ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ FRÅN ROTTNEROS AB

2008-04-25, 08:59
 - Icke regulatorisk

Vi lever upp till de flesta av dessa ambitioner, konstaterade han, även om vi möter en stark kon-kurrens på vedmarknaden när vi köper in råvara och på massamarknaden när vi säljer våra pro-dukter. Kostnandsläget i våra fabriker ligger i nivå med konkurrenternas och är konkurrenskraftigt men måste trimmas ytterligare och vi har krav på oss på miljöinvesteringar främst i våra sulfatfa-briker i Vallvik och Miranda.

Han konstaterade även att 2007 har bjudit på både negativa och positiva händelser. Till de positi-va hör att massapriset har stigit från 730 till 870USD/ton och ökad massakonsumtion. Till de ne-gativa hör att dollarn har fallit från sju till sex kronor och att vedpriserna har stigit kraftigt med 20-30 procent.

För Rottneros del var de viktigaste händelserna offentliggörande av planerna på att investera i en CTMP-fabrik i Sydafrika baserad på anläggningen i Utansjö, beslutet att bygga en SilviPak-fabrik i Miranda samt invigningen av ångturbinen i Vallvik, som gör bruket i stort sett självförsörjande på el.

Positiva komponenter

Angående resultatet för 2007 tog Ole Terland upp en rad positiva komponenter, även om resulta-tet, ett minus på 301 MSEK, var negativt. Bland de positiva interna faktorerna nämnde han bland annat att det fleråriga besparingsprogrammet har nått målet på 100 MSEK och att koncernens produktion och leveranser nådde rekordnivå.

Vidare konstaterade han att massamarknaden har varit stark med prishöjningar som har motverkat försvagningen av USD. Det som har varit mest problematiskt, och som direkt eller indirekt ligger bakom en stor del av Rottneros svaga resultat, är att koncernens vedkostnader har stigit med närmare 200 MSEK. Den enskilt största minusposten är de nedskrivningar i Utansjö på 284 MSEK som har föranletts av beslutet att lägga ner bruket under andra kvartalet 2008. Han visade också som en kommentar till Rottnerosaktiens svaga utveckling under 2007 en kurva som på ett tydligt sätt belyser sambandet mellan USD-kursen och börskursen.

Tre framtidsprojekt

Ole Terland tog upp tre framtidsprojekt för Rottneros. Det första är att genomföra Sydafrikaprojektet som skulle bekräfta Rottneros världsledarskap på mekaniska massor med en ny kvalitet, d v s CTMP av eukalyptus. Projektet ger en lågkostnadsproduktion med låg dollarexponering och skulle förbättra Rottneros finansiella ställning direkt.

Det andra är att genomföra SilviPak-satsningen genom att inta en ledande position i Europa av-seende förpackningar för färdiglagad kyld och fryst mat.

Det tredje är att utveckla koncernens fabriker så att produktkvaliteten motsvarar kundernas för-väntningar i ännu högre grad, kostnadseffektiviteten är konkurrenskraftig och produktionen av grön el ökar.

För att får råd med dessa satsningar måste vi höja priserna med det mervärde våra massproduk-ter ger kunden som argument sade Ole Terland. Det gäller inte minst våra kundanpassade nisch-produkter. Vidare måste vi sträva efter att frigöra rörelsekapital. Vidare är en försäljning av CTMP-anläggningen i Utansjö till sydafrikaprojektet en viktig del. Vi måste även vara öppna för olika samarbeten och i slutändan måste vi kanske be ägarna om mer pengar.

Produktionsrekord vid alla bruk

När Ole Terland beskrev koncernens enheter konstaterade han bland annat att alla bruken slog produktionsrekord och att tillgängligheten har varit hög. Vallvik har genomfört en framgångsrik satsning på oblekt massa för elektriska applikationer. Rottneros Bruk får genom nedläggningen av Utansjö en unik möjlighet att optimera såväl kvalitets- som kundregistret på både slipmassa och CTMP. Rockhammar har ansökt om utökad koncession från 66 000 till 90 000 ton per år. Mi-randa har ett behov av miljörelaterade investeringar men som ger sänkta energikostnader.

