ÅRSSTÄMMA I ROTTNEROS AB (PUBL)

2010-03-23, 14:29
 - Icke regulatorisk

Årsstämma i Rottneros AB äger rum torsdagen den 22 april 2010 klockan 15.00 i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Plan 4, Sektion D, World Trade Center konferens, Sal New York, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 14.00.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 16 april 2010, och

• anmäla sig till bolaget senast fredagen den 16 april 2010 via Rottneros hemsida www.rottneros.com, per telefon 08-590 010 00 eller per telefax 08-590 010 01. Anmälan kan också göras skriftligen till Rottneros AB, Box 70 370, 107 24 Stockholm. Vid anmälan vänligen uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd i aktieboken fredagen den 16 april 2010 för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

Fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast onsdagen den 21 april 2010. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på bolagets hemsida.

Dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och fastställande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill:

a) styrelseordförandens redogörelse för arbetet i styrelsen och i styrelsens utskott under 2009;

b) verkställande direktörens anförande; och

c) revisorernas redogörelse för revisionsarbetet under 2009.

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Redogörelse för valberedningens arbete och valberedningens förslag.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

13. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt val av styrelseordförande.

14. Beslut om valberedning inför årsstämman 2011.

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

16. Beslut om a) riktad nyemission, b) ändring av bolagsordningen och c) sammanläggning av aktier.

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om courtagefri handel.

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

19. Beslut om incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner.

20. Beslut om villkorad ändring av bolagsordningen.

21. Årsstämmans avslutande.

Valberedningens förslag

Valberedningen, som sedan den 12 februari 2010 består av Olle Grundberg, Nemus Holding AB (ordförande i valberedningen), Henrik Strömbom, Case Asset Management AB och Kjell Ormegard (styrelsens ordförande) och tillsammans representerar cirka 25 procent av aktiekapitalet, föreslår följande:

Punkt 1 - Stämmoordförande

Valberedningen föreslår att jur kand Michael Bertorp utses till ordförande vid stämman.

Punkt 11 - Antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår fyra (4) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 12 - Arvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall utgå med följande belopp. Till ordföranden utgår 500.000 kronor, till ordinarie ledamöter, som inte är anställda i bolaget, utgår 250.000 kronor. Ersättning till ledamot för utskottsarbete skall utgå med 25.000 kronor, med undantag för uppdraget som ordförande i utskotten som skall ersättas med 50.000 kronor. Till arbetstagarrepresentanterna föreslås ett inläsningsarvode om 25.000 kronor per person. Arvode till revisorerna utgår enligt av verkställande direktören godkänd räkning.

Punkt 13 - Förslag till styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Roger Asserståhl, Kjell Ormegard och Ingrid Westin Wallinder, samt nyval av Bengt Unander-Scharin. Kjell Ormegard föreslås väljas till ordförande. Om Kjell Ormegards uppdrag som styrelseordförande upphör i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny styrelseordförande.

Bengt Unander-Scharin, född 1943, civilekonom, är ordförande i Ljungträ AB. Hans tidigare erfarenhet är bl. a. marknadschef Södra Skogsägarna, VD Aspa Bruk, styrelseledamot i Skogsindustrierna, Sydved samt Handelshuset Ekmans Europa.

Punkt 14 - Förslag till valberedning inför årsstämma 2011

Valberedningen föreslås bestå av styrelsens ordförande samt två ytterligare ledamöter, varvid styrelsens ordförande inte skall vara ordförande i beredningen. Av de två ledamöterna, utöver styrelsens ordförande, skall en vara representant för bolagets största aktieägare, samt en vara representant för någon av bolagets övriga fyra största aktieägare. Ingen av dessa två ledamöter får också vara styrelseledamot. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fem till röstetalet största aktieägarna, skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fem till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sina representanter eller erbjuda den aktieägare som röstmässigt därefter står i tur en plats i valberedningen så att antalet ledamöter uppgår till tre. Det åligger styrelsens ordförande att tillse att ledamöter utses enligt ovan. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall presenteras senast sex månader före årsstämman 2011. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning från tid till annan skall offentliggöras på bolagets hemsida. Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2011:

1. stämmoordförande,

2. antal styrelseledamöter och suppleanter,

3. val av styrelseledamöter och suppleanter,

4. val av styrelseordförande,

5. styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,

6. arvode till revisorerna,

7. förekommande fall förslag till val av revisorer och

8. kriterier för hur ny valberedning skall utses.

