserade säkringsaktiviteter under kvartalet uppgick till -19 MSEK (21).

Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till 14 MSEK (-43) och inkluderar ett finansnetto som uppgick till -8 MSEK (0). Resultat efter skatt uppgår till 5 MSEK (-33). Kvartalets skattekostnad inkluderar en justering av temporära differenser. Koncernens beräknade skattesats utan denna justering uppgår till cirka 30 procent. Resultatet per aktie efter skatt blev 0,03 SEK (-0,18). Kassaflödet per aktie uppgick till 0,15 SEK (-0,31).

(För tabell, se bifogad fil)

Resultatet efter finansnetto i moderbolaget blev -23 MSEK (22). I resultatet ingår realiserade säkringsaktiviteter för hela koncernen som påverkat resultatet med -19 MSEK (21).

Januari - mars 2007 jämfört med oktober – december 2006

Omsättningen under kvartalet ökade med 27 MSEK i jämförelse med fjärde kvartalet 2006. Ökningen kan i huvudsak hänföras till ökade leveranser 9 MSEK, svagare USD 8 MSEK samt högre massapris i USD 26 MSEK.

Produktionsvolymen under första kvartalet minskade i jämförelse med fjärde kvartalet med 5 000 ton vilket beror på färre antal produktionsdagar under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet. Högre kostnader för ved och högre kostnader för olja och bränsle har belastat det första kvartalet 2007 med 19 MSEK respektive 12 MSEK. Realiserade säkringsaktiviteter gav ett resultat under första kvartalet om -19 MSEK att jämföras med 20 MSEK för det fjärde kvartalet 2006. Resultatet efter finansiella poster för första kvartalet 2007 uppgick till 14 MSEK jämfört med 21 MSEK för det fjärde kvartalet 2006.

ROTTNEROS PACKAGING

Rottneros har under 2006 inlett produktion av förpackningar för kyld och fryst färdiglagad mat tillverkade av fibermassa under varumärket SilviPak. Verksamheten, som bedrivs i det nya affärsområdet Rottneros Packaging, förväntas stå för cirka 15 procent av koncernens omsättning inom en femårsperiod och ta en marknadsandel i Europa på cirka fem procent. Verksamheten är under uppbyggnad varför någon separat redovisning inte lämnas för affärsområdet.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards såsom de har antagits av EU medan moderbolagets redovisning har upprättats enligt RR 32. Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i senaste årsbokslutet. En detaljerad redovisning av koncernens redovisningsprinciper framgår av Rottneros årsredovisning för år 2006 på sidorna 46 – 48.

RISKHANTERING

USD

Den genomsnittliga USD-kursen var under kvartalet 9 % lägre än föregående år och uppgick genomsnittligt för kvartalet till 7,01 jämfört med 7,77 föregående år. För det fjärde kvartalet 2006 uppgick den genomsnittliga USD kursen till 7,08. Påverkan på omsättningen av en lägre genomsnittskurs för USD gentemot SEK under kvartalet uppgick till 78 MSEK jämfört med föregående år. Samtidigt har priset på massa i NBSK fortsatt att stiga och uppgick för det första kvartalet 2007 till USD 752 jämfört med USD 615 för föregående år och USD 675 för det fjärde kvartalet 2006. Sammantaget har detta medfört en genomsnittlig förbättring av NBSK priset i SEK med cirka 10 % för det första kvartalet 2007 jämfört med samma period föregående år och med 6 % jämfört med det fjärde kvartalet 2006.

I princip all prissättning av massa sker i USD. Målsättningen är att den del av omsättningen som motsvarar det direkta inflödet i USD skall säkras. Det direkta inflödet i USD motsvarar cirka 40 % av omsättningen.

Vid utgången av kvartalet fanns valutakurssäkringar i form av terminskontrakt tecknade för 10 MUSD, till en genomsnittskurs på 7,05 SEK per USD. Dessa kontrakt avser de närmaste månaderna. Därutöver fanns vid utgången av kvartalet säkringar av 45 MEUR till en kurs av 9,28 EUR/SEK för leveranser 2007 och 2008.

