DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2016

2016-08-29, 08:00
 - Regulatorisk

VD-ord

En ny milstolpe för koncernen

 

Produktionsvolymerna fortsätter att öka

Rottneroskoncernen redovisar ett bra andra kvartal där nedgången för rörelseresultatet jämfört med motsvarande period ifjol förklaras av yttre faktorer som lägre massapriser och en något svagare USD. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till goda 19,8 procent mätt över rullande 12 månader. Vår avkastning på kapitalet ligger fortfarande i toppen vid en jämförelse med branschen.

Vårt utvecklingsprogram Agenda 500 fortsätter att bära frukt genom successivt högre produktion och produktivitet. Den sammanlagda produktionsvolymen för våra två bruk växte 4 procent under kvartalet och nådde 100 000 ton, en rekordnivå för ett enskilt kvartal och en milstolpe för koncernen. Den höga produktionsnivån är resultatet av målmedvetet arbete och de investeringar som genomförs inom ramen för Agenda 500 som långsiktigt siktar på en produktionsnivå om minst 460 000 ton per år.

Vid årsstämman i maj fattades beslut om en utdelning om 0,50 SEK per aktie. Koncernens starka kassaflöden och balansräkning innebär att vi har en god utdelningsförmåga även när vi blickar framåt.

 

Marknaden på väg åt rätt håll

Jämfört med början av 2015 har massapriserna sjunkit, något som har en tydlig effekt på resultatutvecklingen. Genomsnittet för NSBK-priset i SEK under kvartalet var nio procent lägre än samma period föregående år. Prisutvecklingen i USD har dock vänt upp sedan några månader. Snittpriset för andra kvartalet var något högre än för det första, och den utvecklingen har fortsatt under inledningen av det tredje kvartalet.  

Även en svagare dollar tynger koncernens resultat jämfört med ifjol. Den genomsnittliga USD-kursen för andra kvartalet var två procent lägre än samma period föregående år. Efter Brexit-omröstningen i slutet av juni har kursen stärkts och vi kan konstatera att utöver massapriset går också dollarkursen i rätt riktning i början av det tredje kvartalet.  

Tack vare den höga produktionsvolymen under kvartalet har vi kunnat bygga upp lager som förberedelse inför höstens produktionsstopp för att optimera höstens leveranser för våra kunder.  

 

Fokus på Agenda 500

Under kvartalet har vi fortsatt vårt intensiva arbete med att utveckla bruken inom ramen för Agenda 500. Större delen av investeringarna som genomförs 2016 kommer att tas i drift vid de årliga produktionsstoppen i höst. Dessa investeringar kommer att utöka kapaciteten i de båda bruken framför allt inför 2017. Vi har även handlat upp en ny biobränslepanna till Rottneros. Upphandlingen blev klar i juni och den nya pannan, som ska tas i bruk vid halvårsskiftet 2017, kommer innebära stora energi- och miljövinster.  

Som en viktig del i att utveckla Rottneros inför framtiden har vi under kvartalet genomfört flera utbildningsaktiviteter för att höja kompetensen ytterligare. Att kompetenta medarbetare ges möjlighet att utvecklas inom koncernen är viktigt för att vi ska kunna stärka Rottneros världsledande position inom specialmassor ytterligare.

 

Ny VD och koncernchef

Den första september lämnar jag över rollen som vd och koncernchef till Lennart Eberleh, en erfaren och kompetent branschkollega. Jag ser fram emot att som styrelseledamot bidra till att driva Rottneros framåt. Vill med dessa ord tacka alla er anställda, kunder, leverantörer, ägare, styrelse och andra intressenter för den stöttning och hjälp som jag fått under min tid som interim koncernchef, att tillsammans med er bygga vidare på ett framgångsrikt Rottneros.

 

Per Lundeen

Verkställande direktör och koncernchef

 

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

 

I övrigt hänvisas till Rottneros hemsida. www.rottneros.com

 

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2016 klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Krister Lindgren, tf CFO Rottneros AB, +46 72 715 06 50

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')