Delårsrapport januari-mars 2013

2013-04-18, 08:00
 - Regulatorisk

 

VD-ord

De globala leveranserna av långfibriga avsalumassor ökade med nära fyra procent under 2012. Under det första kvartalet 2013 var leveransvolymerna oförändrade både jämfört med föregående kvartal och motsvarande kvartal ifjol. Priserna enligt PIX var 820 USD/ton för NBSK mot 830 USD/ton i fjol.  Marknaden var alltså stabil. För en svensk exportör som Rottneros har däremot priserna i svenska kronor sjunkit med 325 SEK/ton sedan första kvartalet 2012 men legat still relativt under första kvartalet i år. Den kraftiga prissänkningen slår naturligtvis igenom på bolagets omsättning, eftersom volymerna i stort är oförändrade, men relativt lite på resultatet. Förklaringen lig­ger i sänkta rörliga kostnader eftersom våra fasta omkostnader är relativt oförändrade.

Under det gångna kvartalet har bolaget inkluderande personal, kunder och leverantörer svävat i osäkerhet genom budprocessen som pågått genom erbjudandet att byta Rottnerosaktier mot aktier i Arctic Paper SA. Budprocessen är nu avslutad, det blev inget samgående. Vid årsstämman valdes en ny styrelse. Inga dramatiska förändringar av leveranser till Arctic Paper eller andra kunder är förestående. Inte heller några produktomställningar. Det är BUSINESS AS USUAL som gäller.

Nu koncentrerar vi oss på att utveckla Rottneros på bästa möjliga sätt med de förutsättningar vi har. Flera projekt löper parallellt och jag hoppas snart få återkomma med konkretare information. Vi räknar med att styrkan i den svenska valutan består så nu gäller det att ställa om oss alla till en låginflationsekonomi och fortsätta kostnads­jakten. Massapriserna är stigande och efterfrågan stabil och ingen nettokapacitet tillkommer på våra marknader under överskådlig tid.

 

Ole Terland

VD och koncernchef

 

(För fullständig rapport inklusive tabeller, se bifogad fil)

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2013 klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.

 

Rottneros AB (publ)

Org. nr. 556013-5872

Box 70 370, 107 24 Stockholm

tel. 08-590 010 00, fax: 08-590 010 01

www.rottneros.com

 

Rottneros, med anor tillbaka till 1600-talet, är en fristående och flexibel leverantör av kundanpassad, högkvalitativ pappersmassa. Genom ständig produktutveckling, hög leveranssäkerhet, teknisk support och service anpassar Rottneros sig till krävande kunders behov.

Rottneros har en total produktionskapacitet på nära 400.000 ton massa per år vid två fabriker i Sverige. Ett allt intensivare produktutvecklingsarbete i samklang med kundernas önskemål ska leda till en stabilare och högre lönsamhet över en konjunkturcykel.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')