DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2014

2014-04-25, 08:30
 - Regulatorisk
  • Resultat efter finansnetto för första kvartalet 2014 uppgick till 20 MSEK, jämfört med -43 MSEK för fjärde kvartalet 2013 och -4 första kvartalet 2013.
  • Det genomsnittliga PIX priset för NBSK uppgick till 916 USD under första kvartalet 2014. Prisökningen i svenska kronor är 12 procent jämfört med motsvarande period 2013. Jämfört med föregående kvartal är prisökningen 2 procent och har påverkats negativt av svagare dollarkurs.
  • Stabil produktion i Vallviks Bruk under första kvartalet har lett till lägre direkta kostnader vilket påverkat resultatet positivt.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten upp­gick till 9 (21) MSEK för det första kvartalet 2014. Nettolåneskulden per sista mars uppgick till -25 (-33) MSEK.

 

VD-ord

Det är glädjande och inspirerande att vi redovisar en resultatförbättring under det första kvartalet. Rörelseresultatet förbättrades med 27 MSEK, till 21 MSEK, jämfört med motsvarande kvartal ifjol. Det var främst högre massapriser som drev förbättringen, men även lägre rörliga kostnader bidrog som en följd av en mer stabil produktion i Vallviks Bruk.

Det omfattande förändringsarbetet som vi påbörjade under hösten 2013 fortlöper som planerat och följer tidplanen. Målet med förändringarna är att stärka vår konkurrenskraft och skapa långsiktig lönsamhet. Den första fasen i förändringsarbetet, Fokus 15, ska vara genomfört till januari 2015. Fokus 15 inriktar sig i första hand mot operativ effektivitet och högre tillverkningsvolymer. Vi räknar med att se än tydligare effekter av Fokus 15 mot slutet av året när de vidtagna åtgärderna ska börja bära frukt i form av bland annat ökade volymer i främst Vallviks Bruk. Vi fokuserar på tydliga rutiner och ansvarsområden med säkerhet som en röd tråd genom verksamheten. Vi lägger också mycket kraft på ett tydligt ledarskap och vi kommer att förstärka en gemensam värdegrund.

Marknaden uppvisade en stark utveckling under kvartalet med fortsatt ökande efterfrågan på kemiska massor. Även CTMP-marknaden stärktes och uppvisade god balans med en prisuppgång under kvartalet som främst drevs av den växande efterfrågan i Asien.

Jag möts och gläds av en positiv och öppen attityd på många håll i organisationen, vilket är en grundförutsättning för att åstadkomma förändringar. Jag är helt övertygad om att vårt intensiva arbete kommer att ge oss tillgängligheten, den produktivitet och inte minst den kultur som är nödvändig för långsiktig lönsamhet.

 

Carl-Johan Jonsson

Verkställande direktör och koncernchef

 

Rottneros AB (publ)

Org. nr. 556013-5872

Box 144 826 23 Söderhamn

tel. 08-590 010 00, fax: 08-590 010 01

www.rottneros.com

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2014 klockan 08.30. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.

 

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')