Delårsrapport januari-september 2013

2013-10-22, 08:07
 - Regulatorisk

 

VD-ord

Massamarknaden världen över fortsätter att stärkas under hösten. NBSK leveranserna till Kina ökade ytterligare under september och Europa/Nordamerikas efterfrågan på NBSK var fortsatt god. Tillgången av massa under resterande del av året kommer att påverkas av att många producenter genomför ett stort antal underhållsstopp. Efterfrågan från bland andra tissuetillverkare, som redan producerar med högt kapacitetsutnyttjande väntas stiga ytterligare då flera av dem kommer att starta upp ett antal tissuemaskiner under hösten. Detta marknadsläge finner vi också för CTMP som under hösten har en starkare efterfrågan efter en period som präglats av osäkerhet. 

Sammantaget ser marknaden för långfibrig massa gynnsam ut för resten av hösten.

NBSK-priset idag, i mitten av oktober, rör sig tydligt uppåt på många marknader.  Flera producenter har aviserat prishöjningar från 1 oktober till en prisnivå på 900 USD/ton i Europa. 

I vår egen verksamhet påverkas vårt resultat negativt av en fortsatt stark svensk krona och en låg tillgänglighet i Vallvik. I Rottneros bruk kan vi glädjas åt att sliplinjen nu under hösten åter ska upp i full produktion efter att styrelsen fattat beslut om full drift .

Inom Rottneros har vi under hösten påbörjat ett omfattande förändringsarbete. Våra fokusom­råden inbegriper ökad tillgänglighet och kapacitetsutnyttjande vid de båda bruken, samt optimering av interna processer såsom logistik, inköp, administration och råvaruförbrukning. Därutöver ökar vi våra insatser för att förbättra säkerheten ytterligare för våra medarbetare. 

För att skapa förståelse för nuläge, målbilder och hur målen ska nås, involverar vi nu samtliga nivåer i företaget. En förutsättning för att lyckas i framtiden är just att skapa gemensamma bilder oavsett vad det gäller. Till detta kommer givetvis handling. Vi kommer att jobba vidare med att mejsla fram en företagskultur och ett agerande som kommer att ge Rottneros en långsiktigt hållbar lönsamhet och som vi tillsammans kommer att vara stolta över. Låt oss se våra utmaningar som möjligheter!

Det är nu och framåt som gäller!

 

Carl-Johan Jonsson

 

MASSAMARKNADEN

Marknad och produkter 

Marknaden för pappersmassa fortsatte att ha god balans mellan utbud och efterfrågan under tredje kvartalet 2013. 

Massaproducenterna har under årets tredje kvartal genomfört prishöjningar om cirka 15 USD/ton till cirka 875 USD/ton vid september månads slut. PIX-priset för blekt sulfatmassa var 810 USD/ton vid början av året. Under årets första nio månader har priset stigit med över 65 USD/ton medan priset på blekt kortfibrig sulfatmassa minskat med 5 USD/ton. Producenterna har annonserat ytterligare prishöjningar under oktober månad. Priset för blekt långfibrig sulfatmassa var efter årets första tre kvartal cirka 110 USD/ton högre än priserna under motsvarade period 2012.

Prisdifferensen för blekt långfibrig sulfatmassa har jämfört med blekt kortfibrig sulfatmassa ökat med cirka 60 USD/ton under tredje kvartalet. I början av 2013 var differensen cirka 35 USD/ton, efter andra kvartalet cirka 40 USD/ton och i slutet av det tredje kvartalet cirka 105 USD/ton. Detta gör att differensen i PIX-priset har återgått till tidigare historisk nivå. 

PIX-priset under tredje kvartalet för blekt kortfibrig sulfatmassa sjönk med cirka 45 USD/ton medan priset på blekt långfibrig sulfatmassa steg med cirka 15 USD/ton.