Styrelsens förslag

Punkt 8 - Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas (0 kronor föregående år).

Punkt 15 - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för bestämmande av ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare. Med andra ledande befattningshavare avses för närvarande de sju personer som tillsammans med verkställande direktör utgör koncernledningen och presenteras på bolagets hemsida och sidorna 82-83 i årsredovisningen för 2009.

Ersättningen till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig lönedel, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Fast lön och rörlig lön skall vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den rörliga lönedelen skall baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål och vara maximerad i förhållande till den fasta lönen. Program för rörliga lönedelar bör utformas så att styrelsen vid exceptionella ekonomiska förhållanden, har möjlighet att villkora, begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lönedel om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter.

Uppsägningstiden skall vara mellan ett halvt och ett år från befattningshavarens sida och mellan ett och två år från bolagets sida. Verkställande direktör skall ha rätt till årlig ersättning under två år motsvarande den lön som utbetalas under uppsägningstiden.

Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, och ge befattningshavaren rätt att erhålla pension från lägst 62 års ålder.

Frågor om ersättning till bolagsledningen skall behandlas av ett ersättningsutskott och, när det gäller verkställande direktör, beslutas av styrelsen. Om bolaget i något särskilt fall ger enskild styrelseledamot uppdrag för bolaget utöver ordinarie styrelsearbete och utskottsarbete, skall styrelsen besluta om ersättningen, vilken skall vara marknadsmässig och skälig.

Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

En särskild maximerad prestationsbaserad bonus kopplad till Sydafrika-projektet avses att utges till verkställande direktör och efter beslut av ersättningsutskottet till andra berörda ledande befattningshavare.

Punkt 16 - Beslut om a) riktad nyemission, b) ändring av bolagsordningen och c) sammanläggning av aktier

Styrelsen ser ett behov att minska aktieantalet i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier. För att uppnå detta resultat föreslår styrelsen att årsstämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag. Förslagen till beslut under punkterna a-c nedan skall fattas som ett beslut och är således villkorade av att samtliga förslag antas av årsstämman.

a) Beslut om riktad nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 3,10 kronor genom nyemission av högst 31 stamaktier. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Swedbank AB (publ). De nya aktierna ska tecknas senast den 23 april 2010. Överteckning kan inte ske. Teckningskursen per aktie ska motsvara aktiens slutkurs enligt notering på Nasdaq OMX Stockholm den 20 april 2010, dock ej lägre än aktiens kvotvärde. Betalning ska erläggas kontant senast den 23 april 2010. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppnå ett antal aktier vilket är jämnt delbart med tio (10), så att bolagets aktie erhåller ett jämnt kvotvärde efter det att den under punkten c nedan föreslagna sammanläggningen av aktier har verkställts. Grunden för emissionskursen är aktiens marknadsvärde per den 20 april 2010.

b) Ändring av bolagsordningen

För möjliggörande av sammanläggningen av aktier enligt punkten c nedan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att § 5 i bolagsordningen ändras enligt nedan. Ändringen innebär även att regleringen i § 5 avseende uppdelning mellan stam- och C-aktier tas bort. Denna reglering har tidigare införts i samband med bolagets återköpsprogram 2002. Regleringen har idag ingen funktion och bör enligt styrelsens mening därför tas bort.

Styrelsen föreslår således att nuvarande text under § 5 tas bort och ersätts med följande:

”Antalet aktier skall vara lägst 100.000.000 och högst 400.000.000.”

c) Sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om sammanläggning av bolagets aktier (1:10), varvid tio (10) stamaktier läggs samman till en (1) stamaktie, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier. Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denne av Swedbank AB (publ) (”Garanten”) vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1-9 aktier) att dennes innehav, efter tillägg för av Garanten tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med tio (10), s.k. avrundning uppåt. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Förslaget innebär att bolagets aktiekapital, efter den riktade nyemissionen enligt punkten a. ovan och genomförd sammanläggning, kommer att uppgå till 153.393.890 kronor fördelat på 153.393.890 stamaktier, innebärande att varje aktie har ett kvotvärde om en (1) krona.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen eller den som styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut enligt punkterna a-c ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 17 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om courtagefri handel

