ROTTNEROS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2017

2018-02-08, 08:00
 - Regulatorisk

ÅRSPRODUKTION ÖVER 400 000 TON, NYTT ÅRSREKORD FÖR BÄGGE BRUKEN

  • Produktionsvolymen för fjärde kvartalet ökade med 8 % till 94,4 tusen ton (87,1). För helåret 2017 ökade produktionen med 7 % till 401,2 tusen ton (374,1).
  • Investeringarna inom utvecklingsprogrammet Agenda 500 följer planen, både när det gäller kapacitetsökningar och utgifter.
  • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet ökade med 12 % till 496 MSEK (441). För helåret 2017 ökade omsättningen med 11 % till 1 912 MSEK (1 730).
  • Resultatet under fjärde kvartalet påverkades – i likhet med föregående år – av det årliga underhållsstoppet vid Vallviks Bruk. Produktionsbortfallet och den direkta kostnaden för underhållsstoppet har minskat fjärde kvartalets resultat med ca 55 MSEK (55).
  • Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 147 MSEK (163). Resultat per aktie för 2017 var SEK 0,75 (0,84).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för fjärde kvartalet var starkt och uppgick till 74 MSEK (13) och för helåret till 222 MSEK (187).
  • Rottneros kartlägger effektiviseringsmöjligheter och har ett tydligt fokus på ökad lönsamhet.
  • En ny organisation presenterades under fjärde kvartalet, med en koncerngemensam försäljningsorganisation och platschefer för respektive bruk.
  • Styrelsen fattade beslut om investeringar för ca 120 MSEK under fjärde kvartalet. Dels steg 2 i CTMP-linjen som kommer att höja kapaciteten för Rottneros Bruk med 18 tusen ton från 2019, dels ett svaggassystem till Vallviks Bruk som förväntas att tas i bruk i slutet av 2018.
  • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 30 öre per aktie samt en extra utdelning på 7 öre per aktie. Därmed delas 50 % av nettoresultat för 2017 ut, i enlighet med gällande covenanter.

VD-ORD: VOLYMTILLVÄXTEN FORTSÄTTER

Vårt målmedvetna arbete och de strategiska investeringarna innebar en betydande produktionsökning i våra bruk under såväl det fjärde kvartalet som helåret. Resultatet hölls dock tillbaka av ökade kostnader. Inför 2018 har vi ett tydligt fokus på ökad lönsamhet genom effektivitetsförbättringar.

2017 var händelserikt med ett antal milstolpar som bekräftar att vi rör oss framåt i god fart. Vi lägger nu mycket kraft på att kartlägga hur vi kan effektivisera verksamheten. Detta sker parallellt med inriktningen mot tillväxt i våra utvalda nischer. Efter flera år av större kapacitetshöjande investeringar är vi nu på väg in i en fas där det gäller att optimera och konsolidera det som gjorts för att kunna generera högsta möjliga avkastning till våra aktieägare.

Den successiva uppgången under året innebar att koncernens produktion för helåret växte med 7 procent till över 400 000 ton. Under det fjärde kvartalet var ökningen drygt 8 procent. Vallviks årliga underhållsstopp ägde rum i oktober och gick enligt plan.

Kostnadsutvecklingen
Kostnaderna under Q4 tyngdes av både externa faktorer samt vissa poster av engångskaraktär. Det blöta och milda vädret under hösten och inledningen av vintern har lett till en situation med låga lager av massaved vid våra anläggningar i slutet av året och början av 2018. Vädret tillsammans med hög produktion i hela skogsindustrin har lett till stigande vedpriser vilket påverkade inköpskostnaderna negativt med cirka 5 MSEK jämfört med föregående kvartal.

Fokus på ökad lönsamhet
När vi kartlägger effektiviseringsmöjligheter gör vi det på ett systematiskt tillvägagångssätt liknande det som vi tillämpat för att öka produktionen. Den nya organisationen vi presenterade under kvartalet är ett led i detta genom att vi skapar en koncerngemensam försäljningsorganisation och tillsätter en platschef för respektive bruk. Syftet är bland annat att skapa tydliga ansvarsområden och på så sätt ge förutsättningar för ökad effektivitet över hela linjen.

Fortsatt stark marknad
Marknaden fortsatter ha en gynnsam balans mellan utbud och efterfrågan. Dollarns försvagning mot kronan under 2017 har motverkats av ett stigande massapris i USD. Efterfrågan drivs bland annat av en god tillväxt i den globala ekonomin. Därmed har Rottneros ett bra utgångsläge att generera lönsam tillväxt under 2018. Detta bekräftas av våra stabila orderböcker och den positiva utvecklingen inom våra olika nischer.

Utvecklingsprogrammet Agenda 500 följer planen
Under kvartalet fattade styrelsen beslut om ytterligare investeringar i de båda bruken som uppgår till totalt nästan 120 MSEK. I Rottneros Bruk kommer investeringssteg 2 genomföras i CTMP-linjen. Investeringen höjer kapaciteten med cirka 18 000 ton per år och beräknas tas i drift hösten 2018. Med utökad kapacitet säkerställer vi att Rottneros fortsätter vara en pålitlig leverantör av CTMP och en attraktiv partner för våra kunder. Vallviks Bruk kommer investera i ett svaggassystem för att uppnå kraven som är kopplade till miljötillståndet om ökad produktion som gavs 2016. Investeringen förväntas tas i bruk under slutet av 2018.

Ett framgångsrikt år
Sammantaget var 2017 ett år av tydliga framgångar när det gäller produktionen, försäljningen och utvecklingen av koncernen för att möta framtida krav. Särskilt glädjande är de stora steg vi har tagit mot att minska CO2-avtryck, bland annat genom drifttagning av den nya biopannan i Rottneros Bruk. Med en fortsatt stark marknad och vårt interna fokus på effektivitetsförbättringar finns det goda förutsättningar att ta koncernen till nästa nivå när det gäller effektivitet och lönsamhet.

Lennart Eberleh

(för fullständig rapport, se bifogad fil)

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018 klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef Rottneros AB, +46 270 622 65

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')