Rottneros delårsrapport januari-mars 2023

2023-04-26, 08:00
 - Regulatorisk
Stabilt resultat i oroliga tider
 • NETTOOMSÄTTNINGEN ökade med 13 procent till 744 (660) MSEK trots att försäljningen av slipmassa var begränsad till kvarvarande lager från produktionen som upphörde i december 2022. Högre försäljningspriser och en bibehållen volym av övriga produkter bidrog positivt.
   
 • LISTPRISET för NBSK-massa var 8 procent högre i USD och 21 procent högre i SEK jämfört med första kvartalet 2022. USD stärktes mot SEK med 12 procent under samma period.
   
 • PRODUCERAD VOLYM exkl. slipmassa uppgick till 89,6 (86,3) tusen ton, en ökning med 4 procent.
   
 • SÅLD VOLYM av sulfatmassa och CTMP uppgick till 82,6 (83,1) tusen ton. Volymen slipmassa uppgick till 4,6 (16,9) tusen ton.
   
 • EBIT (rörelseresultat) för första kvartalet 2023 var 149 (145) MSEK. Ökade rörliga kostnader motverkades av höga försäljningspriser och en bättre produktmix.

  NETTORESULTATET ör första kvartalet 2023 var 118 (114) MSEK. Resultat per aktie för kvartalet var 0,77 (0,75) SEK.
   
 • BALANSRÄKNINGEN är fortsatt stark. Soliditeten var 66 (67) procent och tillgänglig likviditet uppgick till 860 (416) MSEK. Nettokassan uppgick till 475 MSEK.

______________________________________________________________________________________________________________________________

VD-ORD

Vi redovisar en bra start på 2023 avseende såväl resultatet som produktionen. Massapriserna var fortfarande på en historiskt hög nivå och utgjorde en viktig faktor bakom det stabila resultatet. Dock är priserna sjunkande. Koncernens inriktning mot nischer med en stabil och växande efterfrågan tillsammans med våra solida finanser gör oss väl rustade inför de utmaningar som uppstår i en osäker omvärld. Vårt fokus på ständig förbättring inom de områden vi själva kan påverka fortsätter.

Nettoomsättningen växte 13 procent under kvartalet, till 744 MSEK. EBIT uppgick till 149 MSEK. Exklusive slipmassa ökade produktionen 4 procent, driven av en tydlig ökning inom sulfatmassa medan leveranserna var i stort sett stabila. Produktionen följde planen, med undantag för vissa mindre produktionsbegränsningar i Rottneros Bruk, till följd av de höga elpriserna i januari. Under kvartalet fortsatte de i ett historiskt perspektiv alltjämt höga massapriserna och en stark USD gynna våra marginaler.

FÖRSTA KVARTALET MED NY PRODUKTIONSSTRUKTUR
Detta var koncernens första kvartal helt utan produktion av slipmassa efter sliplinjens avveckling i december. I efterhand kan vi konstatera att timingen för avvecklingen var lyckosam med tanke på den allt svagare efterfrågan på grafiska papper, slipmassans huvudanvändningsområde.

Under kvartalet märktes tecken på en minskad kostnadsinflation. Toppen på kemikaliepriserna ser ut att ha passerats. Vissa av dem har planat ut och andra har börjat sjunka. Försörjningen på vedråvara var stabil för såväl sågverksflis som rundved, men priserna var fortsatt höga. Under kvartalet aktiverade vi därför virkesimporten från Baltikum för att balansera den inhemska vedförsörjningen och motverka den ökande konkurrensen om råvaran i Sverige.

MASSAPRISERNA FORTSATT PÅ HISTORISKT GODA NIVÅER
Balansen på massamarknaden under kvartalet var fortsatt gynnsam för köparna, främst genom den globala konjunkturnedgången och en därmed successivt svagare efterfrågan. Lagernivåerna på marknaden är höga generellt. Listpriset för NBSK sjönk därmed 60 USD jämfört med årsskiftet, till 1 370 USD i slutet av mars, vilket var en relativt blygsam nedgång mot bakgrund av den tydliga konjunkturavmattningen.

Det är främst i Europa, men även i Nordamerika, som efterfrågan bromsar. Samtidigt agerar Kina inte draglok i den utsträckning som förväntats efter att ekonomin öppnat upp igen. Efterfrågan inom flera av Rottneros nischer är fortsatt god. Det gäller främst filter och elektrotekniska applikationer, där vi levererar tydliga mervärden till våra kunder, men även mjukpapper.

STORA FINANSIELLA BUFFERTAR
Vi har fortsatt en hög beredskap inför de utmaningar som det rådande globala ekonomiska läget innebär. Vår solida balansräkning ger oss en väl tilltagen finansiell buffert. Soliditeten uppgick vid kvartalsskiftet till 66 procent, våra likvida medel ökade till 578 MSEK och tillgänglig likviditet uppgick till totalt 860 MSEK. Nettokassan uppgick till robusta 475 MSEK.

PACKAGINGS PROJEKT I POLEN LÖPER ENLIGT PLAN
Under kvartalet bildades formellt det 50/50-ägda bolaget i samband med samriskprojektet i Polen tillsammans med Arctic Paper. Bolaget kommer att bygga och driva fabriken för produktion av formpressade fibertråg i stor industriell skala. Projektet följer tidplanen. Tillverkningskapaciteten är beräknad till cirka 80 miljoner förpackningar per år, väsentligt fler jämfört med vår anläggning i Sunne. Det ger oss ett starkt utgångsläge på den snabbt och långsiktigt växande marknaden för klimatsmarta livsmedelsförpackningar.

VARSEL PÅ VALLVIKS BRUK I APRIL
I april varslades 24 personer i Vallviks Bruk. Mot bakgrund av kostnadsinflationen, de sjunkande massapriserna och en potentiellt svagare dollar är det nödvändigt att se över bemanningen för att säkerställa en långsiktigt lönsam verksamhet. Det är ett tufft besked vi gett vår personal. Vårt fokus är att genomföra neddragningen så respektfullt och omsorgsfullt som möjligt.

INVESTERINGAR
I april har styrelsen beslutat att investera i utökad CTMP-kapacitet samt förnyelsebar energiproduktion och -lagring i Rottneros Bruk. Detta är en milstolpe i den fortsatta utvecklingen av koncernen.

Jag vill passa på att tacka alla medarbetare på Rottneros som varje dag jobbar för att ytterligare utveckla verksamheten, samt våra kunder, leverantörer, ägare och styrelsen för ett gott samarbete.

(för fullständig rapport, se bifogade fil)

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2023 klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Påminnelse;
Inbjudan till Rottneros presentation av delårsrapport Q1 2023

Alla deltagare kan följa presentationen via länken kl 12.00 den 26 april: https://www.finwire.tv/webcast/rottneros/q1-2023/

Presentationen kommer att hållas på engelska. Frågor kan ställas på svenska eller engelska via länken i förväg eller under presentationen.

Det går även att se presentationen i efterhand via
Rottneros Youtubekanal eller webbplats: https://www.rottneros.se/investerare/presentationer/

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')