DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2010

2010-10-22, 08:59
 - Regulatorisk

* Resultat efter finansnetto för perioden januari-september 2010 uppgick till 125 (-69) MSEK. Rörelseresultatet för de nio första månaderna 2010 uppgick till 123 (-172) MSEK. För tredje kvartalet 2010 uppgick resultat efter finansnetto till 64 MSEK (43 MSEK).

* Kassaflödet från den löpande verksamheten upp¬gick under januari-september 2010 till 163 (85) MSEK.

* Per den 30 september 2010 redovisades en räntebärande nettofordran om 116 MSEK jämfört med 10 MSEK vid årets början.

* Efterfrågan på massa är fortsatt god, dock leder kronförstärkningen till minskade nettointäkter.

VD-ord

Rottneros resultat före skatt under årets tredje kvartal uppgick till 64 MSEK, cirka 30 procent högre än föregående kvartal. Avkastningen på sysselsatt kapital för kvartalet uppgick till 21 procent! Under kvartalet har Vallviks Bruk producerat för fullt, medan Rottneros Bruk haft sitt planerade långa semesterstopp. Detta stopp påverkade kvartalsresultatet negativt med nära 10 MSEK. I båda bruken fungerar produktionen utmärkt och kvalitetsutfallen är mycket bra. Under kvartalet beviljade styrelsen investeringen i den sedan länge diskuterade biologiska vatten¬reningen vid Vallviks Bruk. Denna kommer att installeras under 2011 för att vara i full drift mot årets slut.

Vallviks Bruk har gjort omfattande förberedelser inför det förlängda höststoppet som äger rum under närmare tre veckor nu i oktober. I förberedelserna ingår lageruppbyggnad för att kunna försörja kunderna under stilleståndet. Produktionsbortfallet och de större periodiska underhållsinsatserna kommer att påverka resultatet negativt med cirka 35 MSEK för årets sista kvartal.

Som jag skrev i föregående VD-ord har den relativt sett svaga efterfrågan på pappersmassa i Kina under 2010 nu lett till prisreduktioner på alla massatyper. Huvudreferensen för massapriser som är NBSK, det vill säga blekt långfibrig sulfatmassa, har sedan i somras i Kina sjunkit från knappt 900 till drygt 800 USD/ton. Detta har lett till att marknadsledarna i Nordamerika har sänkt priset med 50 USD/ton på sin hemmaplan. I Europa har inte de officiella priserna för NBSK sänkts, men dollarförsvagningen relativt Euron har gett de europeiska massaköparna en avsevärd kostnadslättnad. För Rottneros är effekten av den förstärkta kronan påtaglig då kostnaderna nästan uteslutande är i SEK och de underliggande intäkterna helt domineras av USD. Tredje kvartalets snittkurs för USD var 7,27 SEK och vid kvartalets slut 6,71 SEK/USD, en förändring med åtta procent.

Flera ledande observatörer av massamarknaden bedömer prisnedgången bli mindre än tidigare väntats, vilket kan bero på en kombination av svagare dollarkurs, ökande inköp från Kina och ökad pappersproduktion i Europa. Dessa bedömare förväntar sig att massapriserna stiger igen efter årsskiftet, åtminstone i dollar.

Ole Terland

VD och koncernchef

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')