I statistiken för den totala världsmarknaden för blekt kemisk avsalumassa, uppgick leveranserna under januari-augusti 2013 till 28,3 (27,6) miljoner ton, vilket var 2,6 % högre än motsvarande period 2012 trots att 2012 hade en extra skeppningsdag. Utnyttjandet av leveranskapaciteten för blekt kemisk massa i världen för perioden januari-augusti 2013 var 91 % (91 %). Utnyttjandet av produktionskapaciteten för perioden beräknas till 95 % (92 %). Producentlagren i världen för blekt kemisk massa uppgick till cirka 4,3 (4,1) miljoner ton vid augusti månads utgång.

 

Långfibrig kemisk massa (NBSK) (tillverkas i Vallvik)

Marknaden för blekt långfibrig kemisk massa är i god balans, trots en lageruppgång fram till slutet av augusti om cirka 25 000 ton. Producentlagren av långfibrig kemisk massa ligger på en låg nivå och motsvarar 28 dagars produktion, vilket är en dag lägre än vid årets början. Leveranserna av blekt långfibrig kemisk massa uppgick till 15,03 (14,55) miljoner ton under januari-augusti 2013 vilket var 3,3 % högre än under motsvarande period 2012. Leveransutnyttjandet under perioden januari-augusti 2013 uppgick till 95 % (94 %) och produktionsutnyttjandet till cirka 95 % (92 %). 

 

Mekanisk massa och CTMP (tillverkas i Rottneros)

Den västeuropeiska marknadens pris på CTMP uppgick vid årets början till cirka 590-600 USD/ton . Vid tredje kvartalets slut var priset 30 USD högre per ton, med vissa variationer beroende på marknad och kvalitet. Under perioden januari-augusti 2013 minskade leveranserna med 2 procent jämfört med motsvarande period 2012. Leveranserna under januari-augusti 2013 uppgick till 1,8  miljoner ton. Leveransutnyttjandet för perioden januari-augusti 2013 var 91 % (95 %) och produktionsutnyttjandet var 90 % (95 %).

 

Produktion och leveranser

Koncernens massabruk i Rottneros och Vallvik har en sammanlagd produktionskapacitet på nära 400 000 ton per år. Produktionen under januari-september 2013 uppgick till 254 500 (244 200) ton. Rottneros Bruks produktion av CTMP har ökat med 900 ton och brukets produktion av slipmassa är 5 200 ton högre i år än föregående då betydande marknadsrelaterade produktionsbegränsningar gjordes. 

Utleveranserna under perioden 2013 uppgick till 255 900 (252 100) ton. Vallviks Bruks leveranser av sulfatmassa är oförändrad jämfört med motsvarande period föregående år. Leveranserna av slipmassa från Rottneros Bruk har ökat 3 400 ton jämfört med motsvarande period 2012, till följd av en starkare marknad.

 

Underhållsstopp och säsongsvariationer 

Vid bruket i Rottneros genomfördes ett semesterstopp i månadsskiftet juli och augusti, som kombinerades med en mindre årlig underhållsinsats. Vid Vallviks Bruk kommer ett underhållsstopp att genomföras i huvudsak under det fjärde kvartalet, vilket i år beräknas kosta ca 30 (25) Mkr. Kostnaderna för underhållsstopp redovisas under den period då stopp genomförs. I övrigt påverkas inte Rottneros-koncernen nämnvärt av säsongsvariationer.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Nedskrivningar och engångskostnader

Resultatet för tredje kvartalet har belastats med nedskrivningar om 80 Mkr avseende CTMP-anläggningen från Utansjö Bruk. Bokfört värde vid utgången av september uppgår till 25 Mkr.

Arbetet med att sälja CTMP-linjen, alternativt att hitta en ny användning för den, har fortsatt under året utan att det ännu lett till något konkret avslut.

Fortsatta diskussioner förs med ett flertal intressenter i positiv anda. Försäljningsprocessen har dock pågått i ett flertal år varför bedömningen nu är att sannolikheten för en avytting av anläggningen i sin helhet inom en snar framtid är liten. Detta har föranlett att den tidigare aviserade översynen av anläggningens bokförda värde har genomförts under hösten. Som grund för den ändrade värderingen har bolaget erhållit en extern bedömning av anläggningens enskilda delars försäljningsvärde på en andrahandsmarknad. 

