Delårsrapport januari-mars 2011

2011-04-19, 08:00
 - Regulatorisk

VD-ord

Den globala massamarknaden fick en stark start på året då de kinesiska inköparna rejält återkommit till marknaden. Naturligtvis har det gynnat Rottneros. Vi redovisar ett resultat före skatt för det första kvartalet på 19 MSEK, 6 MSEK bättre än det föregående och 8 MSEK bättre än fjolårets första kvartal.

Vintern har varit ovanligt sträng vilket påverkat produktionsutfallet för våra samtliga produktionslinjer negativt samtidigt som energiförbrukningen blivit klart högre. Även denna vinter har de svenska energipriserna skenat och legat klart högre än i Kontinentaleuropa. Dessutom har oljepriset stigit kraftigt vilket också påverkar våra fabrikers kostnader. Kylan har släppt under mars månad och vår produktionstakt är återigen på planerad nivå. Mycket glädjande är att konstatera att Vallviks Bruk under längre perioder klarar den högre produktionsnivån höstens investeringar skulle ge. Kvar är nu att få myndigheternas godkännande för utökad produktion vilket vi räknar med efter inkoppling av årets investeringar i framförallt den biologiska vattenreningen.

Under mars månad har vi och hela den kemiska massamarknaden höjt listpriset från 950 till 980 USD/ton, vilket slår igenom successivt från april månad i resultaträkningen. Ytterligare 30 USD/ton har anmälts för april månad och nu även för den mekaniska CTMP-massan. Just prisutvecklingen för CTMP, driven av den kinesiska marknadsutvecklingen, har varit en stor besvikelse under hösten och vintern. Aldrig tidigare har vi sett så stora prisskillnader mot kemisk massa. Förklaringen är inte självklar och därigenom är framtiden svårförutsägbar trots att det ser ljust ut för långfibrig sulfatmassa.

Vi fortsätter våra förstudier av förutsättningar för att etablera nya bioenergiverksamheter vid våra båda massabruk. Fordonsbränsle ur skogsråvara förefaller vara särskilt intressant för just oss och våra fabriker. Vi har under kvartalet även lämnat in mycket omfattande ansökningar om EU-bidrag för investeringar i förnyelsebar energi. Beslut i den frågan kommer först under 2012. De svenska politikernas uthållighet i beskattningsbeslut av olika former av energi och bränslen har väsentlig påverkan på investeringsbeslutet.

Ole Terland

VD och koncernchef

 

MASSAMARKNADEN

Marknad och produkter

Massamarknaden är stark och priserna i USD för kemisk massa har höjts med 30 USD/ton under slutet av det första kvartalet. Ytterligare prishöjningar, 30 USD/ton, har aviserats för inledningen av det andra kvartalet.

I statistiken för den totala världsmarknaden för blekt kemisk avsalumassa, uppgick leveranserna under januari-februari 2011 till 6,48 (6,46) miljoner ton, vilket var 0,3 % högre än motsvarande period 2010. Utnyttjandet av leveranskapaciteten för blekt kemisk massa i världen för perioden januari-februari var 89 % (91 % för motsvarande period 2010). Utnyttjandet av produktionskapaciteten för samma period beräknas till 97 % (94 %).

Producentlagren i världen för blekt kemisk massa uppgick till 3,95 miljoner ton vid februari månads utgång. Lagren har därmed stigit med 0,1 miljoner ton jämfört med vid årets början. Jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år är lagren 0,9 miljoner ton högre.

Långfibrig kemisk massa (NBSK) (som tillverkas i Vallvik)

Priset var vid årets början USD 949 per ton och vid utgången av mars USD 977 per ton. Marknaden för långfibrig kemisk massa är god. Producentlager av långfibrig kemisk massa ligger på lägre nivå än normalt och motsvarar 28 dagars produktion.

Leveransutnyttjandet under perioden januari-februari 2011 var 93 % (92 % för motsvarande period 2010) och produktionsutnyttjandet var cirka 96 %, vilket är oförändrat jämfört med motsvarande period föregående år.

Mekanisk massa och CTMP (som tillverkas i Rottneros)

Priset på kortfibrig CTMP var på den västeuropeiska marknaden vid årets början cirka USD 600-650 per ton. Priset har därefter stigit med USD 20-30 per ton. Efterfrågan på CTMP hade en snabbare utveckling än för kemiska massor under inledningen av 2011. Under januari-februari steg leveranserna med 12 procent jämfört med motsvarande period 2010.

Leveransutnyttjandet för perioden januari-februari 2011 var 96 % (86 %) och produktionsutnyttjandet var 104 % (97 %).

 

(För fullständig rapport, inklusive grafer och tabeller, se bifogad fil)

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')