BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI–DECEMBER 2009

2010-02-02, 07:35
 - Regulatorisk

Detta är Rottneros

Rottneros, med anor tillbaka till 1600-talet, är en fristående och flexibel leverantör av kund¬anpassad, hög-kvalitativ pappersmassa. Genom ständig produktutveckling, hög leverans¬säkerhet, teknisk support och service anpassar Rottneros sig till krävande kunders behov.

Rottneros har en total produktionskapacitet på nära 400 000 ton massa per år vid två fabriker i Sverige. Ett allt intensivare produktutvecklingsarbete i samklang med kundernas önske¬mål skall leda till en stabilare och högre lönsamhet över en konjunkturcykel.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Genomförd nyemission

Rottneros har under fjärde kvartalet genomfört en nyemission om 225 MSEK, med företrädesrätt för Rottneros aktieägare. En extra bolagsstämma den 11 november beslutade att varje befintlig aktie ger rätt att teckna fem nya aktier för 0,25 kronor per aktie. Dessutom beslutades att det för 100 nytecknade aktier erhålls 27 köpoptioner att inom två år förvärva ytterligare en aktie per option för 0,82 kronor per aktie.

Teckningstiden löpte från och med den 23 november 2009 till och med den 7 december 2009. Resultatet av nyemissionen blev att 886 miljoner aktier, motsvarande 98,3 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill anmäldes önskemål om teckning av ytterligare 461 miljoner aktier utan stöd av teckningsrätter, vilket sammantaget innebar att nyemissionen övertecknats med 49,5 procent.

Den extra bolagsstämman den 11 november beslutade även att genomföra en riktad nyemission till Rottneros banksyndikat genom kvittning av lån motsvarande 200 MSEK där varje aktie tecknas för 0,45 kronor. Då kravet på att nyemissionen inbringar mer än 200 MSEK realiserades, har Rottneros långivande banker konverterat räntebärande skulder motsvarande 200 MSEK till 444.444.444 aktier i Rottneros.

Genom nyemissionerna har Rottneros eget kapital ökat med 402 MSEK efter garanti- och emis-sionskostnader och 182 MSEK tillförts kassan. Till följd av bankernas konvertering, en extra amor-tering om 60 MSEK samt att Nemus Holding kvittat en lånefordran inom ramen för nyemissionen, har de räntebärande skulderna minskat med 280 MSEK i december. Aktiekapitalet har ökat med 59.177.834,40 SEK till 153.393.886,90 SEK efter minskningen av aktiekapitalet enligt extra bolagsstämmas beslut och genomförd nyemission och konvertering.

Genom nyemissionen har antalet aktier i Rottneros ökat med 901.062.320 aktier och till följd av bankernas konvertering av räntebärande skulder till aktier med ytterligare 444.444.444 aktier. Detta innebär att totalt antal aktier ökat med 1.345.506.764 till totalt 1.533.938.869 aktier (inklusive av bolaget återköpta aktier).

Den extra bolagsstämman beslutade att emittera totalt 30 miljoner teckningsoptioner i två serier som erbjöds ledande befattningshavare i koncernen. Dessa valde att inte förvärva några teckningsoptioner, vilket innebär att en beräknad utspädningseffekt om två procent uteblivit.

Beslut om investeringar i Vallviks Bruk

Rottneros högst prioriterade förbättringsprojekt finns i Vallviks Bruk. Dessa syftar till att förbättra konkurrenskraften genom höjd produktion av både massa och grön energi. Rottneros styrelse har som ett första led i Vallviks förbättringsprojekt beviljat en investering i indunstningsanläggningen i Vallviks Bruk om 77 MSEK. Genom den utökade indunstningskapaciteten kan mer av brukets interna processvatten indunstas, vilket i sin tur möjliggör att mer av det organiska materialet kan tillvaratas och förbrännas och utöka produktionen av bioenergi. Installationerna beräknas genomföras under fjärde kvartalet 2010 i samband med det årliga underhållsstoppet.

Vallviks Bruk har genom en miljödom i Miljööverdomstolen ålagts att ta i drift en bioreningsanläggning eller motsvarande renings-anläggning för att uppfylla reningsvillkoren av fabrikens vattenutsläpp. Högsta domstolen har avslagit Vallviks Bruks begäran om prövningstillstånd beträffande denna miljödom och Vallviks Bruk ska senast den 31 december 2011 ha tagit en ny reningsanläggning i drift. Genom investeringen i indunstningsanläggningen kan, genom en särskild utrustning, den avdunstade ångan från indunstningen delas upp i dels biogas som förbränns och dels i vattenånga som kondenseras till rent vatten. Dessa båda återanvänds i massaproduktionen och reducerar behovet av olja och mängden avloppsvatten. Härigenom minskar belastningen på den externa vattenmiljön och den planerade externa vattenreningsanläggningen kan dimensioneras avsevärt mindre och till en lägre kostnad.

Ny styrelseordförande efter rapportperiodens slut

Styrelsen i Rottneros AB har den 22 januari 2010 utsett styrelseledamoten Kjell Ormegard till ny ordförande i Rottneros styrelse fram till och med årsstämman i april 2010. Förändringen föranleddes av att tidigare ordföranden Rune Ingvarsson samma dag av personliga skäl begärt att få lämna Rottneros styrelse med omedelbar verkan.

