Rottneros delårsrapport januari-mars

2020-04-24, 08:00
 - Regulatorisk
Nytt produktionsrekord, pandemin innebär kraftigt ökad osäkerhet

 

 • MARKNADSPRISNOTERINGEN för NBSK-massa var 28 % lägre i USD och 24 % lägre i SEK jämfört med första kvartalet 2019. Jämfört med fjärde kvartalet 2019 var trenden svagt positiv.
 • NETTOOMSÄTTNINGEN minskade med 7 % till 585 (630) MSEK. Den negativa prisutvecklingen motverkades av högre leveransvolymer, 110,0 (99,1) tusen ton.
   
 • EBIT (rörelseresultat) för första kvartalet 2020 var 48 (141) MSEK. Nedgången är främst påverkad av sjunkande marknadspriser. Volymtillväxt och lägre kostnader bidrar positivt.
   
 • RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER för första kvartalet 2020 var 43 (136) MSEK. Resultat per aktie för kvartalet var 0,21 (0,71) SEK.
   
 • PRODUCERAD VOLYM är ett nytt kvartalsrekord och uppgick till 109,4 (97,6) tusen ton. Ökningen jämfört med första vartalet 2019 är 12 %. Försäljningsvolymen ökade 11 % till 110,0 (99,1) tusen ton.
   
 • NYKVIST SKOGS AB konsolideras i koncernen från 1 januari 2020.
   
 • STARK BALANSRÄKNING ger en bra grund i osäkra tider. Soliditeten är 54 (61) % och tillgänglig likviditet uppgär till uppgår till 569 (546) MSEK.
   
 • ÅRSSTÄMMAN som var planerad att hållas 28 april 2020 har skjutits upp och ska hållas senast 30 juni 2020.
   

VD-ORD

Corona-pandemins effekter och utmaningar präglar just nu massamarknaden och Rottneros verksamhet. Samtidigt fortsätter vårt fokus mot ständiga förbättringar ge resultat. Genom en stark volymtillväxt under det första kvartalet har vi etablerat en ny nivå för produktion och leveranser. Våra engagerade medarbetare, starka finanser och effektiva anläggningar gör oss väl förberedda inför de fortsatta utmaningar som väntar.

Corona-pandemins konsekvenser har präglat vår verksamhet de senaste månaderna. Som alltid sätter vi våra medarbetares hälsa i första rummet. Vi var tidigt ute med riskbedömningar för resor och möten. Vi gör inga resor längre, inte heller interna om inte de är affärskritiska. Vi har satt upp tydliga regler för externa besökare och en planering för att hålla fabrikerna igång vid ökad sjukfrånvaro. För de som kan är det hemarbete som gäller för att minska smittorisken.

MASSAMARKNADEN HITTILLS RELATIVT STABIL MEN RISK FÖR STORA UTMANINGAR FRAMÖVER
fter en stabil inledning på året har massamarknaden påverkats på ett genomgripande sätt av corona-pandemin. Massa och papper har klassats som samhällsviktiga i Sverige och flera andra länder, bland annat i Italien. På kort sikt upplever vi en ökad efterfrågan genom sjukvårdens växande behov av cellulosabaserade produkter. En högre försäljning av vissa hushållsprodukter påverkar också. Detta leder till ökad efterfrågan inom viktiga segment för Rottneros, främst mjukpapper, filter och förpackningsprodukter. Genom att returfiberflödena just nu påverkas negativt skapar det ett ökat behov av marknadsmassa. Prisbilden under kvartalet var relativt stabil.

Våra transporter fungerar relativt väl förnärvarande. Samtidigt innebär nedstängda länder och gränser att vi kan få större utmaningar med leveranserna framöver.

På medellång sikt är det sannolikt med en inbromsning på marknaden när den del av efterfrågan som drivits av de akuta behoven inom sjukvården och hamstringen mättats, och vi känner av effekterna från den makroekonomiska nedgången. På längre sikt bör de kraftfulla stimulansåtgärderna, både penningpolitiska och statsfinansiella, som nu sjösätts bädda för en gradvis återhämtning på marknaden.

Tillgången på vedråvara var fortsatt god under det första kvartalet. Balansen mellan lokal vedförsörjning och import låg på en normal och gynnsam nivå. Råvarusituationen riskerar dock att påverkas negativt framöver av inbromsningen för sågade trävaror. Den innebär minskad tillgång på sågverksflis, som utgör en viktig del av vår råvaruförsörjning. Ett krympande behov av sågtimmer kan även dra ned utbudet på massaved. Samtidigt motverkas detta av att barkborreproblematiken fortsätter att driva på utbudet av skadat virke.

VÅR LÅNGSIKTIGA PLAN FORTSÄTTER LEVERERA
Parallellt med utmaningarna vi har genom corona-pandemin, följer vi framgångsrikt vår långsiktiga plan att genom ständiga förbättringar i våra processer och rutiner öka produktionen. Under kvartalet ökade produktionen med hela 12 procent jämfört med Q1 ifjol och uppgick till drygt 109 tusen ton. Det innebär att vi etablerat en ny produktionsnivå räknat på rullande 12 månader, 420 tusen ton. Tidigare har den legat på cirka 405 tusen ton. Leveranserna ökade 11 procent till 110 tusen ton. Nettoomsättningen och EBIT minskade dock, främst genom de lägre massapriserna jämfört med fjolårets första kvartal. Samtidigt bidrog den goda tillväxten för leveransvolymerna klart positivt. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 48 MSEK.

HÖG FINANSIELL BEREDSKAP INFÖR EN OSÄKER OMVÄRLD
Vi har fortsatt en robust balansräkning med en betydande likviditet. Soliditeten uppgick vid utgången av det första kvartalet till 54 procent. Koncernens likvida medel uppgick samtidigt till 387 MSEK och outnyttjade krediter till 182 MSEK. Vid samma tidpunkt var den räntebärande nettoskulden 24 MSEK.

På grund av osäkerheten kring den globala konjunkturutvecklingen genom spridningen av corona-viruset beslutade Rottneros styrelse i slutet på mars att skjuta upp årsstämman som var planerad att hållas den 28 april. Den kommer att hållas senast den 30 juni 2020.

Jag vill passa på att tacka samtliga medarbetare för deras starka engagemang och för att de helhjärtat sluter upp bakom Rottneros i denna för alla så utmanande tid. Genom våra åtgärder försöker vi hålla corona-effekterna så långt bort som möjligt från verksamheten. Därutöver kommer vårt fokus vara entydigt mot att fullfölja de senaste årens arbete och vidareutveckla Rottneros för ökad produktion, effektivitet, hållbarhet och närhet till våra kunder.

De globala makroekonomiska effekterna på grund av pandemin kommer vara betydande under  det kommande året. Genom våra engagerade medarbetare, operationella effektivitet, starka finanser och nära relationer till kunder, leverantörer samt partners har vi ett starkt utgångsläge för att möta den konjunkturnedgång som inletts.

(för fullständig rapport, se bifogade fil)

_________________________________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den24 april 2020 klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.

_________________________________________________________________________________________________________________ För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, vd och koncernchef, Rottneros AB, +46 (0)270 622 65 lennart.eberleh@rottneros.com

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')