Massapris

Massaprissäkringar har tecknats för två- respektive treårsperioder till en total volym av 168 000 ton som förfaller från och med det fjärde kvartalet 2006 och framåt. Säkringsnivån uppgår till 634 USD per ton.

El

Rottneros är ett av de företag inom skogsindustrin som tidigt började arbeta med långa kontrakt som band el-priserna på attraktiva nivåer. 2002 säkrades hela elförbrukningen fram till 2005 och därefter i avtagande grad till 2009. För 2007 är cirka 89 % av förbrukningen säkrad. Säkringsnivån för 2008 och 2009 kommer att påverkas av investeringen i en ny turbin i Vallvik samt den planerade avvecklingen av Utansjö Bruk. Den genomsnittliga prisnivån för el på Nord Pool uppgick för det första kvartalet till cirka 25 öre per kWh jämfört med 45 öre per kWh för år 2006. Säkring av el på nuvarande prisnivåer för åren 2008 och framåt är inte försvarbart eftersom det innebär att företaget löper risken att låsa fast sig i en förlustsituation.

Av tabellen nedan framgår marknadsvärderingarna av samtliga säkringar. Värderingen är gjord av oberoende parter och avser likvidationsvärdet, dvs. en värdering enligt terminskontrakt per 31 mars 2007. Referensvärdet avser avista notering per 31 mars och anges som kompletterande upplysning. Säkringarna löper över en period om ett till tre år. Genom den nya tillämpningen av IFRS/IAS är dessa marknadsvärden reflekterade i balansräkningen och i vissa fall i resultaträkningen, men visas ändå här som kompletterande information.

(För tabell, se bifogad fil)

PROGRAM FÖR KOSTNADSREDUKTIONER

Bolaget har haft kostnadsökningar främst avseende el men även för kostnader hänförliga till oljeprisrelaterade produkter och tjänster som frakt, bränsle och kemikalier. Tillsammans med gjorda investeringar i egen energiproduktion och ett intensivt eleffektiviseringarbete räknar koncernen med minskade elkostnader för 2007 jämfört med 2006. En känslighetsanalys visar att en förändring med 10 öre per kWh påverkar årsresultatet efter finansnetto med 90 MSEK.

Bolaget offentliggjorde i början av februari 2006 beslutet att genomföra ett besparingsprogram på 100 MSEK med särskilt fokus på rörliga kostnader samt ytterligare reduktion av bemanningen. Målet för bemanningsreduktionen är cirka 70 befattningar. Programmet utarbetades under första kvartalet 2006. Besparingseffekten för 2006 uppgick till cirka 40 MSEK. Under det första kvartalet 2007 har besparingar uppnåtts med cirka 15 MSEK.

Besparingsprogrammet har i augusti 2006, efter beskedet att inleda förhandlingar om nedläggning av Utansjö Bruk, utvidgats till att omfatta hela verksamheten vid Utansjö Bruk. Förhandlingarna om en nedläggning pågår. Dessutom råder investerings- och anställningsstopp vid bruket i Rottneros, som liksom Utansjö producerar mekanisk massa och därmed kan drabbas hårt av framtida höga elpriser.

ÅTERKÖP OCH FÖRSÄLJNING AV EGNA AKTIER

Årsstämman 2006 gav styrelsen bemyndigande att under tiden till nästkommande årsstämma fatta beslut om att överlåta aktier i bolaget. Någon sådan överlåtelse har inte skett under perioden.

INVESTERINGAR OCH FINANSIELL STÄLLNING

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar under första kvartalet uppgick till 29 MSEK (21). Dessa är främst hänförliga till pågående investeringar i Vallvik om 20 MSEK och avser i huvudsak investeringen i turbinen.

Rottneroskoncernens styrelse har tagit beslut om att investera i en ny ångturbin för elproduktion vid Vallviks Bruk. Investeringen beräknas uppgå till cirka 90 MSEK. Den nya turbinen, som kommer att höja självförsörjningsgraden av el vid Vallviks Bruk från cirka 70 % till närmare 100 %, förväntas tas i drift i september 2007.