AVVECKLADE OCH AVYTTRADE ENHETER

Rottneros Miranda

Driften vid Rottneros massabruk i Miranda i Spanien upphörde vid årsskiftet 2008/2009. Bakgrunden är att fabriken har drabbats av kraftiga kost¬nadsökningar avseende såväl massaved som natur¬gas och kemikalier (se vidare redovisnings-principer sidan 6).

Rockhammars Bruk

Anläggningstillgångarna i Rockhammars Bruk avyttrades till Kors¬näs Rockhammar AB den 1 april 2009 som ett steg i Rottneros strategiska om-vandling att på norra halvklotet bedriva massa-tillverkning baserad på långfiber.

MASSAMARKNADEN

Marknad och produkter

Efterfrågan på samtliga massakvaliteter var under inledningen av året svag och världens massa-leveranser var starkt sjunkande under inledningen av året för att därefter visa på en återhämtning. Sammantaget är världens massaleveranser något högre för 2009 jämfört med föregående år. Marknaden har kännetecknats av en bättre balans vilket möjliggjort prishöjningar på massa. De främsta orsakerna till den förbättrade balansen är kraftiga produktionsbegränsningar av massa och en mycket stark efterfrågan från Kina.

Priset på massa i USD var under inledningen av året sjunkande och nådde sin botten under mars månad men har sedan förbättrats. Fortsatta prishöjningar har annonserats under inledningen av 2010. I statistiken för den totala världsmarknaden för blekt kemisk avsalumassa, uppgick leveranserna under elva månader av 2009 till 36,1 (35,6) miljoner ton, vilket var 1,4 % högre än motsvarande period 2008. Utnyttjandet av leveranskapaciteten för blekt kemisk massa i världen för perioden januari-november var 91 % (88 % för motsvarande period 2008). Utnyttjandet av produktionskapaciteten för samma period beräknas till 86 % (92 %).

Priset på blekt långfibrig kemisk massa uppgick genomsnittligt under januari-december 2009 till USD 657 per ton (USD 852 per ton) en minskning med 23 %. Priset för långfibrig kemisk massa (NBSK) uppgick vid december månads slut till USD 799, vilket är en ökning med 24 % från början av året då priset var USD 642.

För kortfibrig kemisk massa har priset ökat från USD 585 vid årets början till USD 700 vid utgången av december, en ökning med 20 %.

Producentlagren i världen för blekt kemisk massa var vid årets början 4,6 miljoner ton och beräk-nades vid november månads utgång till 2,7 miljoner ton.

Långfibrig kemisk massa (NBSK)

(som tillverkas i Vallvik)

Priset var vid årets början USD 642 per ton och nådde i mars sin lägsta nivå på cirka USD 577, för att därefter förbättras. Priset vid utgången av december uppgick till USD 799. Marknaden för långfibrig kemisk massa var svag under den första delen av året på grund av svag efterfrågan på papper och kartong på världsmarknaden. Producentlager av massa har genom både permanenta och tillfälliga produktions-neddragningar reducerats från mycket höga nivåer vid årets inledning, till låga nivåer vid årets utgång.

Leveransutnyttjandet under perioden januari-november 93 % (89 % för motsvarande period 2008), och produktionsutnyttjandet var cirka 88 % (92 %). För perioden oktober-november var leveransutnyttjandet 93 % (84 % under oktober-november 2008), och utnyttjandet av produktionskapaciteten 91 % (87 %).

Mekanisk massa och CTMP (som tillverkas i Rottneros)

Priset på kortfibrig CTMP var på den väst¬euro-peiska marknaden vid årets början cirka USD 550 per ton och under året har priserna på CTMP utvecklats i motsvarande utsträckning som priset på kemiska massor, det vill säga en gradvis förbättring. Den första delen av året har marknaden för CTMP i likhet med marknaden för lång¬fibrig massa visat på en svag efterfrågan. Detta resulterade i produktions-begränsningar framförallt under det första kvartalet, som i sin tur har balanserat marknaden.

Leveransutnyttjandet för perioden januari-november var 84 % (87 %) och produktions¬utnytt¬jandet var 78 % (91 %). För perioden oktober-november var leverans-utnyttjandet 85 % (62 % under oktober-november 2008) och utnyttjandet av produktionskapaciteten 93 % (73 %).

PRODUKTION OCH LEVERANSER

Koncernens massafabriker i Rottneros och Vallvik har en sammanlagd produktionskapacitet om nära 400 000 ton per år. Under 2008 uppnåddes en produktion för hel¬året på 602 700 ton. Skälen till den minskade produktionen är avyttringen av Rockhammars Bruk som under 2008 producerade 62 000 ton CTMP massa samt att driften vid bruket i Miranda, som under 2008 pro¬ducerade 134 000 ton, har legat nere sedan decem¬ber 2008.

Produktionen under januari-december 2009 minskade jämfört med mo¬tsvarande period föregående år och uppgick till 335 900 (602 700) ton. Den svaga efterfrågan under inledningen av året har med¬fört att produktions-begräns¬ningar med cirka 65 000 ton genomförts under 2009. Under 2008 ingick produk¬tionen vid Utansjö Bruk, Rockhammars Bruk och Rottne¬ros Miranda med 257 800 ton. Årligt under¬hålls¬stopp har genomförts vid bruken i Vallvik och Rottneros Bruk under tredje kvartalet. Kostnaderna för underhållsstopp redovisas under den period då stoppen genomförs.

Utleveranserna under 2009 uppgick till 376 700 (617 900) ton, vilket motsvarar en minskning med 39 %.

(För fullständig rapport se bifogad fil)

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')