DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2016

2016-05-16, 08:00
 - Regulatorisk

VD-ord  

Ett starkt kvartal trots lägre priser

Rottneroskoncernen redovisar ett starkt första kvartal. Förbättringsåtgärderna inom ramen för vårt utvecklingsprogram Agenda 500 fortsätter att bära frukt genom ökad effektivitet och en gradvis högre produktionstakt. Båda bruken visar god lönsamhet. Effekten av handlingsprogrammet understryks av det starka kvartalsresultatet trots att priserna i både USD och SEK sjunkit. Genomsnittet för det publicerade NBSK-massapriset sjönk 13 procent i USD och 11 procent i SEK jämfört med fjolårets första kvartal.

 

Produktionsvolymerna för första kvartalet ökade med 1 procent jämfört med samma period 2015. Tillväxten begränsades något av produktionsstörningar i Vallvik. Här förbättrades dock produktionen successivt under kvartalets gång och ett nytt månadsrekord sattes efter utgången av kvartalet i april.

 

Vår marknad är fortsatt stabil och priserna på långfibersulfatmassa visar tecken på uppgång efter utgången av kvartalet. Flera stora aktörer har aviserat prishöjningar. Genom våra planer för att både expandera inom utvalda nischer och förbättra effektiviteten ytterligare har vi ett starkt utgångsläge framgent.

 

Hög investeringsaktivitet

Innevarande år präglas av ett intensivt arbete med investeringarna inom Agenda 500. Totalt investerar koncernen över MSEK 250 under 2016, i kapacitetsökning, energieffektivisering, produktkvalitet och förbättrad miljö. Investeringarna är mycket värdeskapande och investeringssumman är relativt jämnt fördelade mellan de två bruken. Installationen av dessa investeringar sker mestadels under underhållsstoppen i höst.

 

Rottneros Bruk har också av styrelsen beviljats 98 miljoner kronor i en ny biobränslepanna som installeras och tas i bruk kring halvårsskiftet 2017. Brukets energianvändning blir helt fossilfri samtidigt som energieffektiviteten höjs avsevärt. Som en del av investeringen kommer vi också bygga om brukets energisystem för att uppnå stora energi- och miljövinster. Sammantaget är investeringen mycket värdeskapande, de årliga besparingarna uppgår till ca MSEK 25.

 

Solid balansräkning ger bra utgångsläge för extra utdelning

Koncernens starka finanser och styrelsens målsättning om en förändring av bolagets kapitalstruktur är grunden till att styrelsen nyligen reviderade sitt utdelningsförslag. Förslaget innebär att bolaget lämnar en extrautdelning om SEK 0,20 per aktie för 2015 utöver en ordinarie utdelning på SEK 0,30. Vid årsskiftet var koncernen skuldfri med en stor likviditetsreserv och soliditeten uppgick till 76 procent. Genom den föreslagna extrautdelningen förbättras Rottneros kapitalstruktur.

 

Ny VD och koncernchef Ytterligare en viktig händelse under kvartalet var utnämningen av Lennart Eberleh till ny VD och koncernchef. Han har mer än 20 års erfarenhet av olika chefspositioner inom pappersindustrin och kommer att fortsätta arbetet med att genomföra Agenda 500 programmet och att ytterligare utveckla Rottneros världsledande position inom specialmassor. Lennart tillträder den 1 september 2016.

 

Per Lundeen

 

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

 

I övrigt hänvisas till Rottneros hemsida. www.rottneros.com

 

Vallvik den 16 maj 2016

 

Per Lundeen

 

Verkställande direktör och koncernchef

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2016 klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')