DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2016

2016-11-10, 08:00
 - Regulatorisk

 

VD-ord

Jag är stolt över att ha tillträtt som vd och koncernchef för ett så välskött bolag som Rottneros. Jag har förmånen att leda Rottneros på den redan inslagna vägen med Agenda 500 som ledstjärna för den industriella utvecklingen. Vi ska ta med oss det som har startats, slutföra det som har påbörjats och fortsätta utveckla Rottneroskoncernen ytterligare.

Stort fokus framåt ligger på att vidareutveckla organisationen för att få största möjliga utväxling av investeringarna vi gör. Engagerade medarbetare som får möjlighet att växa är en viktig framgångsfaktor inför framtiden. Jag hoppas att mitt intresse för ledarskap och kommunikation kan bidra till att göra Rottneros ännu mer energifyllt och framåttänkande än förut. Framåtandan och energin ska finnas i allt vi gör – i våra kundrelationer, i bruken och i vår kapacitet att attrahera morgondagens arbetsförmåga.

Stabil marknad och historiskt hög resultatnivå För kvartalet har den underliggande marknaden varit stabil som helhet och för mekaniska massor i Asien har vi sett en positiv marknadsutveckling. Koncernens resultat för kvartalet har minskat jämfört med den mycket höga nivån samma kvartal ifjol, främst på grund av ett lägre massapris. I ett historiskt perspektiv är dock resultatnivån och lönsamheten fortsatt god. Produktionen i september var något lägre än tidigare främst genom att vi förberedde inför höstens stopp i Vallvik.

Väl rustade för en produktionsutveckling Det årliga underhållsstoppet i Rottneros Bruk i september har gått bättre än förväntan. Under stoppet har beslutade investeringar inom ramen för Agenda 500 installerats och förutsättningarna är nu på plats för en högre produktionstakt. De gjorda investeringarna är det första steget av två i de planerade kapacitetsökningarna i bruket.

Det årliga underhållsstoppet i Vallviks Bruk har skett i början av oktober. Förutom planerat underhållsarbete har ett antal effektivitetshöjande installationer gjorts i samband med stoppet.

sMed Agenda 500 ökar vi inte bara kapaciteten och produktiviteten utan fortsätter också att utveckla våra väl valda nischer och vårt serviceerbjudande. Vi kommer även framöver sätta våra medarbetares säkerhet först samtidigt som vi tar ett allt större ansvar för både den interna och den externa miljön. En ökad integration av hållbarhet i vår affärsmodell och förståelse för kopplingen till de finansiella resultaten är viktiga faktorer för att kunna fortsätta leverera en god utveckling.

Jag kommer fortsätta leda Rottneros på den valda vägen med fokus på skräddarsydd massa, kundfokus samt optimerad och säker produktion. Vi har ett hårt arbete framför oss men jag är övertygad om att vi kan klara av det. Jag ser fram emot att utveckla Rottneros tillsammans med våra kompetenta medarbetare och samarbetspartners.

 

Lennart Eberleh

Verkställande direktör och koncernchef

 

 

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

 

I övrigt hänvisas till Rottneros hemsida. www.rottneros.com

 

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2016 klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef Rottneros AB, +46 270 622 65

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')