Angående SilivPak konstaterade han att förpackningen har rönt ett mycket stort intresse hos kun-derna vilket bland annat bekräftas av den genombrottsorder som offentliggjordes på stämmoda-gen. Det stora intresset har resulterat i beslutet att en ny fabrik i Miranda, som blir klar under tred-je kvartalet och i planer på att bygga en ny fabrikshall för SilviPak vid Rottneros Bruk.

Livskraftiga kvarvarande enheter

Ole Terland gjorde en jämförelse av råvarukostnaderna mellan Utansjö Bruk, som läggs ner under andra kvartalet, och koncernens övriga bruk. Han konstaterade att kvarvarande enheter är livskraftiga, till skillnad mot Utansjö. De mekaniska bruken i Rockhammar och Rottneros därför att de har lägre vedkostnader och sulfatbruken i Vallvik och Miranda därför att de är mindre elintensi-va.

Angående sydafrikaprojektet, som om slutgiltigt avtal tecknas innebär att CTMP-anläggningen i Utansjö säljs till det bolag som kommer att ägas gemensamt med det lokala bolaget NCT Fore-stry och installeras i det massabruk som ska byggas, sade Ole Terland att tillgång på euka-lyptusved till konkurrenskraftiga priser är mycket god. Han konstaterade även att energipriserna är långsiktigt låga, att infrastrukturen är bra och att där finns en skogsindustriell tradition.

Efter att ha presenterat resultatet för första kvartalet 2008 – ett minus på 122 MSEK, till stor del som en följd av reserveringar på 90 MSEK för nedläggningen av Utansjö Bruk och en förlust vid bruket på 15 MSEK, redogjorde Ole Terland för förutsättningarna under resten av 2008.

Stark marknad även under 2008

Han konstaterade att skogsindustrins huvudproblem är USD-kursen, vedpriserna, förmågan att ta betalt och finansieringen. El-priserna ser han som hanterbara medan det globala klimatproblemet gynnar branschen genom att produkterna är förnyelsebara och att växande skogar konsumerar koldioxid.

Angående marknaden anser Ole Terland att det finns förutsättningar för en fortsatt stark massa-marknad även under 2008. Detta gäller i synnerhet Asien och framför allt Kina där efterfrågan stiger mer än den egna produktionen. Han underströk att Indien som har brist på egen vedråvara och främst producerar massa av årsväxter och returfibrer börjar bli en för globala aktörer intres-sant massamarknad. Han konstaterade även att massapriset stöttas av en svag USD-kurs och globalt höga vedpriser.

Vinstdisposition

Stämman fastställde styrelsens och verkställande direktörens förslag om att inte lämna någon utdelning för 2007. 296 309 865 kronor balanseras i ny räkning.

Arvode till styrelsen

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen skall utgå med följande belopp. Till ordföranden utgår 500 000 kr, till ordinarie ledamöter, som inte är an-ställda i bolaget, utgår 250 000 kr, samt att ledamöterna i utskotten arvoderas med dagarvoden om 10 000 kr per dag. Till arbetstagarrepresentanterna föreslås ett inläsningsarvode om 25 000 kr per person. Arvode till revisorerna utgår enligt av VD godkänd räkning.

Styrelse

Vid årsstämman omvaldes styrelseledamöterna Per Eiritz, Johan Holmgren, Kjell Ormegard, Ing-rid Westin Wallinder, samt Rune Ingvarsson såsom ordförande och nyvaldes av Roger Assers-tåhl.

Bemyndigande att överlåta egna aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta aktier i bolaget (aktier som tidigare förvärvats under bolagets återköpsprogram). Överlåtelse av egna aktier får ske med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar.

Valberedning

Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande samt två ledamöter varvid ordföranden inte skall vara ordförande i valberedningen. Av de oberoende ledamöterna skall en vara representant för bolagets största aktieägare samt en vara representant för en av bolagets övriga fyra största aktieägare.

Styrelsens utskott

Bemyndigande för styrelsen att inom sig utse ledamöter till Revisionsutskottet, Finansutskottet och Ersättningsutskottet.

Upplands Väsby 2008-04-24

Rottneros AB (Publ.)

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av mode¬r¬bolaget Rottneros AB, börsnoterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB, Rockhammars Bruk AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal samt försäljningsbolaget Rottneros S.A. i Belgien. Koncernen har även ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar av pappersmassa för livsmedel. Koncernen har ca 720 anställda och omsätter ca 2,9 miljarder kronor.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')