De likvida medlen uppgick till 150 MSEK vid periodens utgång, jämfört med 122 MSEK vid utgången av 2006. Bolaget hade per 31 mars 2007 räntebärande skulder på sammanlagt 474 MSEK (555) och en nettolåneskuld på 324 MSEK (435). Beviljade men outnyttjade krediter uppgick till sammanlagt 606 MSEK. Under kvartalet har nettolåneskulden minskat med 35 MSEK jämfört med utgången av det fjärde kvartalet 2006. Soliditeten uppgick till 55 % jämfört med 57 % föregående år. Det egna kapitalet per aktie uppgick till 7,56 SEK (2006-12-31 7,78).

KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten före investeringar har förbättrats väsentligt och uppgick till 57 MSEK (-34) och inkluderade kassaflöde från finansiella säkringar med -17 MSEK (21). Kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till 28 MSEK (-54). Investeringar har finansierats genom kassaflödet i den egna verksamheten. Det förbättrade kassaflödet skapar förutsättningar till att ytterligare reducera skuldsättningen genom återbetalning på Rottneros syndikeringskredit.

MEDELANTALET ANSTÄLLDA

Medelantalet anställda uppgick under rapportperioden till 746 (791).

UTSIKTER FÖR 2007

Från och med 1 april 2007 har ytterligare prishöjningar aviserats vilket innebär att priset för långfibrig kemisk massa (NBSK) höjs till 780 USD/ton. För kortfibrig kemisk massa förväntas priset ligga kvar på 670 USD/ton.

Efterfrågan på blekt kemisk massa under 2007 beräknas öka med cirka 2,5 %, vilket är något lägre än utvecklingen under 2006. Prisutvecklingen för långfibrig massa förväntas bli fortsatt positiv under första halvåret. Vad beträffar kortfibrig massa är prisutvecklingen mer svårbedömd på grund av att tillkommande produktionskapacitet stör balansen.

Bolaget avstår från att lämna en prognos för helåret 2007.

I samband med bokslutskommunikén den 1 februari 2007 uttalades:

Från och med 1 januari 2007 har ytterligare prishöjningar genomförts vilket innebär att priset för långfibrig kemisk massa (NBSK) höjts till 760 USD/ton. För kortfibrig kemisk massa har priset legat kvar på USD 670 per ton.

Efterfrågan på blekt kemisk massa under 2007 beräknas öka med cirka 2,5 %, vilket är något lägre än utvecklingen under 2006. Prisutvecklingen för långfibrig massa förväntas bli fortsatt positiv under första halvåret. Vad beträffar kortfibrig massa är prisutvecklingen mer svårbedömd på grund av att tillkommande produktionskapacitet stör balansen.

UTDELNING FÖR 2006

Styrelsen föreslår årsstämman den 25 april, 2007 en utdelning på 10 öre per aktie (10 öre per aktie). Avstämningsdag föreslås bli den 30 april och utdelningen beräknas vara aktieägarna tillhanda den 4 maj.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

27 juli, 2007 - Halvårsrapport 2007

25 oktober, 2007 - Kvartalsrapport 9 månader 2007

1 februari, 2008 - Bokslutskommuniké avseende 2007

I övrigt hänvisas till Rottneros uppdaterade hemsida www.rottneros.com.

Upplands Väsby den 25 april 2007

Lars Blecko

Koncernchef och verkställande direktör

Lars Blecko och Karl Ove Grönqvist är tillgängliga den 25 april på telefonnummer 0565-68 88 43 mellan kl. 08.00 och 09.00.

Analytiker- och journalistträff

Analytiker och journalister inbjuds till en analytikerträff den 26 april kl. 10.00 hos Hallvarsson & Halvarsson, Birger Jarlsgatan 6B, tfn 08/407 22 00. Anmälan till Camilla Nilsson. 08/407 22 22, e-post: camilla.nilsson@halvarsson.se

Rottneros AB (publ), org. nr. 556013-5872, Box 600, 194 26 Upplands Väsby. Tel. +46 8 590 010 00, fax +46 8 590 010 01. www.rottneros.com

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')