Därutöver belastades andra kvartalets resultat av engångskostnader avseende avgående vd, i enlighet med gällande avtal.

 

Fakturering och resultat

Januari-september 2013 jämfört med januari-september 2012

Koncernens nettoomsättning uppgick under januari-september 2013 till 1 072 (1 108) Mkr. Det genom-snittliga priset på långfibrig sulfatmassa NBSK uttryckt i USD har varit 24 USD högre än föregående år medan de genomsnittliga priserna för NBSK-massa omräknat till SEK varit 2 % lägre beroende på en negativ utveckling av USD.

Elpriset på elbörsen Nord Pool uppgick under januari-september 2013 genomsnittligt till 34 (27) öre per kWh vilket är 26 % högre än motsvarande period föregående år. 

 • Koncernens rörelseresultat för januari-september 2013 uppgick till -111 (5) Mkr. Det negativa resultatet har, förutom nedskrivning på 80 Mkr, belastats med kostnader för avgående vd:s lön, pension och sociala kostnader enligt avtal. Exklusive dessa kostnader uppgår periodens rörelseresultat till -19 Mkr. Utfallet av realiserade säkringsaktiviteter under perioden 2013 uppgick till -3 (-5) Mkr. 
 • Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till   -115 (6) Mkr och inkluderar ett finansnetto på   -4 (1) Mkr. 
 • Resultat efter skatt: -115 (-3) Mkr.
 • Resultatet per aktie efter skatt: -0,75 (-0,02) SEK. 
 • Kassaflödet per aktie: 0,09 (0,04) SEK.

 

Juli-september 2013 jämfört med juli-september 2012

Koncernens nettoomsättning uppgick under tredje kvartalet 2013 till 349 Mkr jämfört med 359 Mkr föregående år. Det genomsnittliga priset på långfibrig sulfatmassa NBSK uttryckt i USD var 10 % högre än föregående år medan de genomsnittliga NBSK-massapriserna omräknat till SEK endast var 6 % högre som en effekt av en svagare USD under 2013.

Elpriset på elbörsen Nord Pool uppgick under tredje kvartalet 2013 genomsnittligt till 46 öre per kWh att jämföras med 20 öre per kWh under motsvarande period 2012, en ökning med 130 %.

 • Koncernens rörelseresultat under tredje kvartalet 2013 uppgick till -89 (-28) Mkr. Periodens resultat har påverkats av nedskrivningen om 80 Mkr. Det negativa resultatet 2012 var belastat med cirka 25 Mkr till följd av underhållsstoppet i Vallvik som detta år kommer att ske under fjärde kvartalet. Utfallet av realiserade säkringsaktiviteter under tredje kvartalet 2013 uppgick till -3 (3) Mkr. 
 • Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till    -91 (-26) Mkr och inkluderar ett finansnetto på    -2 (2) Mkr.
 • Resultat efter skatt: -91 (-26) Mkr.
 • Resultat efter skatt per aktie: -0,59 (-0,17) SEK.
 • Kassaflöde per aktie: -0,04 (0,00) SEK.

 

Juli-september 2013 jämfört med april-juni 2013

Koncernens nettoomsättning uppgick under tredje kvartalet 2013 till 349 Mkr jämfört med 369 Mkr under andra kvartalet. Det genomsnittliga priset på långfibrig sulfatmassa NBSK uttryckt i USD ökade från 851 USD till 861 USD jämfört med första kvartalet, en ökning med 1 %. Även motsvarande ökning av de genomsnittliga priserna för NBSK-massa omräknat till SEK var 1 % då snittet på USD kursen varit oförändrad under perioden. Svenska kronan har dock stärkts väsentligt gentemot USD under slutet av perioden på grund av osäkerheterna på valutamarknaden.

