DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2009

2009-04-23, 08:51
 - Regulatorisk

• Resultatet efter finansnetto för det första kvartalet 2009 uppgick till -115 (-122) MSEK. Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -110 (-110) MSEK.

• Den 11 mars 2009 offentliggjordes Rottneroskoncernens försäljning av verksamheten vid Rockhammars Bruk till Korsnäs AB. Affären slutfördes med tillträde den 1 april 2009 då köpeskillingen uppgående till 145 MSEK betalades. Försäljningen ger under andra kvartalet en realisationsvinst om drygt 50 MSEK, samt minskar koncernens nettoskuldsättning och förbättrar den kortsiktiga likviditeten med cirka 40 MSEK.

• Den svaga marknaden ger dock Rottneros en fortsatt ansträngd likviditet och negativ resultatutveckling. Rottneros förhandlar därför fortsatt med bolagets kreditgivare för att säkerställa likviditetsbehovet och för att få rådrum för att skapa nödvändiga förändringar av den operativa och finansiella strukturen, vilket innefattar överväganden om nyemission.

• Den 16 april meddelades att Rottneros har beslutat att avveckla verksamheten vid det spanska massabruket Rottneros Miranda S.A som har belastat resultatet med -49 MSEK under det första kvartalet 2009. Verksamheten och företaget avvecklas enligt spansk insolvenslagstiftning. Ett led i avvecklingen är att Rottneros Miranda S.A. ställer in betalningarna.

• Bolaget avstår från att lämna en prognos för helåret 2009.

DETTA ÄR ROTTNEROS

Rottneros, med anor tillbaka till 1600-talet, är en fristående och flexibel leverantör av kund¬anpassad, högkvalitativ pappersmassa. Genom ständig produktutveckling, hög leverans¬säkerhet, teknisk support och service anpassar Rottneros sig till krävande kunders behov.

Rottneros har en total produktionskapacitet på 535 000 ton massa per år vid två fabriker i Sverige och en i Spanien. Ett allt intensivare produktutvecklingsarbete i samklang med kundernas önske¬mål skall leda till en stabilare och högre lönsamhet över en konjunkturcykel

(För fullständig rapport se bifogad fil.)

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')