DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2009

2009-07-24, 08:31
 - Regulatorisk

• Arbetet med att förändra den operativa strukturen ger positiva resultateffekter. Resultatet efter finansnetto för andra kvartalet 2009 uppgick till 3 (-57) MSEK.

• Resultatet efter finansnetto för det första halvåret 2009 uppgick till -112 (-179) MSEK. Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till -102 (-158) MSEK.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret uppgick till 34 (-2) MSEK.

• Efter rapportperiodens slut har Rottneros per 10 juli löst hela det befintliga obligationslånet om 150 MSEK. Effekten på Rottneros av transaktionen blir en bortskrivning av skulder och därmed minskad nettoskuldsättning med 110 MSEK, som kommer att resultatföras under tredje kvartalet.

• Rottneroskoncernens försäljning av verksamheten vid Rockhammars Bruk till Korsnäs AB slutfördes med tillträde den 1 april 2009. Försäljningen har medfört en realisationsvinst under andra kvartalet om drygt 50 MSEK.

• Den 16 april meddelades att Rottneros har beslutat att avveckla verksamheten vid det spanska massabruket Rottneros Miranda S.A. Verksamheten och företaget avvecklas enligt spansk insolvenslagstiftning.

• Balansen på massamarknaden har förbättrats väsentligt, vilket möjliggör prishöjningar.

• Bolaget avstår från att lämna en prognos för helåret 2009.

DETTA ÄR ROTTNEROS

Rottneros, med anor tillbaka till 1600-talet, är en fristående och flexibel leverantör av kund-anpassad, högkvalitativ pappersmassa. Genom ständig produktutveckling, hög leverans-säkerhet, teknisk support och service anpassar Rottneros sig till krävande kunders behov.

Rottneros har en total produktionskapacitet på 400 000 ton massa per år vid två fabriker i Sverige. Ett allt intensivare produktutvecklingsarbete i samklang med kundernas önske¬mål skall leda till en stabilare och högre lönsamhet över en konjunkturcykel.

(För fullständig rapport se bifogad fil)

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')