ROTTNEROS DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017

2017-05-16, 08:00
 - Regulatorisk
  • Produktionsvolymen för första kvartalet ökade med 8 % jämfört med första kvartalet 2016. Ett nytt kvartalsproduktionsrekord sattes för Rottneros Bruk samt för koncernen i den nuvarande strukturen.
  • Leveransvolymen för första kvartalet ökade med 9 % jämfört med första kvartalet 2016 och med 9 % jämfört med fjärde kvartalet 2016.
  • Investeringarna inom utvecklingsprogrammet Agenda 500 följer planen, både när det gäller kapacitetsökningar och kostnader.
  • Rottneros Packaging fick sin första order och därmed startas en kommersiell produktion av fibertråg.
  • Nettoomsättningen för första kvartalet ökade med 9 % till MSEK 472 (432).
  • Resultat efter finansiella poster för första kvartalet belastades av några oplanerade kostnader och uppgick till MSEK 56 (69).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för första kvartalet ökade till MSEK 38 (29).
  • NBSK massaprisnoteringen under första kvartalet var 3 % högre i USD och 9 % högre i SEK, jämfört med första kvartalet 2016. Jämfört med fjärde kvartalet 2016 var prisnivån i SEK på samma nivå

VD-ord: Rekordkvartal för både produktion och leveranser

Det första kvartalet 2017 präglades av en stark produktion och höga leveranser. Koncernen i sin helhet och även Rottneros Bruk, noterade produktionsrekord för ett enskilt kvartal. Koncernen ökade produktionen med 8 procent jämfört med fjolårets första kvartal. Detta trots att Vallviks Bruk påverkades av vissa produktionsstörningar. Det visar att vi utvecklar oss i rätt riktning, samtidigt som det finns mer att göra för att öka tillgängligheten och produktionen framöver.

Rörelseresultatet hölls tillbaka av vissa kostnader av oplanerad karaktär om ca MSEK 10 och jämfört med första kvartalet ifjol minskade rörelseresultatet med MSEK 14 till MSEK 57. Vi hade även en viss motvind genom att vårt genomsnittspris i svenska kronor var enbart marginellt högre än under första kvartalet ifjol på grund av en mindre gynnsam produkt- och kundmix.

Samtidigt som vi kunde glädjas åt framgångar under första kvartalet påverkades början av andra kvartalet av ett oplanerat stopp i Vallviks Bruk. Det är frustrerande med haverier som har sina orsaker utanför vår direkta påverkan, men hanteringen visade prov på det strukturerade och systematiska arbetssätt som vi introducerat i bruket. Produktionsbortfallet uppgår till ca 4 500 ton eller 7,5 % av Vallviks produktion under ett kvartal.

Marknaden utvecklas positivt
Vår marknad är överlag stabil och utsikterna ser bra ut med en god balans mellan utbud och efterfrågan inför det andra kvartalet. Nya prishöjningar har aviserats från och med den första maj.

Rottneros Packaging, vårt relativt nya utvecklingsområde, följer planen med en positiv utveckling. Vi tog hem den första ordern i mars. Detta är en viktig milstolpe, och innebär att vi nu sätter igång industriell produktion. Därigenom kan vi utveckla processen och kvaliteten.

Ökad kompetens och hållbarhet i fokus
Vi har fortsatt stort fokus på att utveckla våra medarbetares kompetens inte minst genom ett tydligt och engagerande ledarskap. Detta är ett långsiktigt arbete som kommer bära frukt över tid. Kontinuerlig kompetensutveckling är en avgörande pusselbit för att vi ska nå en så hög tillgänglighet i bruken som möjligt och därmed fortsätta öka produktionen.

På miljöområdet bygger vi löpande in en ökande hållbarhet i våra produktionsanläggningar. Vi ser tydliga effekter av de miljörelaterade investeringarna genom minskade utsläpp och en allt större andel egenproducerad el. I Rottneros Bruk kommer vi till sommaren att driftsätta den nya biopannan, som ersätter en gammal oljepanna. Efter investeringen blir båda brukens energianvändning i praktiken fossilfri. Styrelsen har också beslutat om en investering i utökad externrening för Rottneros Bruk.

Med det stabila marknadsläget samt de höga volymerna under första kvartalet, och trots det oplanerade stoppet i Vallviks Bruk efter kvartalets slut, fortsätter koncernens positiva trend och vi ser fram emot ett år av kontinuerlig utveckling inom våra nischer och fokusom­råden.
 

Lennart Eberleh
Verkställande direktör och koncernchef
 


(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)
 

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2017 klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef Rottneros AB,  +46 270 622 65 

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')