Elpriset på elbörsen Nord Pool uppgick under tredje kvartalet 2013 genomsnittligt till 46 öre per kWh att jämföras med 33 öre per kWh under andra kvartalet.

Koncernens rörelseresultat under tredje kvartalet 2013 uppgick till -89 Mkr att jämföras med andra kvartalet då rörelseresultatet uppgick till 16 Mkr. Under andra kvartalet belastades resultatet med kostnader för avgående vd:s lön, pension och sociala kostnader enligt avtal och under tredje kvartalet med nedskrivningar om 80 Mkr. Utfallet av realiserade säkringsaktiviteter under tredje kvartalet 2013 uppgick till -3 (-4) Mkr. 

Koncernens resultat efter finansnetto uppgick under tredje kvartalet 2013 till -91 Mkr jämfört med -20 Mkr för andra kvartalet.

Investeringar och finansiell ställning

 • Koncernens investeringar i anläggningstillgångar under januari-september 2013 uppgick till 18 (44) Mkr.
 • Koncernens likvida medel uppgick till 40 Mkr vid utgången av september 2013, jämfört med 26 Mkr vid utgången av december 2012. 
 • Koncernen hade den 30 september 2013 räntebärande skulder om sammanlagt 49 Mkr (78 Mkr per 31 december 2012). Räntebärande nettoskuld uppgick till 9 Mkr (52 Mkr per 31 december 2012). 
 • Beviljade men outnyttjade krediter uppgick per den 30 september 2013 till sammanlagt 141 Mkr och totala beviljade krediter uppgick till 150 Mkr.
 • Soliditeten uppgick per den 30 september 2013 till 75 % vilket är en nedgång med 2 procentenheter jämfört med 31 december 2012. 
 • Det egna kapitalet per aktie uppgick till 5,76 SEK (6,51 SEK per 31 december 2012).

 

KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten före investeringar uppgick under januari-september 2013 till 60 (49) Mkr och inkluderade kassaflöde från finansiella säkringar med 1 (-10) Mkr. Rörelsekapitalminskningen under perioden har påverkat kassaflödet positivt med 50 Mkr. Föregående år påverkades kassaflödet positivt av en motsvarande minskning av rörelsekapitalet på 10 Mkr.

 

MODERBOLAGET

Resultatet efter finansnetto för januari-september 2013 i moderbolaget uppgick till -80 (-22) Mkr. Som en följd av den nedskrivning av CTMP-anläggningen från Utansjö Bruk som beskrivits ovan har aktier i dotterbolag skrivits ner med 45 Mkr i moderbolaget. I resultatet efter finansnetto ingår realiserade säkringsaktiviteter för koncernen som påverkat resultatet med -3 (-5) Mkr.

Moderbolagets balans- och resultaträkning återfinns på sidan 13.

 

Aktieinformation

(För tabell, se bifogad fil)

 

Aktiekursen

(För tabell, se bifogad fil)

 

Egna aktier 

Antalet aktier i Rottneros uppgår till 153 393 890. Rottneros innehav av egna aktier uppgår till 821 965 aktier. 

 

Transaktioner med närstående

Rottneros har sålt massa till den närstående koncernen Arctic Paper S.A.- uppgående till 93 (80) Mkr. Detta har gjorts på marknadsmässiga villkor men med lägre grad av kreditförsäkring på grund av koncernförhållandet mellan Arctic Paper och Rottneros.

 

Utdelning

Årsstämman den 22 mars 2013 beslutade att ingen utdelning skulle lämnas. 

 

Riskhantering 

Operativt arbetar bolaget med ett antal åtgärder och strategier, till exempel fokusering på nischer och olika specifika kundsegment, som syftar till att göra koncernen mindre beroende av listpriset på avsalumassa samt att dämpa fluktuationerna i lönsamheten över en konjunkturcykel. De faktorer som har störst påverkan på koncernens resultat är knutna till valutakurser, massa-, ved- och elpriser. 