Bolaget har av historiska skäl många aktieägare som äger ett mindre antal aktier. För att underlätta innehavsförändring för aktieägare som endast äger en mindre aktiepost där kostnaden för handeln (s.k. courtage) utgör ett betydande värde i förhållande till aktiepostens värde samt för att rationalisera bolagets administration och i syfte att uppnå en icke oansenlig kostnadsbesparingseffekt över tiden för bolaget, har bolagets styrelse diskuterat möjligheten att erbjuda försäljning alternativt köp av aktier genom ett förenklat förfarande utan kostnad för courtage för de berörda aktieägarna. Kostnaden för handeln avses bäras av bolaget. Förfarandet är även avsett att leda till en ändamålsenlig ägarstruktur och förbättrad likviditet i handeln med bolagets aktier. I tillägg till justeringen av ägarstrukturen i bolaget vill styrelsen, baserat på samma grunder som presenteras ovan, även ge ägarna av köpoptionerna 2009/2011 som ställdes ut av Swedbank i samband med nyemissionen i november 2009 motsvarande möjlighet att genomföra en förändring av sitt ägande utan kostnad för courtage.

Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, senast före årsstämman 2011, kunna erbjuda bolagets aktieägare, med ett innehav understigande 1.000 aktier (100 aktier efter genomförd sammanläggning enligt styrelsens förslag), att vid ett tillfälle courtagefritt kunna sälja sitt innehav alternativt kunna köpa till så många aktier att innehavet uppgår till 1.000 aktier (100 aktier efter genomförd sammanläggning enligt styrelsens förslag). Vidare ska innehavare av mindre än 3.000 köpoptioner 2009/2011 kunna erbjudas motsvarande möjlighet att vid ett tillfälle courtagefritt kunna sälja sitt innehav alternativt kunna köpa till så många köpoptioner att innehavet uppgår till 3.000 köpoptioner. (I samband med den av styrelsen föreslagna sammanläggningen kommer en omräkning ske av det antal aktier som köpoptionerna berättigar till teckning av samt teckningskursen per aktie så att tio (10) köpoptioner kommer att berättiga till teckning av en (1) stamaktie till en teckningskurs om 8,20 kronor.) Styrelsen föreslås vidare bemyndigas kunna fatta beslut om tiden under vilket erbjudandet ska löpa samt de närmare villkoren för erbjudandet.

Punkt 18 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta aktier i bolaget (aktier som tidigare förvärvats under bolagets återköpsprogram). Överlåtelse av egna aktier får ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av egna aktier får ske med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Ersättning för överlåtna aktier ska erläggas kontant. Syftet med styrelsens bemyndigande är att bolaget skall kunna avhända sig de egna aktier som man idag äger då bolaget inte har något vidare behov av dessa samt därigenom kan frigöra likviditet.

Punkt 19 - Beslut om incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner

Styrelsen finner det angeläget och i samtliga aktieägares intresse att skapa ett långsiktigt ägarengagemang för ledningen i bolaget samt ge ledningen möjlighet att ta del av och verka för positiv värdeutveckling av bolagets aktier och att öka ledningens känsla av samhörighet med bolaget. Styrelsen föreslår därför att årsstämman med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets ledande befattningshavare, innefattande emissioner av teckningsoptioner av två serier i huvudsak i enlighet med nedanstående.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att emittera högst 25.000.000 teckningsoptioner av serie A och 5.000.000 teckningsoptioner av serie B. Rätt att teckna teckningsoptionerna utan ersättning tillkommer bolagets helägda dotterbolag Utansjö Bruk Aktiebolag. Utansjö Bruk Aktiebolag ska efter teckning erbjuda befintliga och framtida ledande befattningshavare i Rottneros-koncernen att förvärva teckningsoptionerna.

Vid fullt utnyttjande av samtliga optionsrätter för teckning av nya stamaktier kommer aktiekapitalet att öka med högst 3.000.000 kronor, vilket motsvaras av 30.000.000 stamaktier med ett kvotvärde per aktie om 10 öre. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av de 25.000.000 teckningsoptionerna av serie A och de 5.000.000 teckningsoptionerna av serie B som föreslås ges ut är ca 2 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Bolaget bedömer att några väsentliga kostnader inte kommer att uppstå i samband med teckningsoptionsprogrammet.

I samband med den av styrelsen föreslagna sammanläggningen av aktier kommer en omräkning ske av villkoren för teckningsoptionerna.

