ROTTNEROS DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2019

2019-07-25, 08:00
 - Regulatorisk
Positiv produktionsutveckling, stabilt resultat

· Nettoomsättningen för andra kvartalet 2019 ökade med 1 % till 582 (576) MSEK.
· Resultat efter finansiella poster för andra kvartalet ökade med 9 % till 98 (90) MSEK. Resultat per aktie för kvartalet steg med 4 % till 0,50 (0,48) SEK.
· NBSK massaprisnoteringen under andra kvartalet 2019 var 10 % lägre i USD och 1 % lägre i SEK, jämfört med andra kvartalet 2018. Jämfört med första kvartalet 2019 var prisnivån i SEK 6 % högre.
· Produktionsvolymen för kvartalet uppgick till 107,7 (100,1) tusen ton, vilket är ett nytt kvartalsrekord.
· Högre vedpriser än 2018 påverkar resultatet negativt. Samtidigt som elprissäkringar bidrar positivt.
· Investering i en metangasbrännare för fossilfri produktion i Rottneros Bruk.
· Utdelning till aktieägarna om 107 MSEK betalades under andra kvartalet.

VD-ORD

Under det andra kvartalet fortsatte vi höja produktionen i våra bruk. Vi nådde rekordnivåer för såväl kvartalet som för det första halvåret. Volymuppgången, tillsammans med avklingande massaprissäkringar, innebar att EBIT under Q2 ökade med 10 procent jämfört med fjolårets Q2 och 42 procent under det första halvåret. Samtidigt växte kassaflödet kraftigt. Vår solida balansräkning och starka kassaflöden innebär att vi står väl rustade för en mer utmanande marknadssituation. Vårt fokus på ständiga förbättringar inom både produktion och hållbarhet kommer fortsätta.

Med en produktion på 108 tusen ton under Q2 slog vi med råge det tidigare rekordet för ett enskilt kvartal, 103 tusen ton. Det är oerhört glädjande att kraftsamlingen bland samtliga medarbetare för ökad tillgänglighet i bruken fortsätter att ge resultat. Samtidigt finns det ännu mer att göra för att öka tillgängligheten och produktionen framöver.

Volymtillväxten, tillsammans med avklingande massaprissäkringar, innebar att den starka resultatutvecklingen fortsatte under det andra kvartalet. EBIT ökade med 10 procent till 103 MSEK jämfört med fjolårets Q2, trots högre vedpriser och fasta kostnader. Kassaflödet under det första halvåret ökade med 188 procent och uppgick till 239 MSEK. Av det delade vi ut 107 MSEK till aktieägarna under kvartalet. Tillgång på vedråvara förbättrades markant under kvartalet och balansen mellan lokal vedförsörjning och import är tillbaka till en mer gynnsam och långsiktigt hållbar nivå.

FORTSATT PRISPRESS PÅ MARKNADEN
Massapriserna fortsätter att pressas av en kortsiktigt försämrad marknadsbalans med ökade producentlager som följd. Konsumtionstillväxten hämmas av inbromsningen i världsekonomin där främst Kina påverkats av ökade handelshinder. Samtidigt har utbudet på marknaden ökat genom nya produktionsvolymer från flera nordiska aktörer under det senaste halvåret.

Bruttopriset för NBSK sjönk gradvis under andra kvartalet från 1 100 USD i inledningen till under 1 000 USD i slutet. Samtidigt väntas den långsiktiga trenden med en årlig konsumtionsökning om 1-2 procent fortsätta. Marknadsbalansen och prisbilden har därmed goda förutsättningar att förbättras när den kortsiktiga lageranpassningen är över. Positivt är också att det inte aviserats några nya större kapacitetsökningar framöver.

NY LOGGA BEFÄSTER BUDSKAPET OM ETT ROTTNEROS PÅ FRAMMARSCH
I samband med årsstämman i Sunne den andra maj presenterade vi koncernens nya logotyp. Den är ett viktigt steg på vägen att tydliggöra vår satsning på klimatsmarta produkter och jämställdhet. Den är också kopplad till projektet ”Ett Rottneros”, som bygger en gemensam värdegrund, ett engagerat ledarskap och förtydligar vårt varumärke. Säkerhet, utbildning och kompetensförsörjning är viktiga områden som vi fokuserar på.

Stämman var, som ifjol, välbesökt. Att den hålls vid en av våra anläggningar är utmärkt sätt att fördjupa våra aktieägares kunskap om verksamheten.

VI FORTSÄTTER ATT INVESTERA FÖR EN FOSSILFRI PRODUKTIONSPROCESS
Under kvartalet tog vi beslut om en ny metangasbrännare i Rottneros Bruk. Genom att tillvarata metangasen som genereras i bioreningsprocessen och använda den internt kommer vi ersätta motsvarande 1 000 kubikmeter fossilbränsle i form av olja. Tillsammans med de senaste årens investeringar är den totala minskningen ca 7 000 kubikmeter. Därmed når vi i stort målet om en fossilfri produktionsprocess i Rottneros Bruk.

Efter en ingående analys beslutade styrelsen i juni att avbryta Lignolprojektet som vi drivit tillsammans med Preem och RenFuel. Vi bedömer riskerna som allt för stora i förhållande till hållbarhetsvinsterna och de potentiella intäkterna. Hållbarhet och affär går alltid hand i hand när vi fattar strategiska beslut.

FULL FART FRAMÅT INOM ROTTNEROS PACKAGING
Satsningen inom Rottneros Packaging fortsätter enligt planen. Det finns ett stort och kraftigt växande intresse för klimatsmarta förpackningsprodukter och fibertråg. Ytterligare en maskin köptes i slutet av mars och kommer tas i drift mot slutet av året.

Sammanfattningsvis är det tydligt att vi har etablerat en ny nivå för tillgängligheten och produktionsvolymen i bruken. Det skapar fortsatta tillväxtmöjligheter, inte minst inom våra utvalda nischer. Vårt fokus är att ständigt optimera de faktorer vi själva kan påverka oavsett yttre faktorer. Med en stark framåtanda i organisationen och solida finanser är vi väl förberedda inför både potentiella utmaningar och möjligheter. Jag vill avsluta med ett varmt tack till hela organisationen, kunder och leverantörer för ett utmärkt kvartal och första halvår.

Lennart Eberlah, VD och koncernchef 

(för fullständig rapport, se bifogade fil)

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juli 2019 klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, VD och koncernchef för Rottneros AB, +46 270 622 65, lennart.eberleh@rottneros.com

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')