 

Valutaexponering USD och EUR

Rottneros fakturerar i olika valutor, men den underliggande valutan för priset på pappersmassa är till största delen USD. Cirka 10 % av faktureringen är kontrakterad i SEK med EUR som faktureringsvaluta. Den underliggande exponeringen mot USD är således mycket hög och det direkta inflödet av USD (realflödet) motsvarar cirka 45 %. Genomslaget av kursförändringar för den indirekta exponeringen fördröjs dock av att kontraktens löptid normalt är 1–3 månader. 

Den genomsnittliga USD-kursen var 5 % lägre under januari-september 2013 jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick genomsnittligt under perioden till 6,51 SEK/USD jämfört med 6,82 SEK/USD för januari-september 2012.

Den lägre genomsnittskursen för USD mot SEK jämfört med tredje kvartalet 2012 har påverkat intäkterna negativt med 11 Mkr. Vid utgången av september 2013 fanns valutakurssäkringar i form av terminskontrakt tecknade för 9 MUSD till en genomsnittlig kurs av 6,72 SEK/USD för leveranser 2013. Dessutom fanns valutasäkringar i form av terminskontrakt tecknade för 11 MEUR till en genomsnittlig kurs av 9,17 SEK/EUR för köp av el under 2013-2016.

 

Massapris

Massapriset (NBSK) sätts i USD medan tillverkningskostnaderna till stor del är i SEK. Vid ingången av året fanns tecknade kontrakt för 2013 på 2000 ton per månad till ett pris av 5 700 SEK per ton för perioden januari till september. Under de första nio månaderna 2013 har det realiserade resultatet av dessa säkringar uppgått till 3 Mkr. Några nya kontrakt har inte tecknats under året.

 

El

All fysisk el till de svenska bruken köps direkt över elbörsen Nord Pool. Elpriserna noteras i EUR. Vid utgången av september 2013 fanns elsäkringar motsvarande i tabellen angiven andel av prognostiserad förbrukning. I tabellen anges genomsnittspriser i EUR/MWh, samt genomsnittspris i öre/kWh (baserat på forwardkurser EUR per den 30 september 2013). 

För elkostnaderna under 2013-2016 finns säkringar av EUR tecknade om totalt 11 MEUR till en genomsnittlig kurs av 9,17 SEK/EUR.

Den genomsnittliga prisnivån för el på Nord Pool uppgick under januari-september 2013 till 34 öre per kWh.

För ytterligare information om risker, se årsredovisningen för 2012, sidorna 27-31.

Av tabellen ovan framgår marknadsvärderingarna av samtliga säkringar. Värderingen avser likvidationsvärdet, dvs. en värdering enligt terminskontrakt per 30 september 2013. Referensvärdet avser avista notering den 30 september och anges som kompletterande upplysning. Genom tillämpningen av IFRS/IAS är dessa marknadsvärden reflekterade i balansräkningen och i vissa fall i resultaträkningen, men visas ändå här som kompletterande information.

 

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, vilket överensstämmer med svensk lag genom tillämpning av Rådet för Finansiell Rapportering RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt RFR 2, Redovisning för juridiska personer, avseende moderbolaget. 

Samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder tillämpas som i den senaste årsredovisningen 

 

Utsikter för 2013

Bolaget avstår från att lämna en resultatprognos för 2013. 

 

Kommande informationstillfällen

 

 

24 januari 2014

Bokslutskommuniké 2013

25 april 2014

Delårsrapport januari-mars 2014

23 juli 2014

Delårsrapport januari-juni 2014

24 oktober 2014

Delårsrapport januari-september 2014

28 januari 2015

Bokslutskommuniké 2014

 

Årsstämma i Rottneros AB kommer att hållas fredagen den 25 april 2014 i Stockholm

 

Stockholm den 22 oktober 2013

Carl-Johan Jonsson

Verkställande direktör och koncernchef

 

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Rottneros ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2013 klockan 08.00.

 

Denna delårsrapport, liksom ytterligare information, finns tillgänglig på www.rottneros.com

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')