Teckningsoptioner av serie A

Följande kategorier, som är befintliga ledande befattningshavare i Rottneros-koncernen, ska erbjudas teckningsoptioner av serie A 2010/2013; (a) verkställande direktören som ska erbjudas högst 10.000.000 teckningsoptioner; (b) marknadsdirektören som ska erbjudas högst 2.500.000 teckningsoptioner; (c) verkställande direktören i Rottneros Bruk AB som ska erbjudas högst 2.500.000 teckningsoptioner; (d) verkställande direktören i Vallviks Bruk AB som ska erbjudas högst 2.500.000 teckningsoptioner; (e) tekniska direktören som ska erbjudas högst 2.500.000 teckningsoptioner; (f) råvarudirektören som ska erbjudas högst 2.500.000 teckningsoptioner; och (g) inköpsdirektören som ska erbjudas högst 2.500.000 teckningsoptioner. Vid överlåtelse av teckningsoptionerna till de ledande befattningshavarna ska dessa betala 0,10 kronor per teckningsoption. Minsta antal teckningsoptioner som varje ledande befattningshavare kan förvärva är 500.000 teckningsoptioner. Anmälan om förvärv samt antal teckningsoptioner som önskas förvärvas ska ske under perioden 7 maj 2010-14 maj 2010.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie i Rottneros under perioderna 17 maj 2011-31 mars 2013 och 1 april 2013-16 maj 2013. Teckningskursen per stamaktie ska baseras på genomsnittlig senaste betalkurs för bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 23 april 2010-6 maj 2010 och ska, med användande av Black & Scholes värderingsmodell, fastställas så att optionspremien vid tillfället för överlåtelse av teckningsoption uppgår till 0,10 kronor. Teckningskursen per stamaktie skall dock aldrig understiga aktiens kvotvärde, för närvarande 0,10 kronor.

Teckningsoptioner av serie B

Framtida ekonomi- och finansdirektör i Rottneros ska senast den 2 maj 2011 erbjudas att förvärva högst 5.000.000 teckningsoptioner av serie B. Vid överlåtelse av teckningsoptionerna till den framtida ekonomi- och finansdirektören ska denne betala 0,10 kronor per teckningsoption. Minsta antal teckningsoptioner som kan förvärvas är 500.000 teckningsoptioner.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie i Rottneros under perioderna 17 maj 2011-31 mars 2013 och 1 april 2013-16 maj 2013. Teckningskursen per stamaktie ska baseras på genomsnittlig senaste betalkurs för bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under de tio handelsdagarna före förvärvstillfället alternativt de tio sista handelsdagarna före den 2 maj 2011 och ska, med användande av Black & Scholes värderingsmodell, fastställas så att optionspremien vid tillfället för överlåtelse av teckningsoption uppgår till 0,10 kronor. Teckningskursen per stamaktie skall dock aldrig understiga aktiens kvotvärde, för närvarande 0,10 kronor.

Punkt 20 - Beslut om villkorad ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att § 8 i bolagsordningen ändras enligt följande.

§ 8 ”Kallelse till stämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter samt en i Sunne utkommande daglig tidning.”

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen eller den som styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket. Styrelsens förslag om ändring av § 8 bolagsordningen är villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, vilken medför att den föreslagna lydelsen ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

Beslutsmajoritet

För beslut enligt styrelsens förslag under punkterna 16 och 18 och 20 ovan erfordras att årsstämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädda aktierna. För beslut enligt styrelsens förslag under punkten 19 ovan erfordras att årsstämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädda aktierna. För övriga beslut fordras enkel majoritet (mer än 1/2 av de röstande).

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, revisorns yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 8 och 15-20 hålls tillgängliga hos bolaget på Kungsbron 1, C6, Stockholm, och på bolagets hemsida www.rottneros.com senast från och med torsdagen den 8 april 2010 och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-590 010 00.

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 1.533.938.869 aktier motsvarande 1.533.938.869 röster. Bolaget innehar 8.219.641 aktier som inte kan företrädas vid stämman. Uppgifterna avser förhållandet vid kallelsens utfärdande.

Stockholm i mars 2010

Rottneros AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta gärna:

Kjell Ormegard, styrelsens ordförande, 070-668 93 76

Ole Terland, verkställande direktör, 08-590 010 00

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2010 klockan 14.30.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')