Bokslutskommuniké januari-december 2011

2012-01-27, 08:00
 - Regulatorisk

VD-ord

2011 blev ett år med två helt olika halvor. En första med god efterfrågan på sulfatmassa som möjliggjorde pris­höjningar till den nya rekordnivån 1025 USD/ton vid midsommartid. Trots detta goda momentum för kemisk massa låg priset för mekaniska massor nästan still. De globala massalagren steg, förmodligen på grund av köparnas rädsla att priset skulle stiga ännu mer. Under sommaren förändrades marknadspsykologin, efterfrågan på skriv- och tryckpapper var svag, euroländernas ekonomiska kris fördjupades och plötsligt blev de större massalagren ett gott skäl att pressa ned massapriserna. Priskorrigeringen under tredje kvartalet avstannade inte utan förstärktes under hösten och årets sista månader var direkt svaga. Massaköpare väntade gärna med inköp eftersom det snart skulle bli billigare och risken att bli utan massa trots rekordsmå konsumentlager bedömdes värd att ta. Priset föll till cirka 830 USD/t för NBSK, blekt långfibrig sulfatmassa, vid årets slut. Trots en hel del produktionsbegränsningar bland världens massatillverkare fortsatte lagren stiga. Samtidigt med dessa prissvängningar försvagades US-dollarn under årets första hälft för att sedan förstärkas igen under hösten. För svensk massaindustri betyder det att trots rekordhögt massapris i USD blev årets genomsnittliga massapris nära 500 kr/ton lägre än 2010. Självklart slår detta hårt mot resultatet. Före engångsposterna i det tredje kvartalet sjönk Rottneros helårsresultat före avskrivningar från 224 till 98 MSEK.

Under årets sista kvartal har vi slutfört omfattande förbättringar och investeringar vid Vallviks Bruk för att nå de krav som ålagts oss av myndigheterna men också höjt fabrikens produktionskapacitet med uppemot 20 %. Investeringarna var ett viktigt skäl till vår finansiella rekonstruktion och nyemission som genomfördes under slutet 2009. Den svaga efterfrågan under tredje kvartalet gjorde att inga kostnadskrävande åtgärder för att minimera produktionsförluster under stoppet och uppstarten accepterades med följden att volymförlusterna blev något större än beräknat. Dessa ingår i uttrycket ”negativ resultateffekt av årligt underhållsstopp” och som tidigare prognostiserades till 15-20 MSEK men snarare blev 25 MSEK. Resultaten av investeringarna ser så här långt mycket lovande ut. En fullständig utvärdering kan inte göras förrän efter längre tids drift och då både vinter och sommarklimat har fått påverka processen och den biologiska vattenreningen.

Vid Rottneros Bruk har förbättringsprogrammet som offentliggjordes i september färdigförhandlats och uppsägningar och pensioneringar meddelats. Programmet genomförs fullt ut till sommaren. Bruket begränsade produktionen i relativt omfattande grad under sista kvartalet med cirka en vecka per månad för att balansera leveranserna samtidigt som man undvek onödig prispress genom volymjakt.

2012 börjar visserligen med stor makroekonomisk osäkerhet i åtminstone euroländerna och en för exportindustrin ofördelaktig värderelation mellan euron och den svenska kronan. Å andra sidan har våra kunder små lager, aktiviteten i det allt viktigare Kina är god, de svenska vedpriserna sjunker och elen är på den lägsta vinternivån på länge. Det officiella massaprisindexet PIX har vänt svagt uppåt under januari efter att ha kontinuerligt fallit sedan halvårsskiftet så tecken finns att massaprisbotten är nådd för denna gång.

Utsikterna för 2012 är ovanligt osäkra men samtidigt ljusnande. Ljuset ses utifrån det mörknande fjärde kvartalet men också sjunkande ved- och elpriser kombinerade med i december avklingande och i januari lätt stigande PIX-priser för massa i Europa.

Ole Terland

VD och koncernchef

 

 

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, vilket överensstämmer med svensk lag genom tillämpning av Rådet för Finansiell Rapportering RFR 1, Kompletterande redovisnings­regler för koncerner samt RFR 2, Redovisning för juridiska personer, avseende moderbolaget.

Samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder tillämpas som i den senaste årsredovisningen utom vad gäller följande:

  • Ändringar i den befintliga standarden IAS 24 som har trätt i kraft per 1 januari 2011. Omarbetad IAS 24 Upplysning om närstående förtydligar och förenklar definitionen av en närstående part. Rottneros tillämpar den omarbetade standarden från 1 januari 2011. Den förändrade redovisnings-principen har inte haft någon påverkan på redovisade belopp, men innebär ytterligare upplysningar i bolagets finansiella rapporter.
  • Moderbolagets jämförelsesiffror har ändrats till följd av att Rådet för finansiell rapportering har dragit tillbaka UFR 2 Koncernbidrag och aktieägartillskott. Redovisning av koncernbidrag sker för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2011 eller senare i enlighet med RFR 2[IAS27]p2 samt RFR 2[IAS18]p3. Ändringen gäller retroaktivt. Den ändrade redovisningen har påverkat moderbolagets nettoresultat för helåret 2010 positivt med 114 MSEK. Ändringen har inte haft någon påverkan på bolagets eget kapital.

 

utsikter för 2012

Bolaget avstår från att lämna en resultatprognos för 2012.

 

Kommande informationstillfällen

19 april 2012

Delårsrapport januari-mars 2012

18 juli 2012

Delårsrapport januari-juni 2012

19 oktober 2012

Delårsrapport januari-september 2012

24 januari 2013

Bokslutskommuniké 2012

 

Årsstämma i Rottneros AB kommer att hållas torsdagen den 19 april 2012 i Stockholm.

Årsredovisningen för 2011 kommer att vara tillgänglig på bolagets hemsida under vecka 11.

I övrigt hänvisas till Rottneros uppdaterade hemsida www.rottneros.com.

Stockholm den 27 januari 2012

 

Ole Terland

Koncernchef och verkställande direktör

 

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

 

Media- och analytikermöte

Analytiker och journalister inbjuds till ett möte fredagen den 27 januari klockan 10.00.

Plats: Rottneros huvudkontor, World Trade Center, Kungsbron 1 C6

Anmälan till Hella Wopfner, hella.wopfner@rottneros.com, telefon: 08-590 010 12

 

Rottneros AB (publ)

Org. nr. 556013-5872

Box 70 370, 107 24 Stockholm

tel.: 08-590 010 00, fax: 08-590 010 01

www.rottneros.com

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 januari 2012 klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 

Rottneros, med anor tillbaka till 1600-talet, är en fristående och flexibel leverantör av kundanpassad, högkvalitativ pappersmassa. Genom ständig produktutveckling, hög leveranssäkerhet, teknisk support och service anpassar Rottneros sig till krävande kunders behov.

Rottneros har en total produktionskapacitet på nära 400 000 ton massa per år vid två fabriker i Sverige. Ett allt intensivare produktutvecklingsarbete i samklang med kundernas önskemål skall leda till en stabilare och högre lönsamhet över en konjunkturcykel.

 

Rottneros AB (publ)

Box 70 370, 107 24 Stockholm

Besöksadress: World Trade Center, Kungsbron 1, C6, Stockholm

Telefon 08-590 010 00, telefax 08-590 010 01

info@rottneros.com    www.rottneros.com

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')